1.    63.3(4Укр)я7 П-78    Програма i плани семінарських занять з дисципліни "Iсторія України" (№913) : для студ. спец. "Будівництво", "Туризм"  , уклад.: Л. М. Жванко, В. В. Жигло, Г. Г. Фесенко, М. В. Яцюк  . — Харків  : ХНАМГ, 2008. — 28 с. 
2.    528(051) Г35    Геоінформатика. № 2 (62) [Текст] : наук. журн.  / Нац. акад. наук України, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України  . — Київ  : Карбон ЛТД, 2017. — 76 с. – ISSN 1684–2189 
3.    502/504(051) Е45    Екологічний вісник № 2 (102) [Текст] : наук.-попул. екол. журн.  / [засн. Всеукраїнська екологічна ліга ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації"]  . — Київ  : Всеукр. екол. ліга, 2017. — 32 с. 
4.    502(051) Г94    Гуманитарный экологический журнал. Вып. 2 (61) [Текст]   / Киевский эколого-культурный центр  . — Киев  : Логос, 2017. — 16 с. 
5.    015:061.1](477)(051) В53    Вісник Книжкової палати. № 4 (249) : наук.-практ. журн.  / засн. Книжкова палата України, голов. ред. М. І. Сенченко  . — Київ  : Книжкова палата України, 2017. — 52 с . – ISSN 2076—9326 
6.    02 Б59    Бібліотечна планета. № 2 (76) : наук.-виробн. журн.  / засн. Нац. бібліотека України ім. Ярослава Мудрого, голов. ред. Т. Вилегжаніна  . — Київ  : Нац. бібліотека України ім. Ярослава Мудрого, 2017. — 42 с . 
7.    02 У59    Універсальна десяткова класифікацiя (УДК) [Текст] : допоміжні та основна таблиці (станом на 2011 рік) пер. з англ.  / [підгот. вид.: М. Й. Ахвердова та ін., Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. І. Федорова"]  . — Київ  : Кн. палата України, 2017. — 1106 с 
8.    02 У59    Універсальна десяткова класифікацiя (УДК) [Текст] : алфавітно-предметний покажчик (зведений)  / [підгот. вид.: М. Й. Ахвердова та ін., І. А. Бородіна]  . — Київ  : Кн. палата України, 2017. — 900 с 
9.    63.3 П81    Прометей. Том 5 : историко-библиографический альманах серии "Жизнь замечательных людей"    . — М.  : Молодая гвардия, 1967. — 480 с. 
10.    656(051) П27    Перевізник. № 3 (62) [Текст] : інформ.-аналіт. вісн. органів держ. влади, держ. підприємств автомоб. галузі та АсМАП України    . — Київ  , 2017. — 72 с. 
11.    [658:620](051) І-73    Інтегровані технології та енергозбереження. № 2 [Текст] : щокв. наук.-практ. журн.  / засн. Харків. держав. політехн. ун-т  . — Харків  : НТУ "ХПІ", 2017. — 82 с. – ISSN 2079–424Х 
12.    621.3(051) Е50    Електротехніка і електромеханіка. № 3 [Текст] : наук.-практ. журн.  / засн. Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т"  . — Харків  : НТУ "ХПІ", 2017. — 73 с. – ISSN 2074–272Х 
13.    [613:614](051) Г46    Гигиена и санитария = Higiena and sanitation (Russian journal). Т. 96. № 3 [Текст] : науч.-практ. журн.    . — Москва  : Медицина, 2017. — 289 с. – ISSN 0016-9900 
14.    624.13(051) И62    Инженерная геология = Engineering geology. № 2 [Текст] : журн.    . — Москва  : [б. и.], 2017. — 92 с. – ISSN 1993–5056 
15.    626/627(051) Г46    Гидротехническое строительство. № 4 [Текст] : ежемес. науч.-техн. журн.  / М-во топлива и энергетики РФ  . — Москва  : Фолиум, 2017. — 64 с. – ISSN 0016–9714 
16.    626/627(051) Г46    Гидротехническое строительство. № 5 [Текст] : ежемес. науч.-техн. журн.  / М-во топлива и энергетики РФ  . — Москва  : Фолиум, 2017. — 64 с. – ISSN 0016–9714 
17.    635(051) Н55    Нескучный сад. № 7 [Текст] : укр. ежемес. практикум садовода  / учредитель С. Васюк  . — Киев  : НПП "ВИТ", 2017. — 52 с. 
18.    620.9(051) Э65    Энерготехнологии и ресурсосбережение. № 1 [Текст] : науч.-техн. журн.  / Нац. акад. наук Украины, Ин-т газа НАН Украины, Ин-т угольных энерготехнологий НАН Украины  . — Киев  : Ин-т газа НАН Украины, 2017. — 70 с. – ISSN 2413–7723 
19.    528(051) Г35    Геоинформатика. № 1 [Текст] : журн.    . — Москва  : [б. и.], 2017. — 66 с. – ISSN 1609–364Х 
20.    [007:517](051) К38    Кибернетика и системный анализ. № 4 [Текст] : междунар. науч.-теорет. журн.  / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України  . — Киев  : [б. в.], 2017. — 192 с. – ISSN 0023–1274 
21.    635(051) Н55    Нескучный сад. № 8 [Текст] : укр. ежемес. практикум садовода  / учредитель С. Васюк  . — Киев  : НПП "ВИТ", 2017. — 52 с. 
22.    [712:72](051) Л22    Ландшафт и архитектура = Landscape and architecture ( L& A). № 4 [Текст] : журн. о ландшафтной архитектуре и дизайну  / засн. О. Камолікова  . — Київ  : Прайм Принт, 2017. — 104 с. 
23.    [004:681.5](051) П78    Проблемы управления и информатики. № 4 [Текст] : междунар. науч.-техн. журн.  / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова , Ин-т косм. исслед.  . — Киев  : [б. в.], 2017. — 160 с. – ISSN 0023–1274 
24.    635(051) К32    Квіти України. № 4 (158) [Текст] : двоміс. попул. іл. журн.    . — Київ  : КП "Редакція журналу "Дім, сад, город", 2017. — 32 с. – ISSN 1814–5043 
25.    628.1/6(051) В62    Водоснабжение и санитарная техника. ВСТ. № 4 [Текст] : ежемес. науч.-техн. и произв. журн    . — Москва  : Изд-во ВСТ, 2017. — 64 с. – ISSN 2072-2710 
26.    628.1/6(051) В62    Водоснабжение и санитарная техника. ВСТ. № 5 [Текст] : ежемес. науч.-техн. и произв. журн    . — Москва  : Изд-во ВСТ, 2017. — 64 с. – ISSN 2072-2710 
27.    628.1/6(051) В62    Водоснабжение и санитарная техника. ВСТ. № 6 [Текст] : ежемес. науч.-техн. и произв. журн    . — Москва  : Изд-во ВСТ, 2017. — 64 с. – ISSN 2072-2710 
28.    624.13(051) С24    Світ геотехніки. № 2 (54) [Текст] : наук.-техн. журн.  / засн. Держ. п-во "Держ. НДІ будівел. конструкцій, Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт., Всеукр. громад. орг. " Укр. т-во з механіки грунтів, геотехніки і фундаментобудування"  . — Запоріжжя  : [б. в.], 2017. — 36 с. 
29.    624.13(051) С24    Світ геотехніки. № 1 (53) [Текст] : наук.-техн. журн.  / засн. Держ. п-во "Держ. НДІ будівел. конструкцій, Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт., Всеукр. громад. орг. " Укр. т-во з механіки грунтів, геотехніки і фундаментобудування"  . — Запоріжжя  : [б. в.], 2017. — 40 с. 
30.    [332.3:502](051) З-41    Збалансоване природокористування. № 2 [Текст] : наук.-практ. журн.  / засн. Ін-т. агроекології і природокористування НААН, ТОВ "Екоінвестком"  . — Київ  : Екоінвестком, 2017. — 171 с. – ISSN 2310–4678 
31.    66(051) Н34    Нафтогазова галузь України = Oil & gas industry of Ukraine. № 1 (25) [Текст] : наук.-виробн. журн.  / співзасновники НАК "Нафтогаз України", Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу  . — Київ  : Нафтогаз України, 2017. — 42 с. – ISSN 2409–7500 
32.    502/504(051) Э40    Экология плюс. № 2 [Текст] : науч.-произв. еклог. журн.  / учредитель СП Школяр  . — Полтава  : Школяр, 2017. — 40 с. 
33.    502/504(051) Э40    Экология и промышленность = Екологія і промисловість = Ecology and Industry №2 (51) [Текст] : науч.-произв. журн.  / [глав. ред. Д. В. Сталинский]  . — Харьков  : ГП "УкрНТЦ "Энергосталь", 2017. — 110 с. – ISSN 2311-584X 
34.    628.1(051) В62    Вода Magazine. № 6 (118) [Текст] : журн.  / учредитель ООО "Издательский дом ЭкоМедиа"  . — Москва  : ВЭСТ-принт, 2017. — 56 с. – ISSN 2220-2532 
35.    622(051) У26    Уголь Украины. № 5-6 (725-726) [Текст] : ежемес. наук.-техн., произв. и эконом. журн.  / М-во энергетики и угольной пр-ти Украины, Союз горных специалистов Украины  . — Киев  : Укрниипроект, 2017. — 78 с. – ISSN 0041–5804 
36.    330(477)(051)Е45    Економіка України = Economy of Ukraine. № 7 [Текст] : наук. журн.  / НАУ України  . — Київ  : "Редакція журналу "Економіка України", 2017. — 100 с. 
37.    015:061.1](477)(051) В53    Вісник Книжкової палати. № 6 (251) [Текст] : наук.-практ. журн.  / засн. Книжкова палата України, голов. ред. М. І. Сенченко  . — Київ  : Книжкова палата України, 2017. — 52 с . – ISSN 2076—9326 
38.    338:6С И72    Инструкция по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительстве. СН 423-71   / утвер. пост. Гос. комитета СССР по делам строит. от 31 мая 1971 года г. № 229  . — М.  : Стройиздат, 1979. — 41 с. 
39.    015:061.1](477)(051) В53    Вісник Книжкової палати. № 5 (250) : наук.-практ. журн.  / засн. Книжкова палата України, голов. ред. М. І. Сенченко  . — Київ  : Книжкова палата України, 2017. — 52 с . – ISSN 2076—9326 
40.    621.3(051) Е50    Електротехніка і електромеханіка = Electrical Engineering & Electromechanics. № 4 [Текст] : наук.-практ. журн.  / засн. Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т"  . — Харків  : НТУ "ХПІ", 2017. — 74 с. – ISSN 2074–272Х 
41.    537.8(051) Т38    Технічна електродинаміка. № 4 [Текст] : наук.- прикл. журн.  / НАНУ, Відділення фізико- технічних проблем енергетики  . — Київ  : [б. в.], 2017. — 92 с. – ISSN 1607–7970 | ISSN E-2218–1903 
42.    02(051) Б59    Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library Science. Record Studies. Informology. № 2 [Текст] : наук. журн.  / Національна акад. керівних кадрів культури і мистецтв, голов. ред. С. Х. Литвин  . — Київ  : [б.в.], 2017. — 137 с. – ISSN 2409–9805 
43.    330(051)    Фінаси України = Finance of Ukraine. № 7 [Текст] : наук.-теор. та інформ. практ.журн.  / Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"  . — Київ  : "Академія фінансового управління", 2017. — 128 с. – ISSN 2305-7645 
44.    908(051) Г93    Губерния. Регион. Украина. Мир [Текст] : журн    . — Харьков  : ООО «Издательский дом «Губерния», 2017. — 31 с. – ISSN 2077–1088 
45.    02(051) Б59    Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. № 3 (9) [Текст] : наук., інформ. щокварт. журн.  / засн. ФОб Башун Олена Володимирівна, голов. ред. О. Башун  . — Київ  : ФОб Башун Олена Володимирівна, 2017. — 42 с . — ISSN 2518—7341 
46.    528(051) Г35    Геоинформатика. № 2 [Текст] : журн.    . — Москва  : [б. и.], 2017. — 74 с. – ISSN 1609–364Х


Сохранить

електронний каталог

Сохранить

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології