НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ
за грудень 2015

1.    65.9(2)44 К63        Комунальне господарство міст. Випуск 122 [Текст]: науково-технічний збірник/ відп. ред. В. М. Бабаєв; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова .-Харків: ХНУМГ, 2015.- 60 с. Економічні науки
2.    65.9(2)44 К63        Комунальне господарство міст. Випуск 123 [Текст]: науково-технічний збірник/ відп. ред. В. М. Бабаєв; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова .-Харків: ХНУМГ, 2015.- 108 с. Технічні науки та архітектура
3.    66.3(4УКР) С83        Стратегічні пріоритети. №1 (34) [Текст]: науково-аналітичний щоквартальний збірник/ гол. ред. В. П. Горбулін; Нац. інст-т стратегічних досліджень .-Київ: НІСД, 2015.- 176 с. 
4.    711 М65        Містобудування та територіальне планування. Вип. 56 [Текст]: науково-технічний збірник/ відпов. ред. М. М. Осєтрін;  .-Київ : КНУБА, 2015.- 133 с. 
5.    711 М65        Містобудування та територіальне планування. Вип. 57 [Текст]: науково-технічний збірник/ відпов. ред. М. М. Осєтрін;  .-Київ : КНУБА, 2015.- 510 с. 
6.    06 М34        Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої міжнародному дню геоінформаційних систем [Текст]: Харків, 19 листопада 2015 р./ [редкол.: К. А. Мамонов; В. Д. Шипулін .-Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015.- 110 с 
7.    65.9(2)44я7 У-67        Управление объединениями совладельцев многоквартирного дома (кондоминимумами) [Текст]: учебное пособие / А. Е. Ачкасов; И. Н. Васильева .-Харьков: НТМТ, 2009.- 220 с. 
8.    65.050я7 Ф-59        Фiнансовий менеджмент : методичні вказівки для виконання контрольної роботи (№ 164): для студ. 5-6 курсів ден. і заоч. форми навч. спец. "ЕП"/ ; уклад.: Л. М. Шутенко  .-Харків: ХНАМГ, 2004.- 44 с. 
9.    656.6 М65        Міськелектротранспорт. Вип. 3 [Текст]: інформаційно-аналітичний збірник/ упоряд. Т. Л. Недашковська;  .-Київ: ДАЖКГ, 2004.- 96 с. 
10.    656.6 М65        Міськелектротранспорт. Вип. 4 [Текст]: інформаційно-аналітичний збірник/ упоряд. Т. Л. Недашковська;  .-Київ: ДАЖКГ, 2004.- 56 с. 
11.    63(092) В53        Георгій Миколайович Висоцький (до 150-річчя з дня народження) [Текст]: біобібліографічний покажчик / Харків. відділ. Тов. лісівників України;  .-Харків: Планета-Прінт, 2015.- 28 с. 
12.    63.3(4УКР) О-75        Основи сталого розвитку Харківської області до 2020 року [Текст]: у рамках програми Президента України В. Ф. Януковича "Україна - для людей"/ М. М. Добкін; С. І. Чернов .-Харків: Видав. Дім "ІНЖЕК", 2010.- 512 с. 
13.    63.3(4УКР) С83        Стратегія сталого розвитку Харківської області до 2020 року [Текст]: у рамках програми Президента України В. Ф. Януковича "Україна - для людей"/ М. М. Добкін; С. І. Чернов .-Харків: Видав. Дім "ІНЖЕК", 2010.- 112 с. 
14.    63.3 П79        Проект моделі організації територій Харківської області з урахуванням положень проекту Закону України "Про територіальний устрій України" [Текст]: розробки НТУ "ХПІ" по управлінню складними соціально-економічними системами/ ;  .-Харків: НТУ "ХПІ" , 2005.-  148 с. 
15.    65.04 Р32        Регіональні тенденції 1990-2001 [Текст]: / центр перспективних досліджень;  .-Київ: "Літопис-ХХ", 2003.- 142 с. 
16.    728.9 Н35        Национальный проект "Деревня будущего" [Текст]: / Харьк. регион. комит. эконом. реформ;  .-Харьков : ХРКЭР, .- 18 с. 
17.    63.3(4УКР) Г90        Группа DСH. Программа мероприятий по подготовке Харькова к ЕВРО-2012 [Текст]: / ;  .-Харьков : [Б. и.], .- 19 с. 
18.    63.3(4УКР) І-66        Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи [Текст] = Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы [Текст] = Innovations. Investments. Kharkiv initiatives [Теxt] : другий міжнародний економічний форум/ ;  .-Харьков : ГУЗЕЗМВ; "Індустріальний парк "Рогань", 2010.- 158 с. 
19.    4Р(075) Т38        Технология строительного производства [Текст]: учеб. пособ. по рус. яз. для иностр. студент. 2 курса дн. форм. обучен. направл. подготовки 6.060101 "Строительство"/ О. В. Хомякова; Л. Ф. Крутовая .-Харьков: ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2015.- 35 с. 
20.    4Р(075) Ч-80        Чтение текстов по специальности [Текст]: учеб. пособ. по рус. яз. для иностр. студент. 1 курса дн. форм. обучен. направл. подготовки: 6.060101 "Строительство", 6.060102 "Архитектура"/ Л. Ф. Крутовая; И. Н. Золотарева .-Харьков: ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2015.- 59 с. 
21.    67.3 А31        Адміністративна реформа в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи [Текст] : монографія/ за заг. ред. Н. Р. Нижник; Н. Т. Гончарук .-Дніпропетровськ: Моноліт, 2009.- 384 с. 
22.    65.04 Д36        Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети [Текст] : монографія/ за ред. З. С. Варналія;  .-Київ : НІСД, 2007.- 768 с. 
23.    66.03 П78        Проблеми трансформації територіальної організації влади [Текст] : збірник матеріалів та документів/ наук. ред. М. Пухтинський;  .-Київ : Атіка, 2005.- 852 с. 
24.    67.3 З-41        Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентовi України. В 6-ти ч. Вип.1. Ч.1. Державне управління та місцеве самоврядування [Текст] : / ; за ред. Г. І. Мостового  .-Х.: УАДУ (ХФ), 2001.- 130 с. 
25.    67.3 В38        Вестник государственного и муниципального управления. № 2 [Текст]: культ.-просвет. и образов. журн./ гл. ред. А. А. Лабейкин;  .-Орел: РАНХиГС, 2013.- 276 с. 
26.    65.050 М50        Менеджер. Вісник Донецького державного университету управління. Вип. 1(63)'2013 [Текст]: науковий журнал/ [редкол. ; гол. ред. О. С. Поважний] .-Донецьк: ДонДУУ, 2013.- 172 с. 
27.    06 С83        Стратегічні напрямки соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації [Текст] : збірн. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 18-20 квітня 2013 року)/ [відп. ред. В. П. Синчак] ;  .-Хмельницький: ХУУП, 2013.- 514 с. 
28.    06 П78        Проблеми і перспективи розвитку підприємництва [Текст] : збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 23 листопада 2012 року/ [редкол.: А. М. Туренко; В. О. Богомолов .-Харків: ХНАДУ, 2012.- 110 с. 
29.    06 П78        Проблеми і перспективи розвитку підприємництва [Текст] : збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22 листопада 2013 року/ [редкол.: А. М. Туренко; В. О. Богомолов .-Харків: ХНАДУ, 2013.- 118 с. 
30.    67.3 П68        Право та державне управління. №1 (10) [Текст] : збірник наукових праць/ [гол. ред. А. О. Монаєнко] ;  .-Запоріжжя: КПУ, 2013.- 190 с. 
31.    67.3 П68        Право та державне управління. №2 (11) [Текст] : збірник наукових праць/ [гол. ред. А. О. Монаєнко] ;  .-Запоріжжя: КПУ, 2013.- 168 с. 
32.    67.3 М34        Матеріали громадських обговорень проекту Закону України "Про територіальний устрій України" [Текст] : / ;  .-Київ: ТОВ "Легальний статус", 2005.- 56 с. 
33.    67.3 Е45        Економічний внесок індустрій, що базуються на авторському праві і суміжних правах, в Україні [Текст] : дослідження всесвітньої організації інтелектуальної власності/ дослід. колект. О. Саверченко; В. Чеботарьова .-Київ: ДДІВ, 2008.- 122 с. 
34.    65.9(2)240 К47        Класифікатор професій. ДК 003:2010 [Текст]: / ;  .-Київ: Соцінформ, 2010.- 746 с. 
35.    65.9(2)44 М65        Міськелектротранспорт. Вип. №1 [Текст]: інформаційно-аналітичний збірник/ упоряд. Т. Л. Недашковська;  .-Київ: ДАЖКГ, 2004.- 96 с. 
36.    65.9(2)44 П35        Питання теплопостачання. Вип. №1 [Текст]: інформаційно-аналітичний збірник/ упоряд. Т. Л. Недашковська;  .-Київ: ДАЖКГ, 2004.- 72 с. 
37.    74.58 Х23        Харьковский институт инженеров городского хозяйства [Текст] = Харківський інститут інженерів міського господарства [Текст] = The Kharkov institute of municipal economy [Теxt] : / ред. Н. В. Бархаева; И. О. Наумова .-Харьков: Облполиграфиздат, 1990.- 46 с. 
38.    65.9(2)44 Р58        Робоча зустріч вчених Харківської національної академії міського господарства з представниками Харківської міської ради [Текст]: червень 2006 року/ [Л. М. Шутенко; В. Т. Семенов .-Харків : ХНАМГ, 2006.- 138 с.  
39.    63.3(4УКР) А57        Альманах музею. №6. "Не віддавай забуттю...". Т. 1 [Текст]: історико-художній часопис/ [упоряд. Т. О. Лобинцева; О. М. Дудка .-Харків: ХНАМГ, 2005.- 86 с. 
40.    63.3(4УКР) А57        Альманах музея. Страницы истории коммунального хозяйства и образования в Украине [Текст]: как одолеть разруху/ [сост. Т. П. Елисеева; Т. П. Лобынцева .-Харьков: ХГАГХ, 2001.- 92 с. 
41.    696.6 И-72        Инструкция по проектированию силового и осветительного электрообрудования промышленных предприятий. СН 357-77: / Госстрой СССР;  .-М.: Стройиздат, 1977.- 94 с. 
42.    621.311(083) С-74        Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. Проектирование и расчет: / А. С. Овчаренко; М. Л. Рабинович .-К.: Техніка, 1985.- 279 с. с ил. 
43.    63.3(4Укр) І-90        Iсторія України: для дітец шкільного віку: / ;  .-К.: Т-во "Знання" України, 1992.- 224c. 
44.    621.3(075) Е50        Електротехніка у будівництві [Текст]: підручник/ А. Є. Ачкасов; В. А. Лушкін .-Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015.- 447 с. 
45.    624.13(075) М55        Механика грунтов, основания и фундаменты [Текст]: учебник/ Л. Н. Шутенко; А. Г. Рудь .-Харьков: ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2015.- 501 с. 
46.    67.9(4УКР)я7 Є74   Єрмолаєв В. М.     Історія вищих представницьких органів влади в Україні [Текст] : навчальний посібник/ В. М. Єрмолаєв;  .-Харків: Право, 2007.- 280 с. 
47.    65.04 Б39   Безверхнюк Т. М.     Ресурсне забезпечення регіонального управління: теоретико-методологічні засади [Текст] : монографія/ Т. М. Безверхнюк;  .-Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009.- 320 с. 
48.    628.4(075) Г70   Горох Н. П.     Технологии и оборудование промышленной переработки полимерных отходов [Текст]: учебное пособие/ Н. П. Горох; под общ. ред. И. В. Коринько .-Харьков: ХНАДУ, 2006.- 300 с. Экология и охрана окружающей природной среды
49.    67.3 Д 26   Дєгтяр А. О.    Державно-управлінськi рішення: iнформаційно-аналітичне та організацiйне забезпечення [Текст]: монографія/ Дєгтяр А. О.;  .-Харків: Вид-во ХарРI УАДУ "Магістр", 2004.- 224 с. 
50.    004(075) Д99   Дядюн С. В.    Методичні вказівки для лабораторних, практичних, самостійних та контрольних робіт з дисц. "Інформатика і комп'ютерна техніка" (№2410) [Текст]: для студ. 1 курсу ден. і заоч. форми навч. за напр. підг. 6.170201 "Цивільний захист" і 6.170202 "Охорона праці" ) / С. В. Дядюн; М. П. Пан .-Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015.- 113 с.  
51.    65.9(2)44я7 К-23   Карлова О.А.    Технології виробництва в міському господарстві: навчальний посібник/ О.А. Карлова; ХНАМГ .-Х.: ХНАМГ, 2005.- 156с. 
52.    63.3(4Укр)К-56   Коваленко Г.    Українська Iсторія:оповідання з історії Украіни від найдавніших до нових часів, з вступним словом про Всесвітню Історію: / ;  .-К.: Велес, 1993.- 176с. Iсторична серія "Наше минуле"
53.    67.5 К95   Кухар В. І.     Господарсько-правове забезпечення державної інвестиційної політики в Україні [Текст] : монографія/ В. І. Кухар;  .-Харків: Фактор, 2009.- 208 с. 
54.    712(083) Л-24   Лаптев  А. А.    Справочник работника зеленого строительства: / А. А. Лаптев ; В. А. Главачев  .-Киев: Будівельник, 1984.- 152 с. 
55.    4И(075) Л-98   Ляховицкий М. В.    Применение звукозаписи в обучении иностранным языкам: учеб. пособие/ М. В. Ляховицкий;  .-М.: Высшая школа, 1979.- 133 с. Б-ка преподователя
56.    4И(075) Л-98   Ляховицкий М. В.    Методика преподавания иностранных языков: учебное пособие для вузов/ М. В. Ляховицкий ;  .-М.: Высшая школа, 1981.- 159 с. 
57.    4И Л-98   Ляховицкий М. В.    Работа с магнитофоном при обучении иностранным языкам: пособие для учителей/ М. В. Ляховицкий;  .-М.: Просвещение, 1965.- 80 с. 
58.    621.9 Н24   Намитоков К. К.     Генераторы импульсов тока и регуляторы режима для прецизионной электроэрозионной обработки металлов [Текст]: статья/ К. К. Намитоков; В. Н. Бренер .-М.: [Б. и.], .- 18 с. 
59.    621.313 Н24   Намитоков К. К.     Применение электротензометрии на заводе ХЭМЗ. №2-64-1265/30 [Текст]: / К. К. Намитоков;  .-М.: ГОСИНТИ, 1964.- 18 с. Передовой научно-технический и производственный опыт 
60.    621.9 Н24   Намитоков К. К.     Краткая характеристика разновидностей электроэрозионной обработки материалов [Текст]: статья/ К. К. Намитоков;  .-[Б. м.]: [Б. и.], 1967.- 18 с. 
61.    621.316 Н24   Намитоков К. К.     Контакты вакуумных дугогасительных камер низкого напряджения [Текст]: обзорная информация/ К. К. Намитоков; Д. П. Солопихин .-М.: Информэлектро, 1976.- 84 с.  Серия ТС-7. Аппараты низкого напряжения
62.    65.9(2)248я7 С32   Сєріков Я. О.    Промислова безпека та соціальний захист працівників вибобничих підприємств, компаній і корпорацій (організація монтажу, ремонту і експлуатації виробничих об'ктів) [Текст]: навчальний посібник/ Я. О. Сєріков; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова .-Харків: ХНУМГ, 2015.- 248 с. 
63.    67.3 С29   Селіванов А. О.     Верховенство права в Конституційному правосудді [Текст] = The supreme of law in the constitutional judgement [Теxt] : аналіз конституційної юрисдикції / А. О. Селіванов;  .-Київ; Харків: Акад. прав. наук України, 2006.- 400 с. 
64.    621.38(075) С66   Сосков А. Г.     Промислова електроніка [Текст]: підручник/ А. Г. Сосков; Ю. П. Колонтаєвский .-Київ: Каравела, 2015.- 536 с.


Сохранить

електронний каталог

Сохранить

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології

schedule

Графік роботи

Цифровий репозиторій

Електронний каталог

Перейти на сайт ХНУМГ


Дистанційне навчання

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить