1.    691(075) С-86    Строительные материалы (Материаловедение. Строительные материалы) : учебник  / под общ. ред. В. Г. Микульского, В.В. Козлова  . — М.  : Изд-во АСВ, 2004. — 536 с. 
2.    65.050я7 О-75    Основы менеджмента : учебное пособие  / Под ред. В.С. Верлоки  . — Х.  : ИД "ИНЖЭК", 2004. — 352с. 
3.    66.01я2 П-50    Політологічний енциклопедичний словник : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів  / за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна  . — К.  : Генеза, 1997. — 400 с. 
4.    519(075) Е-50    Елементи дискретної математики : навч. посібник для студ. екон. і менеджер. спец.  / А. I. Колосов, Л. Б. Коваленко, С. О. Станішевський, А. В. Якунін, Є. С. Пахомова  . — Харків  : ХНАМГ, 2008. — 74 с. 
5.    65.9(2)29я7 О-61    Опорний конспект лекцій з дисципліни "Внутрішнiй економічний механізм підприємства" (в блок-схемах) [Текст] : для спец. "ЕБ"  / уклад.: Г. В. Стадник, Л. Г. Чеканова, І. І. Килимник, В. І. Торкатюк , Харків. нац. акад. міськ. госп-ва  . — Харків  : ХНАМГ, 2005. — 119 с. 
6.    65.02я7 I-90    Iсторія економічних учень: У 2 ч. Ч.1. : Підручник  / За ред. В.Д. Базилевича  . — К.  : Знання, 2005. — 567с. 
7.    65.02я7 I-90    Iсторія економічних учень: У 2 ч. Ч.2. : підручник  / За ред. В.Д. Базилевича  . — К.  : Знання, 2005. — 567с. 
8.    65.9(2)29я7 Е-40    Економіка підприємства : навчальний посібник  / за ред. А. В. Шегди  . — К.  : Знання, 2005. — 431 с. 
9.    577.4(075) О-75    Основи екології та екологічного права : Навч.посібник  / Ю. Д. Бойчук, М. В. Шульга , М. М. Поліщук , М. В. Шульги , за ред. Ю. Д. Бойчука  . — Суми  : ВТД "Університетська книга", 2004. — 352с. 
10.    65.03я7 Е40    Економічна iсторія України : Підручник  / Лановик Б.Д., Лазарович М.В., Матисякевич З.М., Матейко Р.М., За ред. Лановика Б.Д.  . — К.  : ВД "Юридична книга", 2004. — 456 с. 
11.    65.9(2)248я7 О-75    Основи охорони праці : підручник  / під ред. М. П. Купчика  . — К.  : Основа, 2000. — 409 с. 
12.    352(051) М65    Місцеве самоврядування. № 6 (102) [Текст] : інформ.-аналіт. вид. з питань місц. самоврядування  / Виданичий будинок "Фактор"  . — Харків  : "Фактор", 2018. — 80 с. 
13.    630(051) Л63    Лісовий вісник. № 5-6 (79-80) [Текст] : всеукр. журн.    . — Луцьк  : ТзОВ "Друкмаркет", 2018. — 60 с. 
14.    55(051) Г36    Геологічний журнал. № 2 (363) = Geological journal [Текст] : наук. журн.  / Нац. акад. наук України, Ін-т геолог. наук  . — Київ  : Ін-т геолог. наук НАН України, 2018. — 104 с. — ISSN 1025-6814 
15.    69(477)(051) Б90    Будівництво України. № 3 [Текст] : наук.-виробн. журн.  / Мінрегіонбуд України [та ін.]  . — Київ  : [б. в.], 2018. — 44 с. — ISSN 0135-1699 
16.    [66.013.2/6:620.9](051) І-73    Інтегровані технології та енергозбереження. № 2 [Текст] : щокв. наук.-практ. журн.  / засн. Харків. держав. політехн. ун-т  . — Харків  : НТУ "ХПІ", 2018. — 76 с. — ISSN 2078-5364 
17.    378.147(051) І-67    Іноземні мови. № 2 (94) [Текст] : наук.-метод. журн.  / Київ. нац. лінгвіст. ун-т  . — Київ  : КНЛУ, 2018. — 64 с. — ISSN 1817-8510 
18.    528(051) Г35    Геоінформатика. № 2 (66) [Текст] : наук. журн.  / Нац. акад. наук України, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України  . — Київ  : Карбон ЛТД, 2018. — 88 с. — ISSN 1684-2189 
19.    528(051) З-52    Землевпорядний вісник. № 6 [Текст] : наук.-виробн. журн    . — Київ  : Преса України, 2018. — 66 с. 
20.    001.32(477)НАНУ(051) В53    Вісник Національної академії наук України. № 6 [Текст] : загальнонаук. журн.  / засн. НАУ України  . — Київ  : Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, 2018. — 124 с. — ISSN 1027-3239 
21.    621.3(051) Е50    Електротехніка і електромеханіка. № 3 [Текст] = Electrical Engineering & Electromechanics : наук.-практ. журн.  / засн. Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т"  . — Харків  : НТУ "ХПІ", 2018. — 74 с. — ISSN 2074-272Х 
22.    628.1(051) В62    Водопостачання та водовідведення. № 3 [Текст] : виробн.-практ. журн.    . — Київ  : Прайм-принт, 2018. — 74 с. — ISSN 2413-7472 
23.    [656:658.788](051) Т65    Транспорт. № 6 (1011) [Текст] : произв.-практ. журн.  / учредитель изд. организ. АО "ПЛАСКЕ"  . — Киев  : ПЛАСКЕ, 2018. — 72 с. 
24.    015:061.1](477)(051) В53    Вісник Книжкової палати. № 5 (262) [Текст] : наук.-практ. журн.  / засн. Книжкова палата України, гол. ред. М. І. Сенченко  . — Київ  : Книжкова палата України, 2018. — 52 с . – ISSN 2076—9326 
25.    696(075) Б-48   Бережнов, Ігор Олександрович. Улаштування i експлуатація теплових i газових мереж : навчальний посібник  / І. О. Бережнов, М. О. Шульга  . — К.  : НМК ВО, 1992. — 124 с. 
26.    65.9(2)25я7 Г-31   Гелеверя, Євгеній Михайлович. Ціноутворення : консп. лекцій і метод. вказ. до проведення практичних занять з дисципліни для студ. 4 курсу заоч. форми навч. осв.-квал. рівня бакалавр напр. підг. "ЕП", "М"  / Є. М. Гелеверя, Г. А. Жовтяк, ХНАМГ  . — Харків  : ХНАМГ, 2009. — 101 с. 
27.    697(075) Г-37   Герасимова, Ольга Михайлівна. Опалення : навч. посібник для студ.будівельних спец.  / О.М. Герасимова, ХДАМГ  . — Х.  : ХДАМГ, 2001. — 137с. 
28.    4У(075) Ж-68   Жигло, Оксана Олександрівна. Конспект лекцій з українського ділового мовлення : для студ. 1 курсу заоч. форми навч спец. "МО", "ТС", "ЕСЕ", "ПЦБ"  / О. О. Жигло, О. В. Кiр'янова , О. С. Пономарьов , ХНАМГ  . — Х.  : ХНАМГ, 2006. — 23 с. 
29.    67.3я7 К-39   Килимник, Інна Ігорівна. Конспект лекцій з дисципліни "Господарське право" : для студ. ден. і заоч. форм навч. всіх спец.  / І. І. Килимник, Н. В. Івасішина, ХНАМГ  . — Х.  : ХНАМГ, 2007. — 63 с. 
30.    517(075) К-61   Колосов, Анатолій Іванович. Збірник тестових завдань з вищої математики. Ч. 3. Функціональнi ряди (для студ.екон. ітехн. спец.) : Навч. посібник  / А. І. Колосов, А. В. Якунін, Ю. В. Ситникова, ХНАМГ  . — Х.  : ХНАМГ, 2007. — 132 с. 
31.    620.1(075) К-64   Кондращенко, Олена Володимирівна. Матеріалознавство   / О. В. Кондращенко, ХНАМГ  . — Х.  : ХНАМГ, 2007. — 183 с. 
32.    65.02я7 Л63   Лiсовицький, В.М.. Iсторія економічних вчень : навчальний посібник  / В. М. Лiсовицький  . — К.  : Центр навчальної літератури, 2004. — 220с. 
33.    87.7я7 М-18   Малахов, Вiктор Аронович. Етика : курс лекцій : навч. посібник  / В.А. Малахов  . — К.  : Либідь, 2004. — 384 с. 
34.    744(075) М-69   Михайленко, Всеволод Євдокимович. Iнженерна та комп'ютерна графіка : підручник  / В. Є. Михайленко, В. В. Ванін , С. М. Ковальов , за ред. В. Є. Михайленка  . — К.  : "Каравела", 2004. — 344 с.— (Вища освіта в Україні). 
35.    65.9(2)29я7 П-19   Пасічник, В.Г.. Планування діяльностi підприємства : навч. посібник  / Пасічник В.Г., Акілiна О.В.  . — К.  : Центр навчальної літератури, 2005. — 256с. 
36.    65.018я7 П-56   Пономаренко, Олександр Іванович. Сучасний економічний аналіз: у 2-х ч. Ч. 1 Мікроекономіка : навчальний посібник  / О.І. Пономаренко, М.О. Перестюк , В.М. Бурим  . — К.  : Вища школа, 2004. — 262с. 
37.    65.018я7 П-56   Пономаренко, Олександр Іванович. Сучасний економічний аналіз: у 2-х ч. Ч. 2. Макроекономіка : навчальний посібник  / О. І. Пономаренко, М. О. Перестюк, В. М. Бурим  . — К.  : Вища школа, 2004. — 207с. 
38.    43(075) П-64   Потапенко, Світлана Миколаївна. Збірник вправ i завдань з граматики німецької мови : для самост. роботи студ. 1-4 курсів ден. форми навч. усіх спец. Академії  / С. М. Потапенко, В. С. Шелухіна , уклад. ХНАМГ  . — Х.  : ХНАМГ, 2007. — 95 с. 
39.    65.050я2 С50   Смирницкий, Евгений Константинович. Экономические показатели бизнеса : справочно-методическое пособие  / Е. К. Смирницкий  . — М.  : Экзамен, 2002. — 512 с. 
40.    621.3(075) Т45   Титаренко, Михайло Васильович. Електротехніка : навч. посібник  / М. В. Титаренко  . — К.  : Кондор, 2004. — 240 с. 
41.    577.4(075) Ц-18   Царенко, Олександр Михайлович. Основи екології та економіка природокористування : навч. посібник  / О. М. Царенко, О. О. Нєсвєтов , М. О. Кадацький  . — Суми  : ВТД "Університетська книга", 2004. — 400 с. 
42.    65.03я7 Ш-90   Штефан, Світлана Iванівна. Тексти лекцій з економічної iсторії : для студ. 2,3 курсів ден. і заочн. форм навч. спец. "ОіА", "ЕП"  / С.I. Штефан, ХНАМГ  . — Х.  : ХНАМГ, 2004. — 110с. 
43.    65.9(2)44я7 Ю85   Юр'єва, Тамара Петрівна. Фiнанси підприємств міського господарства [Текст] : навч. посібник  / Т. П. Юр'єва, Харків. держ. акад. міськ. госп-ва  . — Харків  : ХДАМГ, 2003. — 336 с.


Web of science
Базові та розширені можливості платформи Web of science
Матеріали семінару 2.03.2017 р.  «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень...)».
Презентація "Можливості платформи Web of science для якісних наукових досліджень"

Вебінари дивись тут

Довідкова інформація
http://everum.org.ua/
http://wokinfo.com/

Scopus

Інструкція користувача Scopus

Керівництво користувача
Українські журнали в Scopus

Вебінари з пошуку та фільтрації результатів в Scopus

Відео лекція з пошуку авторів

з інтеграції профілю автора в Scopus и ORCID

 

Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

Сохранить

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології

schedule

Графік роботи

Цифровий репозиторій

Електронний каталог

Перейти на сайт ХНУМГ


Дистанційне навчання

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить