1.    63.3(4Укр) I-90    Iсторія України : посібник  / За ред. Г.Д.Темка, Л.С.Тупчієнка  . — К.  : Феміна, 2001. — 480с.— (Альма-матер). 
2.    77 Х 21    Харків, пісне моя [Образотворчий матеріал] : фотоальбом  / упоряд. Ю. Стадниченко  . — Харків  : Прапор, 1982. — 191 с. 
3.    620(051) Э65    Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит [Текст] : общегосуд. науч.-произв. и инф. журн.  / учредители Нац. техн. универ. "Харьков. политехн. ин.-т", ООО "Северно-восточная энергет. компания "СВЭКО", ред. совет. В. Н. Бабаев, гл. ред. С. А. Мехович  . — Харьков  : БЭТ, 2016. — 76 с. – ISSN 2313–8890 (online) | ISSN 2218–1849 (print) 
4.    526(051) З-52    Землевпорядний вісник [Текст] : наук.-виробн. журн    . — Київ  : Преса України, 2016. — 64 с. 
5.    622(051) У26    Уголь Украины [Текст] : ежемес. наук.-техн., произв. и эконом. журн.  / М-во энергетики и угольной пр-ти Украины, Союз горных специалистов Украины, гл. ред. В. В. Радченко  . — Киев  : Укрниипроект, 2016. — 72 с. – ISSN 0041–5804 
6.    [656.56:622.692](051) Т77    Трубопроводный транспорт : теория и практика [Текст] : журн. о передовых разработках в сфере трубопроводного транспорта  / учредитель АО «Всесоюз. науч.-исслед. ин-т по строительству, эксплуатации трубопроводов и объектов ТЭК — инжиниринговая нефтегазовая компания», гл. ред. Г. Г. Васильев  . — Москва  : Форте Пресс, 2016. — 60 с. – ISSN 1816–451х 
7.    526(051) Г35    Геопрофи [Текст] : науч.-техн. журн. по геодезии, картографии и навигации  / Информ. агенство "Гром", гл. ред. В. В. Грошев  . — Москва  : Проспект, 2016. — 56 с. – ISSN 2306–8736 
8.    66(051) Н34    Нафтогазова галузь України = Oil & gas industry of Ukraine [Текст] : наук.-виробн. журн.  / співзасновники НАК "Нафтогаз України", Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу  . — Київ  : Нафтогаз України, 2016. — 50 с. – ISSN 2409–7500 
9.    69(051) С86    Строительство : новые технологии — новое оборудование [Текст] : всерос. ежемесяч. отраслевой журн    . — Москва  : Стройиздат, 2016. — 84 с. – ISSN 2075–101Х 
10.    [656:658.788](051) Т65    Транспорт [Текст] : произв.-практ. журн.  / учредитель изд. организ. АО "ПЛАСКЕ", гл. ред. В. Хрусталева  . — Киев  : ПЛАСКЕ, 2016. — 72 с. 
11.    69(051) С86    Строительство : новые технологии — новое оборудование [Текст] : всерос. ежемесяч. отраслевой журн    . — Москва  : Стройиздат, 2016. — 84 с. – ISSN 2075–101Х 
12.    526(051) З-52    Землевпорядний вісник [Текст] : наук.-виробн. журн    . — Київ  : Преса України, 2016. — 64 с. 
13.    65.9(2)31я2 Б-90   Бугаря, Николай Иванович. Экономика строительства   / Бугаря Н.И., Пелячик Р.Т.  . — К.  : Будивэльнык, 1990. — 383с.— (Справочник рабочего: СР). 
14.    65.9(2)30 Б94   Бушовська, Л. Б. Управління інвестиційною діяльністю машинобудівних підприємств [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04  / Бушовська Леся Борисівна  . — Хмельницький  : ХНУ, 2016. — 21 с. 
15.    4Р(075) В16   Вальченко, Инна Викторовна. Ступень-3 : учебное пособие по курсу "Русский язык" [Текст] : для иностр. студ. подгот. отдел.  / И. В. Вальченко, Я. Н. Прилуцкая, Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова  . — Харьков  : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2016. — 138 с 
16.    65.9(2)40я7 Г67   Горбенко, Олександра Вікторівна. Логістика [Текст] : навчальний посібник  / О. В. Горбенко  . — Київ  : Знання, 2014. — 315 с. 
17.    65.9(2)44 Д18   Даниленко, М. І. Інтернет-маркетинг підприємств готельного господарства [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04  / Даниленко Марія Іванівна  . — Київ  : КНТЕУ, 2016. — 24 с. 
18.    699 Л54   Лещенко, М. В. Теплова надійність стін із легких сталевих тонкостінних конструкцій [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01  / Лещенко Марина Валентинівна  . — Полтава  : ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2016. — 24 с. 
19.    728 Р32   Ревякін, В. О. Математичні моделі та методи визначення тривалості реалізації проектів будівництва в умовах заданих обмежень (на прикладі житлового будівництва) [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11  / Ревякін Валентин Олександрович  . — Хмельницький  : ХНУ, 2016. — 20 с. 
20.    65.9(2) Т16   Таловер, В. А. Формування інвестиційної політики України [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03  / Таловер Володимир Адиславович  . — Кременчук  : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. — 24 с. 
21.    624.15 Т41   Тимофєєва, К. А. Ґрунтоцементні сховища для токсичних відходів буріння та експлуатації нафтогазових свердловин [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.23.02  / Тимофєєва Катерина Анатоліївна  . — Полтава  : ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2016. — 24 с. 
22.    65.9(2)42 Ф53   Філіна, С. В. Процесний менеджмент торговельних підприємств споживчої кооперації України [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04  / Філіна Світлана Володимирівна  . — Харків  : ХДУХТ, 2016. — 20 с. 
23.    621.88 Ч93   Чурса, Ю. В. Міцність при зрізі шпонкових з'єднань елементів конструктивних систем будівель [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01  / Чурса Юлія Володимирівна  . — Полтава  : ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2016. — 24 с.