1.    519(083) С-74    Справочник по вероятностным расчетам     . — М  : Воениздат, 1970. — 536с. 
2.    657.6(075) А93    Аудит [Текст] : навч. посібник  / С. І. Дерв'янко, Н. П. Кузик, С. О. Олійник, О. М. Ганяйло  . — Київ  : Центр учбової літератури, 2017. — 380 с 
3.    657.1(076) М58    Міжнародні стандарти фінансової звітності для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП) [Текст] : практ. посібник  / [упоряд. К. В. Безверхий]  . — Київ  : Центр учбової літератури, 2017. — 226 с 
4.    336(075) Ф59    Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посібник  / за заг. ред. І. О. Школьник, В. М. Кремень  . — Київ  : Центр учбової літератури, 2017. — 488 с 
5.    630(051) Л63    Лісовий вісник. № 9-10 (83-84) [Текст] : всеукр. журн.    . — Луцьк  : ТзОВ "Друкмаркет", 2018. — 50 с. 
6.    69(051) К20    Капстроительство. № 6 (174) [Текст] = Capital build : обозрение строительного бизнеса глазами профессионалов всеукраинский журнал о строительном бизнесе  / учредитель и изд. ООО "Медиа-Удача"  . — Киев  : Медиа-удача, 2018. — 60 с. 
7.    620.19(051) Т38    Техническая диагностика и неразрушающий контроль. № 3 [Текст] : междунар. науч.-техн. и произв. журн  / засн. Нац. акад. наук Украины, Ин-т электросварки им. Е. О. Патона  . — Киев  : Сварка, 2018. — 70 с. — ISSN 0235-3474 
8.    016 Э 16    Эврика 1965-1976 : Каталог  / сост. Н. А. Лазарев, художник А.Г. Косаргин  . — М.  : Молодая гвардия, 1977. — 320 с.— (Эврика). 
9.    008(477)(051) У45    Українська культура. № 3 [Текст] : наук.-попул. журн.  / засн. Міністерство культури України  . — Київ  : ДП Національне газетно-журнальне вид-во, 2018. — 80 с. – ISSN 0868-9644 
10.    008(477)(051) У45    Українська культура. № 4 [Текст] : наук.-попул. журн.  / засн. Міністерство культури України  . — Київ  : ДП Національне газетно-журнальне вид-во, 2018. — 64 с. – ISSN 0868-9644 
11.    004(051) С40    Системні дослідження та інформаційні технології. № 3 [Текст] = System research & information technologies : міжнар. наук.-техн. журн.  / Нац. акад. наук Україн, Навч.-наук. комплекс "Ін-т приклад. систем. аналізу" НТУУ "КПІ"  . — Київ  : ННК "ІПСА" КПІ ім. Ігоря Сікорского, 2018. — 150 с. — ISSN 1681-6048 
12.    621.3(051) Е50    Електротехніка і електромеханіка. № 5 [Текст] = Electrical Engineering & Electromechanics : наук.-практ. журн.  / засн. Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т"  . — Харків  : НТУ "ХПІ", 2018. — 80 с. — ISSN 2074-272Х 
13.    537.8(051) Т38    Технічна електродинаміка. № 5 [Текст] : наук.-прикл. журн.  / НАНУ, Відділення фізико- технічних проблем енергетики  . — Київ  : [б. в.], 2018. — 120 с. — ISSN 1607-7970 | ISSN E-2218-1903 
14.    621.1 К57    Когенераційні технології в малій енергетиці [Текст] : монографія  / В. А. Маляренко [та ін.]  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. — 454 с 
15.    [004:007](051) З-38    Захист інформації. № 2 [Текст] : наук.-техн. журн.  / засн. Нац. авіац. ун-т  . — Київ  : [б.в.], 2018. — 127 с. — ISSN 2221-5212 
16.    628.1(051) В62    Водопостачання та водовідведення. № 5 [Текст] : виробн.-практ. журн.    . — Київ  : Прайм-принт, 2016. — 64 с. – ISSN 2413–7472 
17.    628.1(051) В62    Вода и водоочистные технологии. № 3 (89) [Текст] : науч.-практ. журн.  / учредитель ООО "Украинское общество специалистов в области очистки воды"  . — Киев  : Прайм-принт, 2018. — 64 с. 
18.    502(051) Г94    Гуманитарный экологический журнал. Вып. 4 (67) [Текст]   / Киевский эколого-культурный центр  . — Киев  : Логос, 2018. — 56 с. 
19.    75(051) О-23    Образотворче мистецтво. № 3 [Текст] : журн.  / Нац. спілка худож. України  . — Київ  : "Софія-А", 2018. — 120 с. 
20.    [33:005](051) Б59    Бізнес-інформ. [Текст] № 7 : наук. журн.  / засновник Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, ХНЕУ ім. С. Кузнеця  . — Харків  : Видавець ФОП Лібуркіна Л. М., 2018. — 336 с. – ISSN 2222-4459 
21.    [33:005](051) Б59    Бізнес-інформ. [Текст] № 8 : наук. журн.  / засновник Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, ХНЕУ ім. С. Кузнеця  . — Харків  : Видавець ФОП Лібуркіна Л. М., 2018. — 274 с. – ISSN 2222-4459 
22.    [338.488.2:640.45](051) Р44    Ресторатор. № 11 [Текст] : производст. - практич. журн.  / учред. ООО "Ресторатор Украина"  . — Киев  : ООО "Ресторатор Украина", 2018. — 80 с. 
23.    351/354(051) А90    Аспекти публічного управління [Текст] = Public administration aspects. т. 6. № 9 : наук. журн.  / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України  . — Дніпро  : ГранІ, 2018. — 104 с. – ISSN 2311-6420 
24.    640.4(051) A38    Академия гостеприимства. № 5 (46) [Текст] : Журнал для владельцев ресторанного и гостиничного бизнеса  / основатель ООО "ПРЕСС АЛЬЯНС"  . — Киев  : ООО "ПРЕСС АЛЬЯНС", 2018. — 112 с.– ISSN 1993-6788 
25.    94(477)(051) У 45    Український історичний журнал. № 4 (541) [Текст] : наук. журн.  / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса.  . — Київ  : НАН України, 2018. — 240 с. – ISSN 0130-5247 
26.    332(051) Р32    Регіональна економіка = Regional economy. № 2 (88) [Текст] : наук.-практ. журн.  / засн. Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України  . — Львів  : Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України, 2018. — 116 с. – ISSN 1562-0905 
27.    [005:316:159.9](051) М50    Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. № 7-8 (187-188) [Текст] : междунар. науч.-практ. журн.  / учред. Международный институт соционики  . — Киев  : б/и, 2018. — 64 с. – ISSN 2226-7514 
28.    34(477)(051) П68    Право України. № 6 [Текст] : юрид. журн.  / Нац. акад. правових наук України  . — Київ  : Видавничий Дім"Ін Юре", 2018. — 270 с. – ISSN 1026-9932 
29.    657.6(477)(051) А93    Аудитор України. № 10 (275) [Текст] : фахове видання  / засновник АП «Асоціація консалтингових фірм»  . — Київ  : ТОВ «Видавничий дім «Аудитор України», 2018. — 80 с. 
30.    330(051) Ф59    Фінанси України = Finance of Ukraine. № 9 (274) [Текст] : наук.-теор. та інформ. практ.журн.  / Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"  . — Київ  : "Академія фінансового управління", 2018. — 132 с. – ISSN 2305-7645 
31.    330(051) Ф59    Фінанси України = Finance of Ukraine. № 10 (275) [Текст] : наук.-теор. та інформ. практ.журн.  / Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"  . — Київ  : "Академія фінансового управління", 2018. — 132 с. – ISSN 2305-7645 
32.    630(051) Л50    Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. № 4 (364) [Текст] : науч. рецензир. журн.  / Министерство образования и науки РФ, Архангельский гос. технический ун-т  . — Архангельск  : [б.и.], 2018. — 171 с. – 0536-1036 
33.    305(075) О-75    Основи теорії ґендеру [Текст] : навч. посібник  / [відп. ред. М. М. Скорик]  . — Київ  : "К.І.С.", 2004. — 536 с 
34.    338 У61    Управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів: методологія та практика [Текст] : монографія  / за заг. ред. І. М. Писаревського  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. — 334 с 
35.    305(075) М57    "Ми різні - ми рівні". Основи культури ґендерної рівності [Текст] : навч. посіб. для учнів 9-12 клас. загальноосвіт. навч. заклад.  / [за ред. О. Семиколєнкової]  . — Київ  : "К.І.С.", 2007. — 176 с. 
36.    [94:101:32] (062) Г47    Гілея = Hileya. Вип. 137 (10) [Текст] : наук. вісник зб. наук. пр.  / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО Укр. акад. наук  . — Київ  : Видавництво "Гілея", 2018. — 422 с. – ISSN 2076-1554 
37.    [94:101:32] (62) Г47    Гілея = Hileya. Вип. 130 (3) [Текст] : наук. вісник зб. наук. пр.  / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО Укр. акад. наук  . — Київ  : Видавництво "Гілея", 2018. — 470 с. – ISSN 2076-1554 
38.    [33:005:658](051) Е45    Економіка. Менеджмент. Бізнес. № 3 (25) [Текст] : наук. журн.  / засновник Державний університет телекомунікацій  . — Київ  : Державний університет телекомунікацій, 2018. — 124 с. - ISSN 2415-8089 
39.    330(051) Е45    Економіка та держава. [Текст] № 9 : наук.- практ. журн.  / засновник Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ `Редакція журналу `Економіка та держава`  . — Київ  : ТОВ `Редакція журналу `Економіка та держава`, 2018. — 94 с. – ISSN 2306-6806 
40.    330(051) Е45    Економіка та держава. [Текст] № 10 : наук.- практ. журн.  / засновник Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ `Редакція журналу `Економіка та держава`  . — Київ  : ТОВ `Редакція журналу `Економіка та держава`, 2018. — 114 с. – ISSN 2306-6806 
41.    06 К68    Короленківські читання 2017. "Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів". У 2 ч. Ч. 1 [Текст] : матеріали ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 26 жовт. 2017 р.  / [редкол.: В. Д. Ракитянська та ін]  . — Харків  : ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2018. — 185 с 
42.    06 К68    Короленківські читання 2017. "Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів". У 2 ч. Ч. 2 [Текст] : матеріали ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 26 жовт. 2017 р.  / [редкол.: В. Д. Ракитянська та ін]  . — Харків  : ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2018. — 191 с 
43.    016 Т28    Твори Т. Г. Шевченка у фондах Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка [Текст] : каталог  / [уклад.: Г. М. Лях, В. В. Долбня , Г. М. Гєрасимова]  . — Харків  : ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2018. — 193 с 
44.    016 Р19    Валентина Дмитрівна Ракитянська (до 70-річчя від дня народження) [Текст] : бібліограф. покажчик  / [уклад.: О. В. Непочатова, Н. В. Петренко]  . — Харків  : ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2018. — 128 с.— (Біліотечні діячі Слобожанщини. Вип. 1). 
45.    811.161.2 У45    Українська мова - моя мова [Текст] : з творів-роздумів київських учнів і студентів  / [уклад.: В. П. Крижанівська]  . — Київ  : Міленіум, 2005. — 64 с 
46.    330.322(051) І-58    Інвестиції: практика та досвід. № 17 [Текст] : наук.-практичн. журн.  / засновник Черноморський державний університет ім. Петра Могили, Інститут Державного Управління  . — Київ  : Тов "ДСК Центр", 2018. — 134 с. – ISSN 2306-6814 
47.    330.322(051) І-58    Інвестиції: практика та досвід. № 18 [Текст] : наук.-практичн. журн.  / засновник Черноморський державний університет ім. Петра Могили, Інститут Державного Управління  . — Київ  : Тов "ДСК Центр", 2018. — 138 с. – ISSN 2306-6814 
48.    330.322(051) І-58    Інвестиції: практика та досвід. № 19 [Текст] : наук.-практичн. журн.  / засновник Черноморський державний університет ім. Петра Могили, Інститут Державного Управління  . — Київ  : Тов "ДСК Центр", 2018. — 130 с. – ISSN 2306-6814 
49.    330.322(051) І-58    Інвестиції: практика та досвід. № 20 [Текст] : наук.-практичн. журн.  / засновник Черноморський державний університет ім. Петра Могили, Інститут Державного Управління  . — Київ  : Тов "ДСК Центр", 2018. — 112 с. – ISSN 2306-6814 
50.    94(477.44) Є24    Європейці Вінничини [Текст] = The Europeans of Vinnytsia Region     . — Вінниця  : [б/в]. — 18 с. 
51.    94(477) У45    Український вісник. 12 (16) - 13 (17) [Текст] : незалежний політико-просвітянський альманах  / [редкол.: Я. Гелетія, В. Шевчук]  . — Львів; Республіка Комі; Дубно; Луцьк  : Джерела, 2013. — 508 с. 
52.    930(477)(062) І-90    Історико-географічні дослідження в Україні. Число 9 [Текст] : збірка наукових праць  / [ред. М. Ф. Дмитрієнко]  . — Київ  : НАН України, 2006. — 496 с 
53.    [628.1:697](051) А29    Air Water AW Therm. № 5 [Текст] : журн    . — Киев  : [б. и.], 2018. — 80 с. 
54.    712(051) Л22    Ландшафт и архитектура. № 5 [Текст] = Landscape and architecture ( L& A) : журн. о ландшафтной архитектуре и дизайну  / засн. О. Камолікова  . — Київ  : Прайм Принт, 2018. — 96 с. 
55.    004(051) H-65    Hi-tech pro. № 7-9 [Текст] : журн.    . — Фастов  : ООО "Юнивест Принт", 2018. — 16 с. 
56.    930(477) І-90    Історіографічні дослідження в Україні. Вип. 17 [Текст]   / [ред. В. А. Смолій]  . — Київ  : НАН України, 2007. — 342 с 
57.    305(477) Г34    Ґендерні перетворення в Україні [Текст]   / [уклад.: М. М. Скорик]  . — Київ  : АДЕФ-Україна, 2007. — 195 с 
58.    305(477) В43    Виконання Україною Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок [Текст]   / [редкол.: В. Тацюра та ін]  . — Київ  : Навчальна книга, 2003. — 222 с 
59.    339.9 У45    Україна на шляху до Європейського союзу Vademecum [Текст]   / [редкол.: Я. Хофмокл та ін]  . — Варшава  : УКЄІ, 2006. — 190 с 
60.    305(477) І-73    Інтеграція ґендеру в Національні державні програми [Текст] : на прикладі виконання Національного плану дій щодо поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню ґендерної рівності на 2001-2005 роки  / [ред.: Л. Кобелянська]  . — Київ  : UNDR, 2006. — 90 с 
61.    94(477)(051) К38    Київська старовина. Вип. №3(339) [Текст] : науковий історико-філологічний журнал  / [гол. ред. П. П. Толочко]  . — Київ  : АртЕк, 2001. — 200 с 
62.    94(477)(051) К38    Київська старовина. Вип. №2(304) [Текст] : історичний науково-популярний та літературний журнал  / [гол. ред. П. П. Толочко]  . — Київ  : Україна, 1994. — 128 с. 
63.    378.4(051) У59    Университеты. Наука и просвещение. №1 [Текст] : научно-популярный ежеквартальный журнал  / [редкол.: Ю. В. Холин и др]  . — Харьков  : Золотые страницы, 2003. — 96 с. 
64.    378.4(051) У59    Университеты. Наука и просвещение. №2 [Текст] : научно-популярный ежеквартальный журнал  / [редкол.: И. Е. Тарапов и др]  . — Харьков  : Золотые страницы, 2001. — 98 с. 
65.    378.4(051) У59    Университеты. Наука и просвещение. №4 [Текст] : научно-популярный ежеквартальный журнал  / [редкол.: И. Е. Тарапов и др]  . — Харьков  : Золотые страницы, 2001. — 98 с. 
66.    [33:336:34](051) Е45    Економіка. Фінанси. Право. № 10 [Текст] : інформ. - анал. журн.  / засновник аудиторська фірма "Аналітик", Таврійський нац. ун-тет ім. В. І. Вернадського, Національна академія внутрішніх справ України  . — Київ  : "Аналітик", 2018. — 40 с. – ISSN 2409-1944 
67.    378.4(051) У59    Университеты. Наука и просвещение. №3(34) [Текст] : научно-популярный ежеквартальный журнал  / [редкол.: Ю. В. Холин и др]  . — Харьков  : Полиарт, 2008. — 88 с. 
68.    82-1/9 S-24    Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich. VI [Tekst]   / pod red. W. Supy  . — Białystok  : Un-t w Białystoku, 2005. — 264 s 
69.    378(051) В55    Вища школа. № 10 (171) [Текст] : наук.-пр. вид.  / засновник Міністерство освіти і науки України  . — Київ  : Знання, 2018. — 128 с. – ISSN 1682-2366 
70.    347.77/78(051) І-73    Інтелектуальна власність в Україні. № 10 [Текст] : наук.-практ. журн.  / Асоціація правників України  . — Київ  : ТОВ Аспект, 2018. — 72 с.– ISSN 1608-6422 
71.    352(051) М65    Місцеве самоврядування. № 11 (107) [Текст] : інформ.-аналіт. вид. з питань місц. самоврядування  / Виданичий будинок "Фактор"  . — Харків  : "Фактор", 2018. — 80 с. 
72.    338.27(051) Е45    Економіка і прогнозування = Economy and Forecasting. № 3 [Текст] : наук. журн.  / Ін-т економіки та прогнозування, Нац. акад. наук України  . — Київ  : Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування", 2018. — 160 с. – ISSN 1605-7988 
73.    330(477)(051) Е45    Економіка України = Economy of Ukraine. № 9 (682) [Текст] : наук. журн.  / НАУ України  . — Київ  : "Редакція журналу "Економіка України", 2018. — 162 с. – ISSN 2522-9303 
74.    330.1(051) Е45    Економічна теорія = Economic theory. № 3 [Текст] : наук. журн.  / Нац. акад. наук України, ДУ "Інститут економіки та прогнозування Нац. акад. наук України", ДВНЗ "Київ нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"  . — Київ  : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2018. — 120 с. — ISSN 1811-3141 
75.    [007:517](051) К38    Кибернетика и системный анализ. № 6 [Текст] : междунар. науч.-теорет. журн.  / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України  . — Киев  : [б. в.], 2018. — 192 с. — ISSN 1019-5262 
76.    379.85(051) М58    Міжнародний туризм. № 6 (144) [Текст] : журнал про мандрівки та відпочинок  / засновник ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм"  . — Київ  : Рема-Принт, 2018. — 132 с. 
77.    351.71 А47   Алексєєв, Валерій Марленович. Удосконалення управління комунальною власністю в Україні: організаційні-теоретичні засади [Текст]   / В. М. Алексєєв  . — Чернівці  : Технодрук, 2005. — 216 с 
78.    518 Б 48   Березин, Иван Семенович. Метод вычислений. Т. 1 : учебное пособие  / И. С. Березин, Н. П. Жидков  . — М.  : Изд-во "Наука" глав. ред. Физматлит, 1966. — 632 с. 
79.    908(477.54) Б49   Берлин, Валерий Давидович. Не весь Харьков [Текст]   / В. Д. Берлин  . — Харьков  : СИМ, 2014. — 112 с. 
80.    305(075) Г57   Говорун, Тамара Василівна. Ґендерна психологія та педагогіка [Текст] : навч. прогр. з інтегр. курсу для вчит. та студ. вищ. навч. закл.  / Т. В. Говорун, В. П. Кравець, О. М. Кікінежі  . — Тернопіль  : Навчальна книга - Богдан, 2004. — 56 с 
81.    528(075) Д65   Доля, Костянтин Вікторович. Геоінформаційні системи на транспорті [Текст] : навч. посібник  / К. В. Доля, О. Є. Доля  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. — 230 с 
82.    94(477.44)(036) К25   Кароєва, Тетяна. Вулиці Вінниці: з історії декомунізації [Текст] : довідник  / Т. Кароєва  . — Вінниця  : Віндрук, 2016. — 64 с.— (Б-ка Вінниц. іст. т-ва). 
83.    745 М33   Матвеева, Юлія Геннадіївна. Мова тканин у візантійському мистецтві [Текст] : монографія  / Ю. Г. Матвеева  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. — 528 с. 
84.    378(075) М54   Метешкин, Костянтин Александрович. От студента до профессора [Текст] : "живое" автобиографическое учебное наглядное пособие  / К. А. Метешкин, Д. А. Конь  . — Харьков  : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2018. — 363 с 
85.    657(075) О-78   Островерха, Р. Е. Організація обліку [Текст] : навч. посібник  / Р. Е. Островерха  . — Київ  : Центр учбової літератури, 2017. — 568 с 
86.    338:6С П 30   Петров, Иван Александрович. Техническое нормирование и сметное дело в строительстве : учебник  / науч. ред. Б. К. Смирнов  . — М.  : Издательство литературы по строительству, 1964. — 523 с. 
87.    004(075) П55   Поморцева, Елена Евгеньевна. Использование AutoCAD для решения профессиональных задач. Лабораторный практикум [Текст] : учеб. пособие  / Е. Е. Поморцева  . — Харьков  : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2018. — 195 с 
88.    8А Р 70   Ромен, Кристиан. 100 персонажей мировой литературы : пер. с фр.С. М. Каюмова, А.Ф. Арендаря    . — Челябинск  : "Урал LTD", 1997. — 508 с. 
89.    657(075) С90   Сусіденко, Валентин Трохимович. Інформаційні системи і технології в обліку [Текст] : навч. посібник  / В. Т. Сусіденко  . — Київ  : Центр учбової літератури, 2016. — 224 с 
90.    657(075) Т39   Тігова, Т. М. Аналіз фінансової звітності [Текст] : навч. посібник  / Т. М. Тігова, Л. С. Селіверстова, Т. Б. Процюк  . — Київ  : Центр учбової літератури, 2017. — 268 с 
91.    657(075) Ф24   Фаріон, Іван Дем'янович. Управлінський облік [Текст] : підручник  / І. Д. Фаріон, Т. М. Писаренко  . — Київ  : Центр учбової літератури, 2017. — 792 с


Web of science
Базові та розширені можливості платформи Web of science
Матеріали семінару 2.03.2017 р.  «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень...)».
Презентація "Можливості платформи Web of science для якісних наукових досліджень"

Вебінари дивись тут

Довідкова інформація
http://everum.org.ua/
http://wokinfo.com/

Scopus

Інструкція користувача Scopus

Керівництво користувача
Українські журнали в Scopus

Вебінари з пошуку та фільтрації результатів в Scopus

Відео лекція з пошуку авторів

з інтеграції профілю автора в Scopus и ORCID

 

Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології

schedule

Графік роботи

Цифровий репозиторій

Електронний каталог

Перейти на сайт ХНУМГ


Дистанційне навчання

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить