1.    34(062) Д36    Держава і право. Випуск 79 [Текст] : збірник наукових праць    . — Київ  : Вид. «Юридична думка», 2018. — 284 с.— (Юридичні науки). 
2.    34(062) Д36    Держава і право. Випуск 80 [Текст] : збірник наукових праць    . — Київ  : Вид. «Юридична думка», 2018. — 216 с.— (Юридичні науки). 
3.    635(051) Н55    Нескучный сад. № 9 (140) [Текст] : укр. ежемес. практикум садовода  / учредитель С. Васюк  . — Киев  : НПП "ВИТ", 2018. — 52 с. 
4.    621.3(051) Е50    Електротехніка і електромеханіка. № 4 [Текст] = Electrical Engineering & Electromechanics : наук.-практ. журн.  / засн. Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т"  . — Харків  : НТУ "ХПІ", 2018. — 74 с. — ISSN 2074-272Х 
5.    624.13(051) С24    Світ геотехніки. № 4 [Текст] : наук.-техн. журн.  / засн. Держ. п-во "Держ. НДІ будівел. конструкцій, Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт., Всеукр. громад. орг. " Укр. т-во з механіки грунтів, геотехніки і фундаментобудування"  . — Запоріжжя  : [б. в.], 2017. — 36 с. 
6.    005.95/96(051)М50    Менеджер по персоналу. № 9 (158) [Текст] : ежемес. практ. журн.  / учред. ООО "Медиа-Про"  . — Киев  : ООО "Медиа-Про", 2018. — 80 с. 
7.    [94:101:32] (062) Г47    Гілея = Hileya. Вип. 133 (6) [Текст] : наук. вісник зб. наук. пр.  / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО Укр. акад. наук  . — Київ  : Видавництво "Гілея", 2018. — 330 с. – ISSN 2076-1554 
8.    [94:101:32] (62) Г47    Гілея = Hileya. Вип. 134 (7) [Текст] : наук. вісник зб. наук. пр.  / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО Укр. акад. наук  . — Київ  : Видавництво "Гілея", 2018. — 410 с. – ISSN 2076-1554 
9.    66(477)(051) Н34    Нафтогазова галузь України. № 2 (32) [Текст] = Oil & gas industry of Ukraine : наук.-виробн. журн.  / співзасновники НАК "Нафтогаз України", Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу  . — Київ  : Нафтогаз України, 2018. — 42 с. — ISSN 2409-7500 
10.    908(051) Г93    Губерния. Регион. Украина. Мир. № 7–8 [Текст] : журн    . — Харьков  : ООО «Издательский дом «Губерния», 2018. — 40 с. – ISSN 2077–1088 
11.    015:061.1](477)(051) В53    Вісник Книжкової палати. № 6 (263) [Текст] : наук.-практ. журн.  / засн. Книжкова палата України, гол. ред. М. І. Сенченко  . — Київ  : Книжкова палата України, 2018. — 52 с . – ISSN 2076—9326 
12.    [338.24:332](477)(062) Ф79    Формування ринкових відносин в Україні. Вип. 4 (203) [Текст] : зб. наук. праць  / гол. наук. ред. С. В. Захарін  . — Київ  : ДНДІІМЕ, 2018. — 120 с. 
13.    [338.24:332](477)(062) Ф79    Формування ринкових відносин в Україні. Вип. 3 (202) [Текст] : зб. наук. праць  / гол. наук. ред. С. В. Захарін  . — Київ  : ДНДІІМЕ, 2018. — 148 с. 
14.    [338.24:332](477)(062) Ф79    Формування ринкових відносин в Україні. Вип. 5 (204) [Текст] : зб. наук. праць  / гол. наук. ред. С. В. Захарін  . — Київ  : ДНДІІМЕ, 2018. — 144 с. 
15.    528(051) З-52    Землевпорядний вісник. № 7 [Текст] : наук.-виробн. журн    . — Київ  : Преса України, 2018. — 66 с. 
16.    528(051) З-52    Землевпорядний вісник. № 8 [Текст] : наук.-виробн. журн    . — Київ  : Преса України, 2018. — 66 с. 
17.    02(051) Б59    Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. № 3 (13) [Текст] : наук., інформ. щокварт. журн.  / засн. ФОб Башун Олена Володимирівна, голов. ред. О. Башун  . — Київ  : ФОб Башун Олена Володимирівна, 2018. — 64 с . — ISSN 2518—7341 
18.    94(477)(051) У 45    Український історичний журнал. № 3 (540) [Текст] : наук. журн.  / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса.  . — Київ  : НАН України, 2018. — 240 с. – ISSN 0130-5247 
19.    630(051) Л63    Лісовий вісник. № 7-8 (81-82) [Текст] : всеукр. журн.    . — Луцьк  : ТзОВ "Друкмаркет", 2018. — 113 с. 
20.    [630:639](051) Л63    Лісовий і мисливський журнал. № 3 (128) [Текст] = Forest and hunting magazine : громадсько-публіцистичний часопис  / М-во лісового госп-ва України  . — Київ  : ТОВ Видавничій дім Еко-інформ, 2018. — 48 с. 
21.    [630:639](051) Л63    Лісовий і мисливський журнал. № 4 (129) [Текст] = Forest and hunting magazine : громадсько-публіцистичний часопис  / М-во лісового госп-ва України  . — Київ  : ТОВ Видавничій дім Еко-інформ, 2018. — 48 с. 
22.    352(051) М65    Місцеве самоврядування. № 9 (105) [Текст] : інформ.-аналіт. вид. з питань місц. самоврядування  / Виданичий будинок "Фактор"  . — Харків  : "Фактор", 2018. — 80 с. 
23.    004(051) H-65    Hi-tech pro. № 4-6 [Текст] : журн.    . — Фастов  : ООО "Юнивест Принт", 2018. — 16 с. 
24.    [332.3:502](051) З-41    Збалансоване природокористування. № 2 [Текст] : наук.-практ. журн.  / засн. Ін-т. агроекології і природокористування НААН, ТОВ "Екоінвестком"  . — Київ  : Екоінвестком, 2018. — 156 с. – ISSN 2310–4678 
25.    [624:69](051) П81    Промислове будівництво та інженерні споруди. № 3 [Текст] : наук.-виробн. журн.  / засн. Держ. корпорація "Укрмонтажспецбуд", ТОВ "Укр. ін-т сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського"  . — Київ  : [б. в.], 2018. — 50 с. 
26.    [94:101:32] (062) Г47    Гілея = Hileya. Вип. 135 (8) [Текст] : наук. вісник зб. наук. пр.  / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО Укр. акад. наук  . — Київ  : Видавництво "Гілея", 2018. — 420 с. – ISSN 2076-1554 
27.    628.1(051) В62    Водопостачання та водовідведення. № 4 [Текст] : виробн.-практ. журн.    . — Київ  : Прайм-принт, 2018. — 80 с. — ISSN 2413-7472 
28.    69(477)(051) Б90    Будівництво України. № 4 [Текст] : наук.-виробн. журн.  / Мінрегіонбуд України [та ін.]  . — Київ  : [б. в.], 2018. — 44 с. — ISSN 0135-1699 
29.    [656:658.788](051) Т65    Транспорт. № 7 (1015) [Текст] : произв.-практ. журн.  / учредитель изд. организ. АО "ПЛАСКЕ"  . — Киев  : ПЛАСКЕ, 2018. — 72 с. 
30.    [656:658.788](051) Т65    Транспорт. № 8 (1019) [Текст] : произв.-практ. журн.  / учредитель изд. организ. АО "ПЛАСКЕ"  . — Киев  : ПЛАСКЕ, 2018. — 68 с. 
31.    330(051) Ф59    Фінанси України = Finance of Ukraine. № 8 (273) [Текст] : наук.-теор. та інформ. практ.журн.  / Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"  . — Київ  : "Академія фінансового управління", 2018. — 128 с. – ISSN 2305-7645 
32.    347.77/78(051) І-73    Інтелектуальна власність в Україні. № 8 [Текст] : наук.-практ. журн.  / Асоціація правників України  . — Київ  : ТОВ Аспект, 2018. — 76 с.– ISSN 1608-6422 
33.    69(051) К20    Капстроительство. № 5 (173) [Текст] = Capital build : обозрение строительного бизнеса глазами профессионалов всеукраинский журнал о строительном бизнесе  / учредитель и изд. ООО "Медиа-Удача"  . — Киев  : Медиа-удача, 2018. — 60 с. 
34.    621.86/87(051) П45    Подъемные сооружения. Специальная техника. № 7 (190) [Текст] : науч.-техн., произв. журн.  / науч.-техн. ассоц. "Подъемные сооружения"  . — Одесса  : Крантест, 2018. — 28 с. — ISSN 1682-3095 
35.    621.86/87(051) П45    Подъемные сооружения. Специальная техника. № 8 (191) [Текст] : науч.-техн., произв. журн.  / науч.-техн. ассоц. "Подъемные сооружения"  . — Одесса  : Крантест, 2018. — 28 с. — ISSN 1682-3095 
36.    621.86/87(051) П45    Подъемные сооружения. Специальная техника. № 9 (192) [Текст] : науч.-техн., произв. журн.  / науч.-техн. ассоц. "Подъемные сооружения"  . — Одесса  : Крантест, 2018. — 28 с. — ISSN 1682-3095 
37.    502/504(051) Е45    Екологічний вісник № 2 (108) [Текст] : наук.-попул. екол. журн.  / [засн. Всеукраїнська екологічна ліга ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації"]  . — Київ  : Всеукр. екол. ліга, 2018. — 34 с. 
38.    69(051) Б90    Будівельний журнал. № 1 [Текст] : інформаційно-аналітичний журн. спецвипуск    . — Київ  : [б. в.], 2018. — 84 с. 
39.    [33:336:34](051) Е45    Економіка. Фінанси. Право. № 8 [Текст] : інформ. - анал. журн.  / засновник аудиторська фірма "Аналітик", Таврійський нац. ун-тет ім. В. І. Вернадського, Національна академія внутрішніх справ України  . — Київ  : "Аналітик", 2018. — 40 с. – ISSN 2409-1944 
40.    658.788(051) Л69    Логистика: проблемы и решения. № 4 (77) [Текст] : международный науч. практ. журн.    . — Киев  : НВФ "Студцентр", 2018. — 58 с. 
41.    658.788(051) Л69    Логистика: проблемы и решения. № 3 (76) [Текст] : международный науч. практ. журн.    . — Киев  : НВФ "Студцентр", 2018. — 58 с. 
42.    622(051) У26    Уголь Украины. № 7-8 (739-740) [Текст] : ежемес. наук.-техн., произв. и эконом. журн.  / М-во энергетики и угольной пр-ти Украины, Союз горных специалистов Украины  . — Киев  : Укрниипроект, 2018. — 64 с. — ISSN 0041-5804 
43.    [007:517](051) К38    Кибернетика и системный анализ. № 5 [Текст] : междунар. науч.-теорет. журн.  / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України  . — Киев  : [б. в.], 2018. — 192 с. — ISSN 1019-5262 
44.    351/354(051) А90    Аспекти публічного управління [Текст] = Public administration aspects. т. 6. № 6-7 : наук. журн.  / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України  . — Дніпро  : ГранІ, 2018. — 74 с. – ISSN 2311-6420 
45.    351/354(051) А90    Аспекти публічного управління [Текст] = Public administration aspects. т. 6. № 8 : наук. журн.  / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України  . — Дніпро  : ГранІ, 2018. — 70 с. – ISSN 2311-6420 
46.    Р1 Б90   Булгарин, Фаддей Венедиктович. Сочинения   / Ф. В. Булгарин  . — М.  : Современник, 1990. — 704 с. 
47.    65.9(2)242я7 В49   Віноградська, Ольга Михайлівна. Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Організація праці менеджера" : для студ. 4 курсу ден. та 5 курсу заоч. форми навч. напр. "Менеджмент" спец. "МО"  / О. М. Віноградська, В. С. Шевченко, ХНАМГ  . — Харків  : ХНАМГ, 2009. — 20с. 
48.    519(075) К56   Коваленко, Людмила Борисівна. Дискретна математика : навчальний посібник  / Л. Б. Коваленко, С. О. Станішевський, ХНАМГ  . — Х.  : ХНАМГ, 2006. — 192 с. 
49.    624.01(075) М-75   Молодченко, Геннадій Анатолійович. Метрологія i стандартизація : навч. посібник  / Г. А. Молодченко, В. М. Попельнух , ХДАМГ  . — Х.  : ХДАМГ, 2001. — 75 с. 
50.    711 С50   Смирнова, Ольга Вячеславовна. Типологические основы формирования инновационных зданий в городской среде [Текст] : монография  / О. В. Смирнова  . — Харьков  : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2018. — 189 с.

Web of science
Базові та розширені можливості платформи Web of science
Матеріали семінару 2.03.2017 р.  «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень...)».
Презентація "Можливості платформи Web of science для якісних наукових досліджень"

Вебінари дивись тут

Довідкова інформація
http://everum.org.ua/
http://wokinfo.com/

Scopus

Інструкція користувача Scopus

Керівництво користувача
Українські журнали в Scopus

Вебінари з пошуку та фільтрації результатів в Scopus

Відео лекція з пошуку авторів

з інтеграції профілю автора в Scopus и ORCID

 

Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології

schedule

Графік роботи

Цифровий репозиторій

Електронний каталог

Перейти на сайт ХНУМГ


Дистанційне навчання

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить