1.    635(051) Н55    Нескучный сад. № 4 (136) [Текст] : укр. ежемес. практикум садовода  / учредитель С. Васюк  . — Киев  : НПП "ВИТ", 2018. — 52 с. 
2.    001.32(477)(051) В53    Вісник Національної академії наук України. № 11 [Текст] : загальнонаук. журн.  / засн. НАУ України  . — Київ  : Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, 2017. — 118 с. — ISSN 1027-3239 
3.    001.32(477)(051) В53    Вісник Національної академії наук України. № 12 [Текст] : загальнонаук. журн.  / засн. НАУ України  . — Київ  : Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, 2017. — 118 с. — ISSN 1027-3239 
4.    001.32(477)(051) В53    Вісник Національної академії наук України. № 1 [Текст] : загальнонаук. журн.  / засн. НАУ України  . — Київ  : Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, 2018. — 110 с. — ISSN 1027-3239 
5.    502(051) Г94    Гуманитарный экологический журнал. Вып. 1 (64) [Текст]   / Киевский эколого-культурный центр  . — Киев  : Логос, 2017. — 24 с. 
6.    528(051) З-52    Землевпорядний вісник. № 3 [Текст] : наук.-виробн. журн    . — Київ  : Преса України, 2018. — 66 с. 
7.    378.147(051) І-67    Іноземні мови. № 1 (93) [Текст] : наук.-метод. журн.  / Київ. нац. лінгвіст. ун-т  . — Київ  : КНЛУ, 2017. — 64 с. – ISSN 1817-8510 
8.    [624:69](051) П81    Промислове будівництво та інженерні споруди. № 1 [Текст] : наук.-виробн. журн.  / засн. Держ. корпорація "Укрмонтажспецбуд", ТОВ "Укр. ін-т сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського"  . — Київ  : [б. в.], 2018. — 50 с. 
9.    528(051) Г35    Геоінформатика. № 1 (65) [Текст] : наук. журн.  / Нац. акад. наук України, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України  . — Київ  : Карбон ЛТД, 2018. — 78 с. — ISSN 1684-2189 
10.    55(051) Г36    Геологічний журнал. № 1 (65) = Geological journal [Текст] : наук. журн.  / Нац. акад. наук України Ін-т геолог. наук  . — Київ  : Ін-т геолог. наук НАН України, 2018. — 110 с. — ISSN 1025-6814 
11.    908(051) Г93    Губерния. Регион. Украина. Мир. № 3 [Текст] : журн    . — Харьков  : ООО «Издательский дом «Губерния», 2018. — 40 с. – ISSN 2077–1088 
12.    015:061.1](477)(051) В53    Вісник Книжкової палати. № 2 (259) [Текст] : наук.-практ. журн.  / засн. Книжкова палата України, гол. ред. М. І. Сенченко  . — Київ  : Книжкова палата України, 2018. — 52 с . – ISSN 2076—9326 
13.    330(051)    Фінаси України = Finance of Ukraine. № 3 [Текст] : наук.-теор. та інформ. практ.журн.  / Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"  . — Київ  : "Академія фінансового управління", 2018. — 128 с. – ISSN 2305-7645 
14.    628.1(075) Н-63   Николадзе, Георгий Ильич. Водоснабжение [Текст] : учебник для строит. техник.  / Г. И. Николадзе  . — Москва  : Стройиздат, 1989. — 496 с. 
15.    65.9(2)44я7 Н-85   Нохріна, Лариса Анатоліївна. Методичнi вказівки до вивчення дисципліни "Вступ до гостинностi" та виконання контрольної роботи (№645) : для студ. 1 курсу ден. форми навч. напр. підгот. "Менеджмент"  / уклад.: Л. А. Нохріна, О. М. Кравець , Харків. нац. акад. міськ. госп-ва  . — Харків  : ХНАМГ, 2007. — 34 с.

 

Web of science
Базові та розширені можливості платформи Web of science
Матеріали семінару 2.03.2017 р.  «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень...)».
Презентація "Можливості платформи Web of science для якісних наукових досліджень"

Вебінари дивись тут

Довідкова інформація
http://everum.org.ua/
http://wokinfo.com/

Scopus

Інструкція користувача Scopus

Керівництво користувача
Українські журнали в Scopus

Вебінари з пошуку та фільтрації результатів в Scopus

Відео лекція з пошуку авторів

з інтеграції профілю автора в Scopus и ORCID

 

Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

Сохранить

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології

schedule

Графік роботи

Цифровий репозиторій

Електронний каталог

Перейти на сайт ХНУМГ


Дистанційне навчання

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить