1.    06 Г34    Гендерна політика міст: iсторія i сучасність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції 18 грудня 2003 р. Харків  / Рябченко О. Л., Золотов М. С., Торкатюк В. I., Фесенко Г. Г., Шубович С. О.  . — Х.  : Східно-регіональний центр гуманітарно-освітних iніцiатив, 2004. — 304 с 
2.    06 Г34    Гендерна політика міст: iсторія i сучасность. Вип. 2 : матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (ХНАМГ,Харків, 23-24 травня 2007) науковий збірник  / ХНАМГ  . — Х.  : "Озон-Iнвест", 2007. — 200 с 
3.    06 Г34    Гендерна політика міст: iсторія i сучасність. Вип. 3 : матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (ХНАМГ, Харків, 23-24 травня 2007) наук. збірник  / ХНАМГ  . — Х.  : "Озон-Iнвест", 2007. — 176 с 
4.    64 Р45    Рецепты домашней выпечки. Кн.3   / Е. Т. Старчаенко  . — Х.  : Фактор, 2006. — 128 с.— (Энциклопедия хранительницы домашнего очага). 
5.    06 Г34    Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір : матер. ІІІ регіонального наукового конкурсу молодих вчених (24 квітня 2009 р.)  / ХНАМГ  . — Х.  : ХНАМГ, 2009. — 232 с 
6.    65 М34    Математические методы и модели в экономике [Текст] : монография  / В. И. Торкатюк, А. И. Колосов, В. Н. Бабаев, Г. В. Стадник, Н. П. Пан  . — Х.  : ХНАМГ, 2012. — 321 с. 
7.    65.9(2)248 Б40    Безпека життєдіяльності - секюрітологія. Проблеми, завдання, шляхи вирішення. В 2-х ч. Ч. 1 [Текст] : монографія  / за ред. Я. О. Сєрікова, [Я. О. Сєріков, Л. Ф. Коженевські, Є. В. Пилипко та ін.], Харків. нац. акад. міськ. госп-ва  . — Харків : Краків  : ХНАМГ : ЕАС, 2012. — 170 с 
8.    65.9(2)248 Б40    Безпека життєдіяльності - секюрітологія. Проблеми, завдання, шляхи вирішення. В 2-х ч. Ч. 2 [Текст] : монографія  / за ред. Я. О. Сєрікова, [Я. О. Сєріков, Л. Ф. Коженевські, Є. В. Пилипко та ін.], Харків. нац. акад. міськ. госп-ва  . — Харків : Краків  : ХНАМГ : ЕАС, 2012. — 332 с 
9.    06 Г34    Гендерна політика міст: iсторія i сучасність. Вип. 4 [Текст] : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23-25 жовтня 2013 р.)    . — Х.  : ХНУМГ, 2013. — 257 с 
10.    06 Г34    Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір : матеріали VIІ Регіонального конкурсу наукових робіт молодих вчених (25-26 квітня 2013 р.)  / ХНУМГ  . — Х.  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. — 150 с 
11.    06 Г35    Геоінформаційна підтримка сталого розвитку міст [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 17 квітня 2014 р.  / [редкол.: В. Ф. Харченко, К. А. Мамонов, Ю. Б. Радзінська], Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, Моск. держ. ун-т шляхів сполуч. та ін.  . — Харків  : ХУПС ім. І. Кожедуба, 2014. — 156 с 
12.    06 Г34    Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір : матеріали ІV регіонального наукового конкурсу молодих вчених (23 квітня 2010 р.)  / ХНАМГ  . — Х.  : ХНАМГ, 2010. — 96 с. 
13.    65.050я7 У67    Управління проектами: процеси планування проектних дій [Текст] : підручник  / І. В. Чумаченко, В. В. Морозов, Н. В. Доценко, А. М. Чередніченко  . — Київ  : Університет економіки та права "КРОК", 2014. — 673 с 
14.    06 Г34    Гендерна політика міст: історія і сучасність. Вип. 5 [Текст] = Gender policy of cities: history and modern times : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 6 - 7 жовтня 2015 р.  / [редкол.: Н. В. Бібік, Г. Г. Фесенко, З. О. Першай та ін.], Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. — 349 с 
15.    33(051)    Актуальні проблеми економіки. № 2 [Текст] : наук.-екон. журн.  / засновник Національна академія управління  . — Київ  : НАУ, 2016. — 504 с. – ISSN 1993-6788 
16.    63.3(0)5 В74    Вопросы новой и новейшей истории [Текст] : межведомственный научнный сборник  / зав. ред. С. В. Головко  . — Киев  : Лыбидь, 1992. — 142 с. 
17.    69(051) С86    Строительство : новые технологии — новое оборудование [Текст] : всерос. ежемесяч. отраслевой журн    . — М.  : Стройиздат, 2016. — 64 с. – ISSN 2075–101Х 
18.    69(051) С86    Строительство : новые технологии — новое оборудование [Текст] : всерос. ежемесяч. отраслевой журн    . — М.  : Стройиздат, 2016. — 64 с. – ISSN 2075–101Х 
19.    526(051) Г35    Геопрофи [Текст] : науч.-техн. журн. по геодезии, картографии и навигации  / Информ. агенство "Гром", гл. ред. В. В. Грошев  . — М.  : Проспект, 2016. — 56 с. – ISSN 2306–8736 
20.    33(051) A43    Актуальні проблеми економіки. №7 [Текст] : наук.-екон. журн.  / засновник Національна академія управління  . — Київ  : НАУ, 2016. — 540 с. – ISSN 1993-6788 
21.    016(092) М21    Маляренко Віталій Андрійович (до 75-річчя від дня народження) [Текст] : біобібліогр. покажчик  / [уклад.: О. М. Штангей, В. О. Статкус , відп. ред. Н. О. Євсюкова , ред. С. І. Федяй], Наук. б-ка Харків. нац. ун-ту міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. — 114 с.— (Видатні імена та події). 
22.    628.1(051) В62    Вода и водоочистные технологии [Текст] : науч.-практ. журн.  / учредитель ООО "Украинское общество специалистов в области очистки воды", гл. ред. В. Г. Маляренко  . — Київ  : Прайм-прінт, 2016. — 76 с. 
23.    65 Е45    Економіка та право. №1(40) [Текст] : науковий журнал  / [редкол. : В. К. Мамутов, В. А. Устименко , В. В. Дементьев та ін.], НАНУ, ІЕПД  . — Київ  : ВД "Академперіодика", 2015. — 108 с 
24.    65 Е45    Економіка та право. №2(41) [Текст] : науковий журнал  / [редкол. : В. К. Мамутов, В. А. Устименко , В. В. Дементьев та ін.], НАНУ, ІЕПД  . — Київ  : ВД "Академперіодика", 2015. — 110 с.— (Право). 
25.    65 Е45    Економіка та право. №3(42) [Текст] : науковий журнал  / [редкол. : В. К. Мамутов, В. А. Устименко , І. В. Заблодська та ін.], НАНУ, ІЕПД  . — Київ  : ВД "Академперіодика", 2015. — 182 с.— (Економіка). 
26.    65 Е45    Економіка та право. №1(43) [Текст] : науковий журнал  / [редкол. : В. К. Мамутов, В. А. Устименко , І. В. Заблодська та ін.], НАНУ, ІЕПД  . — Київ  : ВД "Академперіодика", 2016. — 136 с.— (Право). 
27.    65 Е45    Економіка та право. №2(44) [Текст] : науковий журнал  / [редкол. : В. К. Мамутов, В. А. Устименко , І. В. Заблодська та ін.], НАНУ, ІЕПД  . — Київ  : ВД "Академперіодика", 2016. — 164 с.— (Економіка). 
28.    526 Т38    Технології оцінки та моніторингу використання нерухомості міських агломерацій [Текст] : монографія присвячено 50-річчю кафедри Геоінформаційних систем, оцінки землі та нерухомого майна  / за заг. ред. К. А. Мамонова, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. — 251 с 
29.    656.2 О-64    Організаційно-економічний механізм реформування залізничного транспорту [Текст] : монографія  / [М. В. Макаренко, Т. І. Лозова, Г. Ю. Олійник та ін.]  . — Київ  : КУЕТТ, 2007. — 428 с 
30.    33(051) A43    Актуальні проблеми економіки. № 8 [Текст] : наук.-екон. журн.  / засновник Національна академія управління  . — Київ  : НАУ, 2016. — 472 с. – ISSN 1993-6788 
31.    65.050 І-74    Інформаційні технології та інновації в економіці, управлінні проектами і програмами [Текст] : монографія  / за заг. ред. В. О. Тімофєєва, І. В. Чумаченко  . — Харків  : ФОП Панов А. М., 2016. — 404 с 
32.    06 М34    Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами (ММП-2016) [Текст] : труды междунар. науч.-практ. конф., Коблево, 13-16 сентября 2016 г.  / [председ.: В. Н. Бабаев, И. В. Чумаченко, В. А. Тимофеев, В. В. Косенко и др.], Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова и др.  . — Харьков-Николаев  : ХНУРЭ, 2016. — 202 с 
33.    577.4 Р15    Радиоэкологический паспорт Харьковской области [Текст] : информационный бюллетень  / [автор. кол.: В. И. Витько, Л. И. Гончарова, В. В. Карташев и др.]  . — Харьков  : УкрНИИЭП, 2013. — 14 с. 
34.    65.9(4УКР) Н34    Наука Харківщини [Текст] : щорічне інформаційно-аналітичне видання  / [редкол.: Є. Є. Савін, Р. В. Шаповал, К. К. Прядкін та ін.]  . — Харків  : ХЦНТ ЕІ, 2013. — 90 с 
35.    65.050 Н34    Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. № 2 (74) [Текст] : збірник  / [редкол.: О. О. Нестуля, Н. Асалос, С. А. Башева та ін.]  . — Полтава  : ПУЕТ, 2016. — 166 с.— (Економічні науки). 
36.    65.050 Е45    Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. №3 (7) [Текст] : Всеукраїнський науково-виробничий журнал  / [редкол. : Г. М. Калетнік, В. І. Авдійський , П. Бєлік та ін.]  . — Вінниця  : ВНАУ, 2016. — 124 с 
37.    74.58 І-66    Інновації у вищій школі [Текст] : збірник наукових праць (пропозицій, статей, тез)  / [авт.-укл.: Х. В. Раковський, Н. Х. Раковська, О. С. Раковська-Башмакова та ін.]  . — Харків  : МСУ, 2011. — 344 с 
38.    06 П90    Пути повышения эффективности использования вторичных ресурсов в технологиях отходов мегаполиса. Ч. I [Текст] : сб. науч. публикаций Междунар. науч.-практ. конф., изданий, регламент. ВАК Украины (2000-2010 гг.)  / В. Н. Бабаев, Н. П. Горох , И. В. Коринько  . — Харьков  : ООО "Планета-Принт", 2010. — 320 с. 
39.    016 Е62    Енергозбереження. Енергетична безпека України та енергозберігаючі технології сьогодні [Текст] : бібліографічний покажчик  / [уклад. С. В. Крапівко, відпов. за вип. В. О. Герасимова]  . — Запоріжжя  : ЗНУ, 2012. — 38 с 
40.    65.9(2)44 К63    Комунальне господарство міст. Випуск 129 [Текст] : науково-технічний збірник  / відп. ред. В. М. Бабаєв, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова  . — Харків  : ХНУМГ, 2016. — 64 с.— (Економічні науки). 
41.    379.85 М58    Міжнародний туризм [Текст] : Журнал про мандрівки та відпочинок  / Засновник ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм"  . — Київ  : Рема-Принт, 2016. — 152 с. 
42.    65.9(2)44 К63    Комунальне господарство міст. Випуск 130 [Текст] : науково-технічний збірник  / відп. ред. В. М. Бабаєв, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова  . — Харків  : ХНУМГ, 2016. — 116 с.— (Технічні науки та архітектура ). 
43.    87.7я7 Е90    Етика та естетика [Текст] : навчальний посібник для підготовки до іспитів  / [упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]  . — Київ  : Центр учбової літератури, 2016. — 316 с 
44.    87 О-75    Основы марксизма - ленинизма : учебник для вузов  / Ф. В. Константинов, А. С. Богомолов, Г. М. Гак и др.  . — М.  : Политиздат, 1980. — 463 с. 
45.    87 Д-44    Диалектический и исторический материализм   / Под общ. ред. А. Г. Мысливченко, А. П. Шептулина  . — М.  : Политиздат, 1988. — 446 с. 
46.    378(477) В95    Вища освіта України №3 [Текст] : теоретичний та наук.-метод. часопис  / Інститут вищої освіти НАПН України  . — Київ  : Педагогична преса, 2016. — 95 с.– ISSN 2078-1016 
47.    06 М34    Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої п'ятдесятиріччю кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем [Текст] : Харків, 3 листопада 2016 р.  / [редкол.: М. К. Сухонос, К. А. Мамонов, Ю. Б. Радзінська, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін.]  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. — 167 с. 
48.    65.9(2)29 К65    Концептуальні засади управління підприємством як економічною системою [Текст] : монографія  / за заг. ред. В. О. Коюди  . — Харків  : ХНЕУ, 2007. — 416 с 
49.    65.9(2)я7 І-58    Інвестиційний менеджмент [Текст] = Investment Management [Теxt] : підручник  / [В. М. Гриньова, В. О. Коюда, Т. І. Лепейко та ін.]  . — Харків  : ВД "Інжек", 2011. — 544 с 
50.    72.01 У45    Українсько-польські архітектурні візії: погляд крізь часи та епохи [Текст] = Ukrainian-Polish Architectural Visions: A Look Through the Times and Epochs [Теxt] : монографія  / [редкол. : В. М. Бабаєв, Н. В. Бібік , Л. М. Жванко, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін.]  . — Харків  : Золоті сторінки, 2016. — 328 с. 
51.    63.5(4УКР) І-26   Ігнатенко, Ірина Василівна. Етнологія для народу [Текст] : свята, традиції, звичаї, обряди, прикмети, вірування українців  / І. В. Ігнатенко  . — Харків  : Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2016. — 320 с. 
52.    65.992)44я7 А16   Абрамов, Валерій Володимирович. Історія туризму [Текст] : підручник  / В. В. Абрамов, М. В. Тонкошкур, Харків. нац. акад. міськ. гос-ва  . — Харків  : Форт, 2010. — 286 с. 
53.    63.3(0)6 А65   Андриянов, Виктор Иванович. Полынь чужбины : политический роман  / В. И. Андриянов, А. З. Москаленко  . — Киев  : Радянський письменник, 1985. — 336 с. 
54.    63.3(4УКР) А82   Аркас, Микола Миколайович. Історія України-Русі [Текст] : [історичний нарис]  / М. М. Аркас, худ. Є. Коваль, Бібліотека Історичного клубу "Холодний Яр"  . — Київ  : Наш формат, 2015. — 464 с.— (Видатні українці. Кн. 2). 
55.    66.3 (4УКР) Б44   Бєльська, Тетяна Валентинівна. Глобальне громадянське суспільство: сутність, генеза та вплив на державну політику України [Текст] = The Global Civil Society: Essence, Genesis, аnd Influence оn State Policy оf Ukraine [Теxt] : монографія  / Т. В. Бєльська  . — Київ  : ВАДНД, 2016. — 300 с.— (Відкрита дослідницька концепція. Вип. 18). 
56.    4У(03) Б28   Батюк, Надія Олексіївна. Фразеологічний словник [Текст] : на допомогу вчителеві  / Н. О. Батюк  . — Київ  : Радянська школа, 1966. — 236 с 
57.    65.9(2)26 Б87   Бригхем, Юджин. Финансовый менеджмент. Полный курс. В 2 т. Т. 1 [Текст] = Intermediate Financial Management [Теxt] : учеб. пособия  / Ю. Бригхем, Л. Гапенски, пер. с англ., под ред. В. В. Ковалева  . — СПб.  : Экономическая школа, 1999. — 497 с.— (Открытая книга - Открытое сознание - Открытое общество). 
58.    65.9(2)26 Б87   Бригхем, Юджин. Финансовый менеджмент. Полный курс. В 2 т. Т. 2 [Текст] = Intermediate Financial Management [Теxt] : учеб. пособия  / Ю. Бригхем, Л. Гапенски, пер. с англ., под ред. В. В. Ковалева  . — СПб.  : Экономическая школа, 1999. — 669 с.— (Открытая книга - Открытое сознание - Открытое общество). 
59.    63.3(0)6 Б94   Бхатия, Винод. Джавахарлал Неру и становление индийско-советских отношений 1917-1947 : научная монография  / В. Бхатия  . — М.  : Мысль, 1989. — 217 с. 
60.    65.018я7 В39   Вечканов, Г.С.. Микроэкономика : пособие для подготовки к экзамену  / Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова  . — СПб.  : Изд- во "Питер", 2000. — 256с.: ил.— (Завтра экзамен). 
61.    74.58 В67   Воліков, Володимир Володимирович. Рекомендації щодо вдосконалення механізму фінансування науково-дослідних робіт у вищих навчальних закладів [Текст] : науковое видання  / В. В. Воліков, Коюда В. О., Коюда О. П. , під наук. керів. В. С. Пономаренка  . — Харків  : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. — 56 с 
62.    63.3(0)5 Г68   Гордон, Александр Владимирович. Падение жирондистов. народное восстание в Париже 31 мая - 2 июня 1973 года   / А. В. Гордон, отв. ред. А. В. Адо  . — М.  : Наука, 1988. — 152 с.— (История и современность). 
63.    65.9(2)26я7 Г85   Гриньова, Валентина Миколаївна. Фінанси підприємств в схемах [Текст] : навчальний посібник  / В. М. Гриньова, В. О. Коюда  . — Харків  : ВД "Інжек", 2010. — 216 с 
64.    63.3(0)5 Г87   Громыко, Марина Михайловна. Сибирские знакомые и друзья Ф. М. Достоевского 1850 - 1854 гг.   / М. М. Громыко, отв. ред. Н. Н. Покровский  . — Н.  : Наука Сибирское отделение, 1985. — 168 с.— (Страницы истории нашей Родины). 
65.    535(075) Г97   Гуткин, Тимофей Исаевич. Технология оптических информационно-коммуникационных систем [Текст] : учеб. пособ. для студ. спец. 19.01 "Приборостроение"  / Т. И. Гуткин, А. В. Касьянов, В. К. Сорокин, ХИИГХ  . — Киев  : УМК ВО, 1992. — 304 с 
66.    628.3 Д64   Долина, Леонид Федорович. Защита вод от радиоактивного загрязнения [Текст] = Protection щf Water from Radioactive Pollution [Теxt] : монография  / Л. Ф. Долина, Е. Ю. Гунько , П. Б. Машихина  . — Днепропетровск  : Лира, 2016. — 477 с. 
67.    63.3(0)5 Е-14   Евгеньева, Мария. Любовники Екатерины   / Е. Мария  . — М.  : Воля, 1990. — 62 с. 
68.    63.3(4УКР) Ж86   Жуковский, Игорь Николаевич. Я. В. Столяров - пионер науки о железобетоне [Текст] : история жизни в науке с детективным окончанием  / И. Н. Жуковский  . — Харьков  : Мачулин, 2015. — 118 с. 
69.    65.050я7 К-15   Кайлюк, Євген Миколайович. Програми практики студентів з фаху [Текст] : за напр. "Менеджмент" спец. "Менеджмент організацій"  / Є. М. Кайлюк, О. А. Карлова , О. В. Бондаренко , Харків. нац. акад. міськ. гос-ва  . — Харків  : ХНАМГ, 2008. — 26 с 
70.    65.050я7 К23   Карлова, Олена Анатоліївна. Конспект лекцій з дисципліни "Ділове адміністрування" (Управління змінами. Управління якістю) [Текст] : для студентів всіх форм навч. спец. 073 - Менеджмент, Менеджмент організацій і адміністрування  / О. А. Карлова, Х. І. Калашнікова, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова  . — Харків  : Друкарня Мадрид, 2016. — 153 с 
71.    63.3(0)5я7 К43   Кириченко, Василь Прохорович. Нова iсторія країн Азії, Африки та Латинської Америки : навчальний посібник  / В. П. Кириченко  . — Київ  : Либідь, 2002. — 168 с. 
72.    65.9(2) К76   Коюда, Олександр Павлович. Інноваційна діяльність: від оцінки привабливості до інвестиційного забезпечення [Текст] : монографія  / О. П. Коюда, В. Ф. Колесніченко  . — Харків  : ХНЕУ, 2009. — 276 с 
73.    74.58 К76   Коюда, О. П. Проблеми створення наукових парків в Україні [Текст] : монографія  / О. П. Коюда  . — Харків  : Компанія СМІТ, 2013. — 312 с 
74.    711(075) К82   Крижановська, Нелі Яковлівна. Архітектурно-ландшафтні принципи проектування житлових територій [Текст] : навч. посібник  / Н. Я. Крижановська, Харків. ін-т інж. міськ. гос-ва  . — Київ  : НМК ВО, 1990. — 124 с. 
75.    744 К95   Куцын, Т. И. Начертание штрифтов [Текст] : пособие для архитекторов и инженеров  / Т. И. Куцын  . — М.  : Гос. изд-во архитектуры и градостроительства, 1950. — 204 с. 
76.    67.3 М15   Макаренко, Михайло Володимирович. Правове регулювання організації перевезень вантажів на залізницях [Текст] : монографія  / М. В. Макаренка, Н. С. Нечипоренко, за заг. ред. М. В. Макаренка  . — Київ  : ДЕТУТ, 2008. — 182 с 
77.    65.9(2)37 М15   Макаренко, Михайло Володимирович. Оптимізація управління економічною діяльністю залізничного транспорту на принципах бюджетування [Текст] : монографія  / М. В. Макаренко, Ю. П. Труханов  . — Київ  : ДЕТУТ, 2012. — 295 с 
78.    67.3я7 М19   Малишко, Микола Iванович. Основи екологічного права України : навчальний посібник  / М.І. Малишко  . — К.  : МАУП, 1999. — 152с. 
79.    74.58 М54   Метешкин, Константин Александрович. Теоретические основы построения интеллектуальных систем управления учебным процессом в вузе [Текст] : монография  / К. А. Метешкин  . — Харьков  : Экограф, 2000. — 278 с 
80.    63.3(0)5 М69   Михайлов, Михаил Иванович. Мелкобуржуазное бунтарство в эпоху промышленного капитализма   / М. И. Михайлов  . — М.  : Наука, 1988. — 264 с. 
81.    656.2(075) П30   Петренко, Леонід Микитович. Управління вантажною та комерційною роботою на залізничному транспорті [Текст] : навч. посібник  / Л. М. Петренко, В. В. Габа  . — Київ  : КУЕТТ, 2004. — 461 с. 
82.    63.3(0)5 Ф43   Ферро, Марк. Николай II   / М. Ферро, пер. с франц. Г. Н. Ерофеевой  . — М.  : Международные отношения, 1991. — 350 с. 
83.    65.052 Х21   Харламова, Олена Вікторівна. Фінансова звітність за міжнародними стандартами: методологія формування та практика імплементації в Україні [Текст] : монографія  / О. В. Харламова  . — Харків  : Лідер, 2015. — 374 с 
84.    65.9(2)28я7 Х29   Хачатуров, Т. С. Экономика природопользования : учебник  / Т. С. Хачатуров  . — М.  : Экономика, 1982. — 256с. 
85.    02(075) Ш46   Шемаєва, Ганна Василівна. Система електронних бібліотек та баз даних: теоретико-прикладні аспекти [Текст] : навчальний посібник  / Г. В. Шемаєва, Харків. держ. акад. культури  . — Харків  : ХДАК, 2014. — 156 с 
86.    87 Ш-48   Шептулин, Александр Петрович. Философия марксизма-ленинизма     . — М.  : Политиздат, 1970. — 384 с. 
87.    11.26 Л-93   Энгельс, Фридрих. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии : С прил.: К. Маркс. Тезисы и Фейербахе.  / Энгельс Ф.  . — М.  : Книга, 1986. — 271с.