1.    86.3 В43    Виклади давньослов'янських легенд, або міфологiя   / Коллект. автор, Головацький Л. Ф.  . — К.  : Довіра, 1991 
2.    811.111(075) А10    A Way to Success: English for University Students. Year 1 [Text] : Student's Book  / [Н. В. Тучина, І. В. Жарковська, Н. О. Зайцева та ін]  . — Харків  : Фоліо, 2015. — 336 с. 
3.    005 Ф59    Фінансово-економічна безпека: стратегічна аналітика та аудиторський супровід [Текст] = Financial and economic security: strategis analytics and audit support : монографія  / за заг. ред. Т. В. Момот  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. — 340 с 
4.    [628.1:697](051) А29    Air Water AW Therm. № 3 [Текст] : журн    . — Киев  : [б. и.], 2018. — 80 с. 
5.    [628.1:697](051) А29    Air Water AW Therm. № 4 [Текст] : журн    . — Киев  : [б. и.], 2018. — 80 с. 
6.    640.4(051) A38    Академия гостеприимства. № 4 (45) [Текст] : Журнал для владельцев ресторанного и гостиничного бизнеса  / основатель ООО "ПРЕСС АЛЬЯНС"  . — Киев  : ООО "ПРЕСС АЛЬЯНС", 2018. — 120 с.– ISSN 1993-6788 
7.    [338.488.2:640.45](051) Р44    Ресторатор. № 7-8 [Текст] : производст. - практич. журн.  / учред. ООО "Ресторатор Украина"  . — Киев  : ООО "Ресторатор Украина", 2018. — 72 с. 
8.    [338.488.2:640.45](051) Р44    Ресторатор. № 9 [Текст] : производст. - практич. журн.  / учред. ООО "Ресторатор Украина"  . — Киев  : ООО "Ресторатор Украина", 2018. — 68 с. 
9.    001(051) Н34    Наука та наукознавство [Текст] = Наука и науковедение = Science and science of science. № 3 (101) : міжнар. наук. журн.  / засновник Нац. акад. наук України, Нац. акад. наук України, Інститут досліджень наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва  . — Київ  : Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, 2018. — 138 с. – ISSN 0374-3896 
10.    001.32(477)НАНУ(051) В53    Вісник Національної академії наук України. № 7 [Текст] : загальнонаук. журн.  / засн. НАУ України  . — Київ  : Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, 2018. — 118 с. — ISSN 1027-3239 
11.    001.32(477)НАНУ(051) В53    Вісник Національної академії наук України. № 8 [Текст] : загальнонаук. журн.  / засн. НАУ України  . — Київ  : Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, 2018. — 100 с. — ISSN 1027-3239 
12.    81(051) М74    Мовознавство. № 2 (299) [Текст] : наук.-теорет. журн. Ін-ту мовознавства ім. О. О. Потебні та Укр. мов.-інформ. фонду НАН України  / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Укр. мов.-інформ. фонд НАН України  . — Київ  : Академперіодика, 2017. — 82 с. — ISSN 0027-2833 
13.    81(051) М74    Мовознавство. № 3 (300) [Текст] : наук.-теорет. журн. Ін-ту мовознавства ім. О. О. Потебні та Укр. мов.-інформ. фонду НАН України  / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Укр. мов.-інформ. фонд НАН України  . — Київ  : Академперіодика, 2017. — 78 с. — ISSN 0027-2833 
14.    712(051) Л22    Ландшафт и архитектура. № 4 [Текст] = Landscape and architecture ( L& A) : журн. о ландшафтной архитектуре и дизайну  / засн. О. Камолікова  . — Київ  : Прайм Принт, 2018. — 96 с. 
15.    330.322(051) І-58    Інвестиції: практика та досвід. № 15 [Текст] : наук.-практичн. журн.  / засновник Черноморський державний університет ім. Петра Могили, Інститут Державного Управління  . — Київ  : Тов "ДСК Центр", 2018. — 130 с. – ISSN 2306-6814 
16.    330.322(051) І-58    Інвестиції: практика та досвід. № 16 [Текст] : наук.-практичн. журн.  / засновник Черноморський державний університет ім. Петра Могили, Інститут Державного Управління  . — Київ  : Тов "ДСК Центр", 2018. — 144 с. – ISSN 2306-6814 
17.    628.9(051) С24    Светотехника. № 3 [Текст] : науч.-техн. журн.  / учредитель ООО "Ред. журн. "Светотехника"  . — Москва  : Агенство Море, 2018. — 96 с. – ISSN 0039–7067 
18.    628.9(051) С24    Светотехника. № 4 [Текст] : науч.-техн. журн.  / учредитель ООО "Ред. журн. "Светотехника"  . — Москва  : Агенство Море, 2018. — 96 с. – ISSN 0039–7067 
19.    908(051) Г93    Губерния. Регион. Украина. Мир. № 7–8 [Текст] : журн    . — Харьков  : ООО «Издательский дом «Губерния», 2017. — 40 с. – ISSN 2077–1088 
20.    34(477)(051) П68    Право України. № 4 [Текст] : юрид. журн.  / Нац. акад. правових наук України  . — Київ  : Видавничий Дім"Ін Юре", 2018. — 294 с. – ISSN 1026-9932 
21.    330(477)(051) Е45    Економіка України = Economy of Ukraine. № 6 (679) [Текст] : наук. журн.  / НАУ України  . — Київ  : "Редакція журналу "Економіка України", 2018. — 94 с. – ISSN 2522-9303 
22.    330(477)(051) Е45    Економіка України = Economy of Ukraine. № 7 (680) [Текст] : наук. журн.  / НАУ України  . — Київ  : "Редакція журналу "Економіка України", 2018. — 96 с. – ISSN 2522-9303 
23.    378(051) В55    Вища школа. № 7-8 (169) [Текст] : наук.-пр. вид.  / засновник Міністерство освіти і науки України  . — Київ  : Знання, 2018. — 128 с. – ISSN 1682-2366 
24.    [37:159.9](051) П24    Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology. № 3 (100) [Текст] : наук.-теоретич. та інформ. вісник НАПН України  / засновник Національна академія педагогічних наук України  . — Київ  : Педагогічна преса, 2018. — 96 с. – ISSN 2304-06294 
25.    330(051) Е45    Економіка та держава. [Текст] № 7 : наук.- практ. журн.  / засновник Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ `Редакція журналу `Економіка та держава`  . — Київ  : ТОВ `Редакція журналу `Економіка та держава`, 2018. — 94 с. – ISSN 2306-6806 
26.    330(051) Е45    Економіка та держава. [Текст] № 8 : наук.- практ. журн.  / засновник Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ `Редакція журналу `Економіка та держава`  . — Київ  : ТОВ `Редакція журналу `Економіка та держава`, 2018. — 124 с. – ISSN 2306-6806 
27.    [332.14:339.92](4)(051)Ж91    Журнал європейської економіки. Т. 17 № 1 (64) [Текст] : наук. екон. журн.  / засновник Тернопільський національний економічний ун-т  . — Тернопіль  : Тернопільський національний економічний ун-т, 2018. — 154с. – ISSN 1684-906Х 
28.    [66.013.2/6:620.9](051) І-73    Інтегровані технології та енергозбереження. № 3 [Текст] : щокв. наук.-практ. журн.  / засн. Харків. держав. політехн. ун-т  . — Харків  : НТУ "ХПІ", 2018. — 60 с. — ISSN 2078-5364 
29.    55(051) Г36    Геологічний журнал. № 3 (364) = Geological journal [Текст] : наук. журн.  / Нац. акад. наук України, Ін-т геолог. наук  . — Київ  : Ін-т геолог. наук НАН України, 2018. — 122 с. — ISSN 1025-6814 
30.    [339.138:658.8](477)(051) М26    Маркетинг в Україні. № 3 (108) [Текст]   / засновник Всеукр. громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу"  . — Київ  : КНЕУ, 2018. — 72 с. – ISSN 1606-3732 
31.    378.147(051) І-67    Іноземні мови. № 3 (95) [Текст] : наук.-метод. журн.  / Київ. нац. лінгвіст. ун-т  . — Київ  : КНЛУ, 2018. — 64 с. – ISSN 1817-8510 
32.    [33:005](051) Б59    Бізнес-інформ. [Текст] № 6 : наук. журн.  / засновник Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, ХНЕУ ім. С. Кузнеця  . — Харків  : Видавець ФОП Лібуркіна Л. М., 2018. — 408 с. – ISSN 2222-4459 
33.    101(051) Ф56    Філософська думка = Philosophical thought. № 3 [Текст] : укр. наук.-теорет. часоп.  / засновник НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди  . — Київ  : Відродження, 2018. — 120 с. – ISSN 2522-9338 
34.    101(051) Ф56    Філософська думка = Philosophical thought. № 4 [Текст] : укр. наук.-теорет. часоп.  / засновник НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди  . — Київ  : Відродження, 2018. — 122 с. – ISSN 2522-9338 
35.    [332.14:339.92](4)(051)Ж91    Журнал європейської економіки. Т. 17 № 2 (65) [Текст] : наук. екон. журн.  / засновник Тернопільський національний економічний ун-т  . — Тернопіль  : Тернопільський національний економічний ун-т, 2018. — 155-244с. – ISSN 1684-906Х 
36.    34(477)(051) П68    Право України. № 5 [Текст] : юрид. журн.  / Нац. акад. правових наук України  . — Київ  : Видавничий Дім"Ін Юре", 2018. — 296 с. – ISSN 1026-9932 
37.    635(051) Н55    Нескучный сад. № 10-11 (141) [Текст] : укр. ежемес. практикум садовода  / учредитель С. Васюк  . — Киев  : НПП "ВИТ", 2018. — 52 с. 
38.    620.9(051) Э65    Энерготехнологии и ресурсосбережение. № 3 [Текст] : науч.-техн. журн.  / Нац. акад. наук Украины, Ин-т газа НАН Украины, Ин-т угольных энерготехнологий НАН Украины  . — Киев  : Ин-т газа НАН Украины, 2018. — 74 с. — ISSN 2413-7723 
39.    [656:658.788](051) Т65    Транспорт. № 9 (1023) [Текст] : произв.-практ. журн.  / учредитель изд. организ. АО "ПЛАСКЕ"  . — Киев  : ПЛАСКЕ, 2018. — 68 с. 
40.    379.85(051) М58    Міжнародний туризм. № 5 (143) [Текст] : журнал про мандрівки та відпочинок  / засновник ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм"  . — Київ  : Рема-Принт, 2018. — 132 с. 
41.    331(477)(051) У45    Україна : аспекти праці. № 3 [Текст] : наук.-екон. та сусп.-політ. журн.  / НДІ праці і зайнятості населення, ТОВ "Інформ.- консультац. фірма "Праця", Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"  . — Київ  : ПрАТ "ВІПОЛ", 2018. — 52 с. – ISSN 2411-6912 01 
42.    338.48(477)(051) У45    Український туризм. № 5 [Текст] : Всеукр. вид. для проф. турист. бізнесу  / ТОВ "Видавництво "Дзеркало світу"  . — Київ  : ТОВ "Дзеркало світу", 2018. — 84 с.- ISSN 1998-8044 
43.    657.6(477)(051) А93    Аудитор України. № 7-8 (272-273) [Текст] : фахове видання  / засновник АП «Асоціація консалтингових фірм»  . — Київ  : ТОВ «Видавничий дім «Аудитор України», 2018. — 120 с. 
44.    657.6(477)(051) А93    Аудитор України. № 9 (274) [Текст] : фахове видання  / засновник АП «Асоціація консалтингових фірм»  . — Київ  : ТОВ «Видавничий дім «Аудитор України», 2018. — 80 с. 
45.    528(051) Г35    Геоінформатика. № 3 (67) [Текст] : наук. журн.  / Нац. акад. наук України, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України  . — Київ  : Карбон ЛТД, 2018. — 84 с. – ISSN 1684–2189 
46.    811.111(075) А10    A Way to Success: English for University Students [Text] : reader  / [Н. В. Тучина, Н. О. Зайцева, І. М. Каминін та ін]  . — Харків  : Фоліо, 2008. — 270 с. 
47.    811.111(075) А10    A Way to Success: Practical English Phonetics for University Students. Year 1 [Text] : Student's Book  / [Н. В. Тучина, В. В. Перлова]  . — Харків  : Фоліо, 2015. — 176 с. 
48.    811.111(075) А10    A Way to Success: English for University Students. Year 1 [Text] : Teacher's Book  / [Н. В. Тучина, І. В. Жарковська, Н. О. Зайцева та ін.]  . — Харків  : Фоліо, 2015. — 400 с. 
49.    015:061.1](477)(051) В53    Вісник Книжкової палати. № 7 (264) [Текст] : наук.-практ. журн.  / засн. Книжкова палата України, гол. ред. М. І. Сенченко  . — Київ  : Книжкова палата України, 2018. — 52 с . – ISSN 2076—9326 
50.    015:061.1](477)(051) В53    Вісник Книжкової палати. № 8 (265) [Текст] : наук.-практ. журн.  / засн. Книжкова палата України, гол. ред. М. І. Сенченко  . — Київ  : Книжкова палата України, 2018. — 52 с . – ISSN 2076—9326 
51.    [72:74:75:378](062) Т65    Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. № 3 [Текст] : зб. наук. пр  / Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв  . — Харків  : ХДАДМ, 2018. — 141 с. 
52.    66(477)(051) Н34    Нафтогазова галузь України. № 3 (33) [Текст] = Oil & gas industry of Ukraine : наук.-виробн. журн.  / співзасновники НАК "Нафтогаз України", Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу  . — Київ  : Нафтогаз України, 2018. — 42 с. — ISSN 2409-7500 
53.    621.86/87(051) П45    Подъемные сооружения. Специальная техника. № 10 (193) [Текст] : науч.-техн., произв. журн.  / науч.-техн. ассоц. "Подъемные сооружения"  . — Одесса  : Крантест, 2018. — 28 с. — ISSN 1682-3095 
54.    001.32(477)НАНУ(051) В53    Вісник Національної академії наук України. № 9 [Текст] : загальнонаук. журн.  / засн. НАУ України  . — Київ  : Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, 2018. — 96 с. — ISSN 1027-3239 
55.    347.77/78(051) Т33    Теорія і практика інтелектуальної власності = Theory and practice of intellectual property. № 3 (101) [Текст] : наук.-практ. журн.  / засновник науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України  . — Київ  : НПВ "Інтерсервіс", 2018. — 112 с. – ISSN 2308-0361 
56.    347.77/78(051) І-73    Інтелектуальна власність в Україні. № 9 [Текст] : наук.-практ. журн.  / Асоціація правників України  . — Київ  : ТОВ Аспект, 2018. — 72 с.– ISSN 1608-6422 
57.    378(051) В55    Вища школа. № 9 (170) [Текст] : наук.-пр. вид.  / засновник Міністерство освіти і науки України  . — Київ  : Знання, 2018. — 128 с. – ISSN 1682-2366 
58.    005.95/96(051)М50    Менеджер по персоналу. № 10 (160) [Текст] : ежемес. практ. журн.  / учред. ООО "Медиа-Про"  . — Киев  : ООО "Медиа-Про", 2018. — 80 с. 
59.    656(051) П27    Перевізник. № 4 (67) [Текст] : інформ.-аналіт. вісн. органів держ. влади, держ. підприємств автомоб. галузі та АсМАП України    . — Київ  , 2018. — 72 с. 
60.    528(051) З-52    Землевпорядний вісник. № 9 [Текст] : наук.-виробн. журн    . — Київ  : Преса України, 2018. — 65 с. 
61.    635.9(051) К32    Квіти України. № 5 (165) [Текст] : двоміс. попул. іл. журн.    . — Київ  : КП "Редакція журналу "Дім, сад, город", 2018. — 30 с. — ISSN 1814-5043 
62.    352(051) М65    Місцеве самоврядування. № 10 (106) [Текст] : інформ.-аналіт. вид. з питань місц. самоврядування  / Виданичий будинок "Фактор"  . — Харків  : "Фактор", 2018. — 80 с. 
63.    378(477)(051)В55    Вища освіта України. № 3 (70) [Текст] : теоретичн. та наук.-метод. часопис  / засновник МОН України  . — Київ  : Педагогічна преса, 2018. — 96 с.– ISSN 2078-1016 
64.    378(477)(051)В55    Вища освіта України. № 2 (69) [Текст] : теоретичн. та наук.-метод. часопис  / засновник МОН України  . — Київ  : Педагогічна преса, 2018. — 96 с.– ISSN 2078-1016 
65.    502/504(051) Е45    Екологічний вісник № 3 (109) [Текст] : наук.-попул. екол. журн.  / [засн. Всеукраїнська екологічна ліга ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації"]  . — Київ  : Всеукр. екол. ліга, 2018. — 34 с. 
66.    330(477)(051) Е45    Економіка України = Economy of Ukraine. № 8 (681) [Текст] : наук. журн.  / НАУ України  . — Київ  : "Редакція журналу "Економіка України", 2018. — 102 с. – ISSN 2522-9303 
67.    [94:101:32] (62) Г47    Гілея = Hileya. Вип. 136 (9) [Текст] : наук. вісник зб. наук. пр.  / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО Укр. акад. наук  . — Київ  : Видавництво "Гілея", 2018. — 332 с. – ISSN 2076-1554 
68.    316(051) С69    Соціологія: теорія, методи, маркетинг. № 3 [Текст] : наук.-теоретич. часопис  / засн. Інститут соціології НАН України  . — Київ  : Інститут соціології НАН України, 2018. — 210 c. — ISSN1563-3713 
69.    [338.488.2:640.45](051) Р44    Ресторатор. № 10 [Текст] : производст. - практич. журн.  / учред. ООО "Ресторатор Украина"  . — Киев  : ООО "Ресторатор Украина", 2018. — 68 с. 
70.    378(051) Н73    Новий колегіум. № 3 (93) [Текст] : наук. інформ. журн.  / Харківський нацональний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди  . — Харків  : ПФ "Колегіум", 2018. — 94 с. – ISSN 1562-529х 
71.    311(477)(051) С78    Статистика України [Текст] = Statistics of Ukraine. № 2 (81) : щокварт. наук.-інформ. журн.  / засновник Держ. служба статистики України, Київ (НАСОА), Національна академія державного управління (НАДУ) при Президентові України  . — Київ  : Київ, 2018. — 132 с. – ISSN 2519-1853 
72.    [33:336:34](051) Е45    Економіка. Фінанси. Право. № 9 [Текст] : інформ. - анал. журн.  / засновник аудиторська фірма "Аналітик", Таврійський нац. ун-тет ім. В. І. Вернадського, Національна академія внутрішніх справ України  . — Київ  : "Аналітик", 2018. — 44 с. – ISSN 2409-1944 
73.    658(07) М 54    Методические указания по автоматизированной оценке уровня функциональной подготовленности ИТР и служащих предприятий и организаций : для студ. IV- V курсов  / под науч.рук.д.т.н.проф. Ю. П. Крылова, отв.за вып. Л. Н. Окуневский, Министерство высшего и среднего специального образования УССР, ХИИКС  . — Х.  : ХИИКС, 1983. — 13 с. 
74.    02(051) Б59    Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. № 4 (14) [Текст] : наук., інформ. щокварт. журн.  / засн. ФОб Башун Олена Володимирівна, голов. ред. О. Башун  . — Київ  : ФОб Башун Олена Володимирівна, 2018. — 64 с . — ISSN 2518—7341 
75.    [004:681.5](051) П78    Проблемы управления и информатики. № 5 [Текст] : междунар. науч.-техн. журн.  / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова , Ин-т косм. исслед.  . — Киев  : [б. в.], 2018. — 160 с. — ISSN 0023-1274 
76.    628.1 Д-86   Душкин, Станислав Станиславович. Методические указания по выполнению дипломного проекта студентами специальности"Очистка природных и сточных вод" : Раздел "Водозаборные сооружения"  / сост.: С. С. Душкин, Харьковский институт инженеров коммунального строительства  . — Харьков  : МВССО-УССР,Харьковский институт инженеров коммунального строительства,КАфедра санитарной техники, 1974. — 71 с. 
77.    721(075) К14   Казаков, Геннадій Вікторович. Архітектура енергоощадних сонячних будинків [Текст] : навч. посібник  / Г. В. Казаков  . — Львів  : Вид-во Львів. політех, 2009. — 84 с. 
78.    657(075) К26   Карпушенко, Марія Юріївна. Облік операцій в іноземній валюті у зовнішньоекономiчній діяльності [Текст] : навч. посібник  / М. Ю. Карпушенко  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. — 186 с

Web of science
Базові та розширені можливості платформи Web of science
Матеріали семінару 2.03.2017 р.  «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень...)».
Презентація "Можливості платформи Web of science для якісних наукових досліджень"

Вебінари дивись тут

Довідкова інформація
http://everum.org.ua/
http://wokinfo.com/

Scopus

Інструкція користувача Scopus

Керівництво користувача
Українські журнали в Scopus

Вебінари з пошуку та фільтрації результатів в Scopus

Відео лекція з пошуку авторів

з інтеграції профілю автора в Scopus и ORCID

 

Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології

schedule

Графік роботи

Цифровий репозиторій

Електронний каталог

Перейти на сайт ХНУМГ


Дистанційне навчання

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить