1.    4И(03) С-48    Словарь иностранных слов     . — М.  : Русский язык, 1988. — 620с. 
2.    635(051) Н55    Нескучный сад. № 3 (135) [Текст] : укр. ежемес. практикум садовода  / учредитель С. Васюк  . — Киев  : НПП "ВИТ", 2018. — 52 с. 
3.    624 Ч-66    Чисельні та експериментальні методи раціонального проектування та зведення конструктивних систем [Текст] : монографія  / В. М. Бабаєв, С. О. Бугаєвський , С. М. Євель та ін  . — Київ  : Сталь, 2017. — 404 с. 
4.    528(051) З-52    Землевпорядний вісник. № 11 [Текст] : наук.-виробн. журн    . — Київ  : Преса України, 2017. — 65 с. 
5.    528(051) З-52    Землевпорядний вісник. № 12 [Текст] : наук.-виробн. журн    . — Київ  : Преса України, 2017. — 65 с. 
6.    015:061.1](477)(051) В53    Вісник Книжкової палати. № 12 (257) [Текст] : наук.-практ. журн.  / засн. Книжкова палата України, гол. ред. М. І. Сенченко  . — Київ  : Книжкова палата України, 2017. — 52 с . – ISSN 2076—9326 
7.    02(051) Б59    Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. № 4 [Текст] = Library Science. Record Studies. Informology : наук. журн.  / Національна акад. керівних кадрів культури і мистецтв, голов. ред. С. Х. Литвин  . — Київ  : [б.в.], 2017. — 137 с. – ISSN 2409–9805 
8.    630(051) Л63    Лісовий вісник. № 1-2 (75-76) [Текст] : всеукр. журн.    . — Луцьк  : ТзОВ "Друкмаркет", 2018. — 64 с. 
9.    712(051) Л22    Ландшафт и архитектура. № 1 [Текст] = Landscape and architecture ( L& A) : журн. о ландшафтной архитектуре и дизайну  / засн. О. Камолікова  . — Київ  : Прайм Принт, 2018. — 128 с. 
10.    528 З-51    Земельне адміністрування: особливості формування та сучасні технології реалізації [Текст] : монографія  / за заг. ред. К. А. Мамонова  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. — 356 с 
11.    330.3 А43    Актуальні проблеми та напрями розвитку потенціалу соціально-економічних систем в умовах конкуренції [Текст] : монографія  / за заг. ред. Л. Л. Калініченко  . — Харків  : ВД "В справі", 2017. — 275 с 
12.    35 Р31    Реалізація державної соціальної політики сталого розвитку регіону органами публічної влади України [Текст] : монографія  / за заг. ред. Д. В. Карамишева, Л. В. Набоки  . — Харків  : Магістр, 2016. — 296 с 
13.    621.3(051) Е50    Електротехніка і електромеханіка. № 1 [Текст] = Electrical Engineering & Electromechanics : наук.-практ. журн.  / засн. Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т"  . — Харків  : НТУ "ХПІ", 2018. — 72 с. — ISSN 2074-272Х 
14.    005(075) М50    Менеджмент для магістрів [Текст] : навч. посібник  / за заг. ред. М. А. Латиніна  . — Харків  : Магістр, 2017. — 500 с 
15.    628(031) В62    Водоснабжение и водоотведение [Текст] : энциклопедия  / под ред. А. Е. Попова, сост. В. В. Кобзарь , А. В. Кобзарь  . — Киев  : Логос, 2002. — 488 с. 
16.    352 М65    Місцеві вибори. Фінальний звіт за результатами незалежного спостереження [Текст]   / [О. Айвазовська, О. Неберикут, О. Клюжев та ін]  . — Київ  : Опора, 2016. — 248 с. 
17.    352 L85    Local elections. Final report on independent observation results [Текст]   / [О. Аivazovska, О. Neberykut, О. Kliuzhev i dr]  . — Kiev  : Opora, 2016. — 248 s. 
18.    628.1 М54    Методологічні основи подовження експлуатаційного ресурсу підземних інженерних мереж [Текст] : монографія  / за заг. ред. О. В. Старкової  . — Харків  : Раритети України, 2017. — 320 с. 
19.    528(051) З-52    Землевпорядний вісник. № 1 [Текст] : наук.-виробн. журн    . — Київ  : Преса України, 2018. — 65 с. 
20.    622(051) У26    Уголь Украины. № 1-2 (733-734) [Текст] : ежемес. наук.-техн., произв. и эконом. журн.  / М-во энергетики и угольной пр-ти Украины, Союз горных специалистов Украины  . — Киев  : Укрниипроект, 2018. — 76 с. — ISSN 0041-5804 
21.    [630:639.1](051) Л63    Лісовий і мисливський журнал. № 1 (126) [Текст] = Forest and hunting magazine : громадсько-публіцистичний часопис  / М-во лісового госп-ва України  . — Київ  : ТОВ Видавничій дім Еко-інформ, 2018. — 48 с. 
22.    908(051) Г93    Губерния. Регион. Украина. Мир. № 1–2 [Текст] : журн    . — Харьков  : ООО «Издательский дом «Губерния», 2018. — 40 с. – ISSN 2077–1088 
23.    72(092) К82    Василь Григорович Кричевський: хрестоматія: в 2 т. Т. І. 1891-1943 рр. [Текст]   / перед. І. О. Ходак, упоряд. О. О. Савчук  . — Харків  : Видавець Савчук О. О., 2016. — 532 с.— (Слобожанський світ. Вип. 10.). 
24.    628.1(091)(477-25) В62    Водопостачання Києва 1872-1997 рр. [Текст]   / П. І. Петімко, М. Ф. Царік, В. В. Кобзар, О. І. Кириченко  . — Київ  : Логос, 1997. — 360 с. 
25.    628.2(091)(477-25) К19    Канализация Києва 1894-1994 гг. [Текст]     . — Киев  : Хагар, 1994. — 96 с. 
26.    72(092) Д31    Клара Демура: архитектор-педагог [Текст]   / сост. О. С. Слепцов, М. Кумейко, под ред. О. С. Слепцова  . — Киев  : КНУСА, 2016. — 200 с.— (Научные исследования кафедры Основ архитектуры и архитектурного проектирования). 
27.    37.2 П 80    Пролісок : книга для читання в дошкільних закладах  / заг. ред. В. Д. Крушинська, упоряд.Є. І. Жицький, Г. А. Карнаух, Л. В. Кремсал, Г. Ф. Лоза  . — Київ  : Радянська школа, 1981. — 312 с. 
28.    75(477.54) М65    Мистецька палітра Слобожанщини: історія, традиції, сучасність [Текст] : живопис, графіка, скульптура, декоративно-прикладне мистецтво, театр і кіно, дизайн середовища    . — Харків  : Глобус, 2013. — 448 с.— (75 Харківська організація Національна спілка художників України). 
29.    [007:517](051) К38    Кибернетика и системный анализ. № 2 [Текст] : междунар. науч.-теорет. журн.  / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України  . — Киев  : [б. в.], 2018. — 192 с. — ISSN 1019-5262 
30.    502/504(051) Е45    Екологічний вісник № 6 (106) [Текст] : наук.-попул. екол. журн.  / [засн. Всеукраїнська екологічна ліга ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації"]  . — Київ  : Всеукр. екол. ліга, 2017. — 32 с. 
31.    628.1(051) В62    Вода и водоочистные технологии. № 4 (86) [Текст] : науч.-практ. журн.  / учредитель ООО "Украинское общество специалистов в области очистки воды"  . — Киев  : Прайм-принт, 2017. — 68 с. 
32.    [004:007](051) З-38    Захист інформації. № 4 [Текст] : наук.-техн. журн.  / засн. Нац. авіац. ун-т  . — Київ  : [б.в.], 2017. — 68 с. — ISSN 2221-5212 
33.    [656:658.788](051) Т65    Транспорт. № 1 (991) [Текст] : произв.-практ. журн.  / учредитель изд. организ. АО "ПЛАСКЕ"  . — Киев  : ПЛАСКЕ, 2018. — 62 с. 
34.    628.1(051) В62    Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. № 12 (120) [Текст] : произв.-техн. и науч.-практ. журн    . — Москва  : МЕДИАКОЛОР, 2017. — 80 с. — ISSN 2072-2710 
35.    697 В29    Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. Вип. 22 [Текст] : науково-технічний збірник  / [редкол.: Е. С. Малкін, В. Б. Довгалюк]  . — Київ  : КНУБА, 2017. — 58 с 
36.    697 В29    Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. Вип. 23 [Текст] : науково-технічний збірник  / [редкол.: Е. С. Малкін, В. Б. Довгалюк]  . — Київ  : КНУБА, 2017. — 64 с 
37.    697 В29    Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. Вип. 21 [Текст] : науково-технічний збірник  / [редкол.: Е. С. Малкін, В. Б. Довгалюк]  . — Київ  : КНУБА, 2017. — 107 с 
38.    697 В29    Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. Вип. 20 [Текст] : науково-технічний збірник  / [редкол.: Е. С. Малкін, В. Б. Довгалюк]  . — Київ  : КНУБА, 2016. — 112 с 
39.    [656:658.788](051) Т65    Транспорт. № 2 (995) [Текст] : произв.-практ. журн.  / учредитель изд. организ. АО "ПЛАСКЕ"  . — Киев  : ПЛАСКЕ, 2018. — 64 с. 
40.    81(051) М74    Мовознавство. № 4 (295) [Текст] : наук.-теорет. журн. Ін-ту мовознавства ім. О. О. Потебні та Укр. мов.-інформ. фонду НАН України  / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Укр. мов.-інформ. фонд НАН України  . — Київ  : Академперіодика, 2017. — 82 с. — ISSN 0027-2833 
41.    81(051) М74    Мовознавство. № 5 (296) [Текст] : наук.-теорет. журн. Ін-ту мовознавства ім. О. О. Потебні та Укр. мов.-інформ. фонду НАН України  / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Укр. мов.-інформ. фонд НАН України  . — Київ  : Академперіодика, 2017. — 82 с. — ISSN 0027-2833 
42.    81(051) М74    Мовознавство. № 6 (297) [Текст] : наук.-теорет. журн. Ін-ту мовознавства ім. О. О. Потебні та Укр. мов.-інформ. фонду НАН України  / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Укр. мов.-інформ. фонд НАН України  . — Київ  : Академперіодика, 2017. — 82 с. — ISSN 0027-2833 
43.    624 Б90    Будівельні конструкції. Теорія і практика. Вип. 1 [Текст] : збірник наукових праць  / [редкол.: О. Д. Журавський, С. І. Білик, І. П. Бойко та ін.]  . — Київ  : КНУБА, 2017. — 208 с. 
44.    338.24 А64    Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році" [Текст]   / [редкол.: В. П. Горбулін, О. С. Власюк, О. М. Ляшенко]  . — Київ  : НІСД, 2017. — 928 с 
45.    34 В53    Вісник Національного університету "Львівська політехніка". № 861. Юридичні науки [Текст] : збірник наукових праць  / голова ред.-вид. ради Н. І. Чухрай, відповід. ред. В. З. Чорнописька  . — Львів  : Вид-во Львівської політехніки, 2017. — 580 с 
46.    658.7/8 В53    Вісник Національного університету "Львівська політехніка". №863. Логістика [Текст] : збірник наукових праць  / голова ред.-вид. ради Н. І. Чухрай, відповід. ред. О. Я. Юрків  . — Львів  : Вид-во Львівської політехніки, 2017. — 304 с 
47.    33 Н34    Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. № 2 (80) [Текст] : збірник  / [редкол.: О. О. Нестуля, Н. Асалос, С. А. Башева та ін.]  . — Полтава  : ПУЕТ, 2017. — 192 с.— (Економічні науки). 
48.    [338.24:332](477) Г79    Формування ринкових відносин в Україні. Вип. 9 (196) [Текст] : зб. наук. праць  / гол. наук. ред. С. В. Захарін  . — Київ  : ДНДІІМЕ, 2017. — 118 с. 
49.    06 Б59    Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі [Текст] : матеріали ІІ Науково-практичної Інтернет-конференції (Харків, 24-31 жовтня 2016 року)  / [редкол.: І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]  . — Харків  : ХНМУ, 2016. — 152 с. 
50.    [338.24:332](477) Г79    Формування ринкових відносин в Україні. Вип. 7—8 (194—196) [Текст] : зб. наук. праць  / гол. наук. ред. С. В. Захарін  . — Київ  : ДНДІІМЕ, 2017. — 124 с. 
51.    69(477)(051) Б90    Будівництво України. № 1 [Текст] : наук.-виробн. журн.  / Мінрегіонбуд України [та ін.]  . — Київ  : [б. в.], 2018. — 44 с. — ISSN 0135-1699 
52.    69(051) К20    Капстроительство. № 1 (169) [Текст] = Capital build : обозрение строительного бизнеса глазами профессионалов всеукраинский журнал о строительном бизнесе  / учредитель и изд. ООО "Медиа-Удача"  . — Киев  : Медиа-удача, 2018. — 60 с. 
53.    621.86/87(051) П45    Подъемные сооружения. Специальная техника. № 2 (185) [Текст] : науч.-техн., произв. журн.  / науч.-техн. ассоц. "Подъемные сооружения"  . — Одесса  : Крантест, 2018. — 28 с. — ISSN 1682-3095 
54.    621.86/87(051) П45    Подъемные сооружения. Специальная техника. № 3 (186) [Текст] : науч.-техн., произв. журн.  / науч.-техн. ассоц. "Подъемные сооружения"  . — Одесса  : Крантест, 2018. — 28 с. — ISSN 1682-3095 
55.    06 Ч-69    Читання в епоху розвитку електронних ресурсів: книга чи інтернет? [Текст] : матеріали науково-практичної конференції (Полтава, 13-14 вересня 2016 року)  / [редкол.: В. О. Онищенко, В. С. Бакіров, С. П. Сівіцька та ін]  . — Полтава  : ПолтНТУ, 2016. — 143 с 
56.    [338.24:332](477) Ф79    Формування ринкових відносин в Україні. Вип. 10 (197) [Текст] : зб. наук. праць  / гол. наук. ред. С. В. Захарін  . — Київ  : ДНДІІМЕ, 2017. — 112 с. 
57.    [338.24:332](477) Ф79    Формування ринкових відносин в Україні. Вип. 12 (199) [Текст] : зб. наук. праць  / гол. наук. ред. С. В. Захарін  . — Київ  : ДНДІІМЕ, 2017. — 240 с. 
58.    628.1(051) В62    Водопостачання та водовідведення. № 1 [Текст] : виробн.-практ. журн.    . — Київ  : Прайм-принт, 2018. — 60 с. – ISSN 2413-7472 
59.    [338.24:332](477) Ф79    Формування ринкових відносин в Україні. Вип. 11 (198) [Текст] : зб. наук. праць  / гол. наук. ред. С. В. Захарін  . — Київ  : ДНДІІМЕ, 2017. — 146 с. 
60.    [628.1:697](051) А29    Air Water AW Therm. № 1 [Текст] : журн    . — Киев  : [б. и.], 2018. — 80 с. 
61.    620.9(051) Э65    Энерготехнологии и ресурсосбережение. № 4 [Текст] : науч.-техн. журн.  / Нац. акад. наук Украины, Ин-т газа НАН Украины, Ин-т угольных энерготехнологий НАН Украины  . — Киев  : Ин-т газа НАН Украины, 2017. — 72 с. — ISSN 2413-7723 
62.    528(051) З-52    Землевпорядний вісник. № 2 [Текст] : наук.-виробн. журн    . — Київ  : Преса України, 2018. — 65 с. 
63.    691(051) С91    Сухие строительные смеси. № 1 = Dry plasters & Mortars [Текст] : информ. науч.-техн. журн.  / учредитель и издатель ООО "Композит XXI век" при поддержке УИСЦ "Композит"  . — Москва  : "Композит XXI век", 2018. — 50 с. — ISSN 1996-8086 
64.    [004:007](051) З-38    Захист інформації. № 4 [Текст] : наук.-техн. журн.  / засн. Нац. авіац. ун-т  . — Київ  : [б.в.], 2017. — 68 с. — ISSN 2221-5212 
65.    347.77/78 І-29   Ідріс, Каміл. Інтелектуальна власність - потужний інструмент економічного зростання [Текст]   / К. Ідріс  . — Київ  : ВОІВ, 2006. — 372 с. 
66.    811.161.1(038) Б91   Бурлай, Віталій Анатолійович. Російсько-український словник з водопостачання та водовідведення [Текст]   / В. А. Бурлай, В. В. Кобзар , М. Ф. Царік, під ред. П. І. Петімка  . — Київ  : Логос, 1996. — 106 с 
67.    796(075) К18   Камаєв, Олег Іванович . Розвиток силових здібностей 13-15-річних юнаків у силових видах спорту [Текст] : навч. посібник  / О. І. Камаєв, Д. О. Безкоровайний  . — Харків  : ХДАФК, 2014. — 106 с 
68.    628.2(091)(477-25) К55   Кобзар, Валентин Володимирович. Водовідведення Києва від першого проекту до сьогодення. 1894-2010 [Текст]   / В. В. Кобзар  . — Київ  : Інтерпрес ЛТД, 2010. — 216 с. 
69.    338.45 П85   Пруненко, Дмитро Олександрович. Інтелектуальний капітал будівельних підприємств: визначення, формування та оцінка [Текст] : монографія  / Д. О. Пруненко  . — Харків  : Лідер, 2018. — 236 с 
70.    272 С85   Стринадко, Ілля Тодорович. Вижницька православна громада [Текст]   / І. Т. Стринадко  . — Вижниця  : Черемош, 2017. — 520 с. 
71.    336.1(075) Т23   Таукешева, Тетяна Дауледкіріївна . Фінансове планування діяльності бюджетних установ [Текст] : навч. посібник  / Т. Д. Таукешева  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. — 405 с 
72.    336.1(075) Т23   Таукешева, Татьяна Дауледкиреевна . Бюджет и бюджетные отношения (ключевые вопросы, определения, схемы) [Текст] : учеб. пособие  / Т. Д. Таукешева  . — Харьков  : НТМТ, 2016. — 70 с. 
73.    343 Ч-75   Човган, Вадим Олександрович . Обмеження прав в'язанів: правова природа та обгрунтування [Текст] : монографія  / В. О. Човган  . — Харків  : Права людини, 2017. — 608 с 
74.    624.012(075) Ш24   Шаповалов, Александр Никитович. Инженерные сооружения [Текст] : учеб. пособие  / А. Н. Шаповалов  . — Харьков  : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2017. — 292 с

Web of science
Базові та розширені можливості платформи Web of science
Матеріали семінару 2.03.2017 р.  «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень...)».
Презентація "Можливості платформи Web of science для якісних наукових досліджень"

Вебінари дивись тут

Довідкова інформація
http://everum.org.ua/
http://wokinfo.com/

Scopus

Інструкція користувача Scopus

Керівництво користувача
Українські журнали в Scopus

Вебінари з пошуку та фільтрації результатів в Scopus

Відео лекція з пошуку авторів

з інтеграції профілю автора в Scopus и ORCID

 

Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

Сохранить

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології

schedule

Графік роботи

Цифровий репозиторій

Електронний каталог

Перейти на сайт ХНУМГ


Дистанційне навчання

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить