1.    620.9(051) Э65    Энерготехнологии и ресурсосбережение. № 3 [Текст] : науч.-техн. журн.  / Нац. акад. наук Украины, Ин-т газа НАН Украины, Ин-т угольных энерготехнологий НАН Украины  . — Киев  : Ин-т газа НАН Украины, 2017. — 75 с. — ISSN 2413-7723 
2.    502/504(051) Э40    Экология плюс. № 3 (60) [Текст] : науч.-произв. еклог. журн.  / учредитель СП Школяр  . — Полтава  : ООО "Творчество-образование-наука", 2017. — 40 с. 
3.    537.8(051) Т38    Технічна електродинаміка. № 6 [Текст] : наук.-прикл. журн.  / НАНУ, Відділення фізико- технічних проблем енергетики  . — Київ  : [б. в.], 2017. — 96 с. — ISSN 1607-7970 | ISSN E-2218-1903 
4.    69(051) С86    Строительство: новые технологии — новое оборудование. № 10 [Текст] : всерос. ежемесяч. отраслевой журн    . — Москва  : Стройиздат, 2017. — 80 с. — ISSN 2075-101Х 
5.    [004:681.5](051) П78    Проблемы управления и информатики. № 6 [Текст] : междунар. науч.-техн. журн.  / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова , Ин-т косм. исслед.  . — Киев  : [б. в.], 2017. — 160 с. — ISSN 0023-1274 
6.    [658:620](051) І-73    Інтегровані технології та енергозбереження. № 4 [Текст] : щокв. наук.-практ. журн.  / засн. Харків. держав. політехн. ун-т  . — Харків  : НТУ "ХПІ", 2017. — 84 с. – ISSN 2079–424Х 
7.    621.3(051) Е50    Електротехніка і електромеханіка [Текст] = Electrical Engineering & Electromechanics. № 6 : наук.-практ. журн.  / засн. Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т"  . — Харків  : НТУ "ХПІ", 2017. — 72 с. – ISSN 2074–272Х 
8.    528(051) Г35    Геоінформатика. № 4 (64) [Текст] : наук. журн.  / Нац. акад. наук України, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України  . — Київ  : Карбон ЛТД, 2017. — 94 с. – ISSN 1684–2189 
9.    69(083.74)(051) Б90    Будівництво і стандартизація. № 4 [Текст] : інформаційно- аналітичний огляд  / ТК з стандартизації "Будтехнормування"  . — Київ  : [б. в.], 2017. — 48 с. 
10.    66(477)(051) Н34    Нафтогазова галузь України [Текст] = Oil & gas industry of Ukraine. № 5 (29) : наук.-виробн. журн.  / співзасновники НАК "Нафтогаз України", Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу  . — Київ  : Нафтогаз України, 2016. — 42 с. — ISSN 2409-7500 
11.    66(477)(051) Н34    Нафтогазова галузь України [Текст] = Oil & gas industry of Ukraine. № 6 (30) : наук.-виробн. журн.  / співзасновники НАК "Нафтогаз України", Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу  . — Київ  : Нафтогаз України, 2016. — 42 с. — ISSN 2409-7500 
12.    502/504(051) Э40    Экология и промышленность [Текст] = Екологія і промисловість = Ecology and Industry № 3-4 (52-53) : науч.-произв. журн.  / [глав. ред. Д. В. Сталинский]  . — Харьков  : ГП "УкрНТЦ "Энергосталь", 2017. — 158 с. – ISSN 2311-584X 
13.    [54:628.1](051) Х46    Химия и технология воды [Текст] = Journal of water chemistry and technology. № 6 (260) : междунар. науч.-техн. журн.  / учредители НАК Украини, Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А. В. Думанского  . — Киев  : Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А. В. Думанского, 2017. — 122 с. — ISSN 2409-7500 
14.    004(075) С40    Системні дослідження та інформаційні технології [Текст] = System research & information technologies. № 4 : міжнар. наук.-техн. журн.  / Нац. акад. наук України, Навч.-наук. комплекс "Ін-т приклад. систем. аналізу" НТУУ "КПІ"  . — Київ  : ННК "ІПСА" КПІ ім. Ігоря Сікорского, 2017. — 150 с. — ISSN 1681-6048 
15.    624.13(051) С24    Світ геотехніки. № 3 (55) [Текст] : наук.-техн. журн.  / засн. Держ. п-во "Держ. НДІ будівел. конструкцій, Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт., Всеукр. громад. орг. " Укр. т-во з механіки грунтів, геотехніки і фундаментобудування"  . — Запоріжжя  : [б. в.], 2017. — 36 с. 
16.    656(051) П27    Перевізник. № 1 (64) [Текст] : інформ.-аналіт. вісн. органів держ. влади, держ. підприємств автомоб. галузі та АсМАП України    . — Київ  , 2018. — 72 с. 
17.    [007:517](051) К38    Кибернетика и системный анализ. № 1 [Текст] : междунар. науч.-теорет. журн.  / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України  . — Киев  : [б. в.], 2018. — 194 с. – ISSN 0023–1274 
18.    [332.3:502](051) З-41    Збалансоване природокористування. № 3 [Текст] : наук.-практ. журн.  / засн. Ін-т. агроекології і природокористування НААН, ТОВ "Екоінвестком"  . — Київ  : Екоінвестком, 2017. — 172 с. – ISSN 2310–4678

fileadmin images images for publications UBA logo prozrachnoe

Web of science
Базові та розширені можливості платформи Web of science
Матеріали семінару 2.03.2017 р.  «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень...)».
Презентація "Можливості платформи Web of science для якісних наукових досліджень"

Вебінари дивись тут

Довідкова інформація
http://everum.org.ua/
http://wokinfo.com/

Scopus

Інструкція користувача Scopus

Керівництво користувача
Українські журнали в Scopus

Вебінари з пошуку та фільтрації результатів в Scopus

Відео лекція з пошуку авторів

з інтеграції профілю автора в Scopus и ORCID

 

Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології

schedule

Графік роботи

Цифровий репозиторій

Електронний каталог

Перейти на сайт ХНУМГ


Дистанційне навчання

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить