1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1    Правила користування Науковою бібліотекою Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (далі — Бібліотека) розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», затвердженого Постановою Верховної Ради України від 27 січня 1995 року та «Типового положення про бібліотеку вищого закладу освіти України», затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 155 від 30.04.98 року.
1.2    Бібліотека — це науковий, навчальний, інформаційно-освітній та культурно-просвітницький структурний підрозділ ХНУМГ ім. О. М. Бекетова (далі — Університет), який забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси ВНЗ.
1.3    Фонди Бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави. Бібліотека формує свої фонди відповідно до потреб навчально-методичної, науково-дослідницької та культурно-виховної роботи.
1.4    Користування Бібліотекою Університету безкоштовне.

 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ.
    ПОРЯДОК  КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНИМИ ФОНДАМИ
2.1    Право користування Бібліотекою мають студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів Університету. Сторонні користувачі обслуговуються лише в читальних залах та на абонементі художньої літератури за наявності єдиної картки читача або посвідчення особи (паспорта).
2.2    Користувачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементах, в читальних залах, інших пунктах видачі літератури, користуватися всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування тільки при наявності читацького квитка (єдиної картки читача).
2.3    Для того щоб записатися до Бібліотеки, необхідно надати студентський (аспірантський) квиток або службове посвідчення дійсне в поточному році. Сторонні користувачі надають єдину картку читача або документ, що засвідчує їхню особу. На абонемент художньої літератури сторонні користувачі записуються лише при наявності паспорта.
2.4    На підставі поданих документів користувачу видається читацький квиток (єдина картка читача).
2.5    Передавати читацький квиток (єдину картку читача) іншим особам заборонено.
2.6    Втрата читацького квитка (єдиної картки читача) не знімає відповідальності за всю літературу, що під нього взята.
2.7    У разі втрати читацького квитка користувач отримує дублікат впродовж місяця після подання заяви про втрату (дублікат, за винятком, надається тільки один раз). У разі втрати єдиної картки читача, дублікат не видається.
2.8    Під час запису до Бібліотеки користувач повинен ознайомитися з Правилами користування Бібліотекою і підтвердити своє зобов'язання їх неодмінного виконання підписом на реєстраційній картці та на читацькому формулярі.
2.9    Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік.
2.10    Наукова література видається професорсько-викладацькому складу та науковим працівникам у кількості 10-15 примірників строком на місяць, студентам — до 10 примірників, іншим категоріям користувачів — до 5 примірників на той же термін.
2.11    Художня література видається у кількості не більше 3-х примірників (стороннім користувачам не більше 2-х примірників) строком на 15 днів.
2.12    При відсутності в Бібліотеці необхідних видань їх можна отримати з фондів інших бібліотек по міжбібліотечному абонементу (МБА), електронній доставці документів (ЕДД).
2.13    Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту, видання на електронних носіях, матеріали, що надійшли по МБА, дисертації, автореферати дисертацій, журнали та газети, реферативні журнали, видаються лише в читальних залах.
2.14    Користувачі зобов'язані дбайливо ставитись до отриманих документів, одержаних із фондів Бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни; не виносити із приміщення читальних залів Бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки; не виймати картки з каталогів та картотек, не порушувати розстановку фондів з відкритим доступом.
2.15    При отриманні літератури користувач має ретельно передивитись її і, у разі виявлення дефектів, повідомити про них бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.
2.16    Відповідальність за зіпсовану літературу несе користувач, який користувався нею останнім.
2.17    Користувачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.
2.18    Користувачі, що втратили документи з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними Бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни користувач може зробити ксерокопію видання. Грошова компенсація встановлюється по ринкових цінах, що діють на день розрахунку. При втраті особливо цінних для Бібліотеки видань, якщо номінальна вартість втраченої (пошкодженої) літератури значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається Бібліотекою окремо за кожне видання у залежності від його цінності, або за цінами, які зазначені каталогами-прейскурантами.
2.19    Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах Бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів.
2.20    Заміна втраченої чи пошкодженої користувачами літератури фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами користувача і бібліотекаря, що приймає заміну.
2.21    На період літніх канікул студенти повинні повернути до Бібліотеки усі отримані матеріали.
2.22    Перереєстрація користувачів проводиться щорічно: для професорсько-викладацького складу, аспірантів, співробітників — з 1 січня по 1 квітня поточного року; студентів денної форми навчання — з 1 травня по 15 липня поточного року; для студентів заочної форми навчання — згідно графіку сесій. Користувач повинен перереєструватись, пред'явити всю літературу, що значиться за ним та подовжити (при потребі) термін користування нею.
2.23    Користувачі, що звільняються з роботи або закінчили навчання в Університеті, повинні повністю розрахуватись з Бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.
2.24    Користувачі повинні додержуватись тиші в читальних залах та інших приміщеннях Бібліотеки.
2.25    Користувачі несуть відповідальність за нецільове використання створених Бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством України.
2.26    За порушення Правил користування Бібліотекою користувач може бути позбавлений права користуватись усіма пунктами видачі літератури від одного до шести місяців.
 3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ БІБЛІОТЕКИ
ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ КОРИСТУВАЧІВ
3.1    Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи Університету.
3.2    Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.
3.3    Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування користувачів, забезпечує повне та оперативне задоволення їх запитів на наукову, навчальну, виховну, соціально-політичну, художню та іншу літературу.
3.4    Створює і ретельно веде довідково-бібліографічний апарат, укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури для здійснення навчально-виховної роботи Університету, виконує всі види бібліотечних довідок, організовує та проводить бібліографічні огляди тощо.
3.5    Організовує книжкові виставки, дні інформації, дні кафедр, а також конференції, семінари та інші бібліотечні заходи.
3.6    Організовує диференційоване обслуговування користувачів на абонементах, в читальних залах та інших пунктах видачі літератури.
3.7    Забезпечує високий культурний рівень обслуговування користувачів, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.
3.8    Надає допомогу при доборі необхідних матеріалів шляхом надання для користування бібліотечних каталогів, картотек, науково-допоміжних та рекомендаційних покажчиків, необхідної комп'ютерної техніки, а також усних консультацій тощо.
3.9    Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців та студентів Університету, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації. Проводить соціологічні дослідження читацьких інтересів з метою оптимального їх задоволення.
3.10    Бере участь у створенні галузевих, регіональних та загальнодержавних баз даних.
3.11    Розширює можливості інформаційного забезпечення користувачів шляхом використання МБА і ЕДД.
3.12    Проводить серед користувачів роботу (спеціальні заняття згідно з навчальним розкладом, індивідуальні бесіди, консультації тощо) з формування навичок користування фондом, цифровими ресурсами,   довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки.
3.13    Забезпечує інформування користувачів про всі види бібліотечних послуг.
3.14    Забезпечує високий рівень обслуговування користувачів на основі постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників.

Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології