1.    517(07) І-60    Індивідуальні завдання з вищої математики. Ч. 2 (№698) : для студ. акад. усіх спец.  / уклад.: Ю. Є. Печеніжський, С. О. Станішевський , М. П. Данилевський та ін. , Харків. нац. акад. міськ. госп-ва  . — Харків  : ХНАМГ, 2007. — 76 с. 
2.    02(051) Б59    Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. № 1 (15) [Текст] : наук., інформ. щокварт. журн.  / засн. ФОб Башун Олена Володимирівна, голов. ред. О. Башун  . — Київ  : ФОб Башун Олена Володимирівна, 2019. — 64 с. — ISSN 2518—7341 
3.    [66.013.2/6:620.9](051) І-73    Інтегровані технології та енергозбереження. № 1 [Текст] : щокв. наук.-практ. журн.  / засн. Харків. держав. політехн. ун-т  . — Харків  : НТУ "ХПІ", 2019. — 88 с. — ISSN 2078-5364 
4.    528(051) Г35    Геоінформатика. № 1 (69) [Текст] : наук. журн.  / Нац. акад. наук України, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України  . — Київ  : Карбон ЛТД, 2019. — 108 с. — ISSN 1684-2189 
5.    379.85(051) М58    Міжнародний туризм. № 2 (146) [Текст] : журнал про мандрівки та відпочинок  / засновник ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм"  . — Київ  : Рема-Принт, 2019. — 136 с. 
6.    [94:101:32] (062) Г47    Гілея = Hileya. Вип. 141 (2) Ч. 1. Історичні науки [Текст] : наук. вісник зб. наук. пр.  / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО Укр. акад. наук  . — Київ  : Видавництво "Гілея", 2019. — 178 с. – ISSN 2076-1554 
7.    [94:101:32] (062) Г47    Гілея = Hileya. Вип. 141 (2) Ч. 3. Політичні науки [Текст] : наук. вісник зб. наук. пр.  / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО Укр. акад. наук  . — Київ  : Видавництво "Гілея", 2019. — 96 с. – ISSN 2076-1554 
8.    [94:101:32] (062) Г47    Гілея = Hileya. Вип. 141 (2) Ч. 2. Філософські науки [Текст] : наук. вісник зб. наук. пр.  / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО Укр. акад. наук  . — Київ  : Видавництво "Гілея", 2019. — 176 с. – ISSN 2076-1554 
9.    55(051) Г36    Геологічний журнал. № 1 (366) [Текст] = Geological journal : наук. журн.  / Нац. акад. наук України, Ін-т геолог. наук  . — Київ  : Ін-т геолог. наук НАН України, 2019. — 122 с. — ISSN 1025-6814 
10.    34(477)(051) П68    Право України. № 1 [Текст] : юрид. журн.  / Нац. акад. правових наук України  . — Київ  : Видавничий Дім"Ін Юре", 2019. — 342 с. – ISSN 1026-9932 
11.    [37:159.9](051) П24    Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology. № 1 (102) [Текст] : наук.-теоретич. та інформ. вісник НАПН України  / засновник Національна академія педагогічних наук України  . — Київ  : Педагогічна преса, 2019. — 96 с. – ISSN 2304-06294 
12.    338.48(477)(051) У45    Український туризм. № 2 [Текст] : Всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу  / ТОВ "Видавництво "Дзеркало світу"  . — Київ  : ТОВ "Дзеркало світу", 2019. — 76 с. – ISSN 1998-8044 
13.    378(477)(051)В55    Вища освіта України. № 1 (72) [Текст] : теоретичн. та наук.-метод. часопис  / засновник МОН України  . — Київ  : Педагогічна преса, 2019. — 96 с.– ISSN 2078-1016 
14.    378.147(051) І-67    Іноземні мови. № 1 (97) [Текст] : наук.-метод. журн.  / Київ. нац. лінгвіст. ун-т  . — Київ  : КНЛУ, 2019. — 64 с. – ISSN 1817-8510 
15.    94(477)(051) У 45    Український історичний журнал. № 1 (544) [Текст] : наук. журн.  / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса.  . — Київ  : НАН України, 2019. — 240 с. – ISSN 0130-5247 
16.    691.32/34(051) Б54    Бетон и железобетон в Украине. № 5 (105) [Текст] : науч.- техн. и произв. журн.  / учредитель СП Школяр  . — Полтава  : Школяр, 2018. — 40 с. 
17.    691.32/34(051) Б54    Бетон и железобетон в Украине. № 6 (106) [Текст] : науч.- техн. и произв. журн.  / учредитель СП Школяр  . — Полтава  : Школяр, 2018. — 40 с. 
18.    316(051) С69    Соціологія: теорія, методи, маркетинг. № 1 [Текст] : наук.-теоретич. часопис  / засн. Інститут соціології НАН України  . — Київ  : Інститут соціології НАН України, 2019. — 220 c. — ISSN1563-3713 
19.    311(477)(051) С78    Статистика України [Текст] = Statistics of Ukraine. № 4 (83) : щокварт. наук.-інформ. журн.  / засновник Держ. служба статистики України, Київ (НАСОА), Національна академія державного управління (НАДУ) при Президентові України  . — Київ  : Київ, 2018. — 148 с. – ISSN 2519-1853 
20.    657.6(477)(051) А93    Аудитор України. № 3 (280) [Текст] : фахове видання  / засновник АП «Асоціація консалтингових фірм»  . — Київ  : ТОВ «Видавничий дім «Аудитор України», 2019. — 80 с. 
21.    338.48(051) Т85    Travel. № 1 (66) [Текст] : professional magazine  / учред. ООО "Юримекс"  . — Киев  : ООО "Арт Студия Друку", 2019. — 124 с. 
22.    332 (051) Е45    Економіка і регіон = Экономика и регион = Economics and region. № 3 (70) [Текст] : наук. вісник Полтавського нац. тех. ун-ту ім. Юрія Кондратюка  / Полтавський нац. тех. ун-т ім. Юрія Кондратюка  . — Полтава  : ПолтНТУ, 2018. — 94 с. 
23.    [33+37+316](051)    Вісник національної академії державного управління при Президентові України. Серія : "Державне управління" [Текст] = Bulletin of the National Academy of Pablic Administration under the President of Ukraine. Series "Public administration". № 4 (91) : наук. журн.  / засновникзасновник Нац. акад. держ. упр. при Президентові України  . — Київ  : НАДУ, 2018. — 172 с. – ISSN 2310-2837 
24.    711 Б-81   Бондаренко, Борис Андреевич. Проектирование населенных мест : учебно-методическое пособие к курсовому и дипломному проектированию  / Б. А. Бондаренко  . — Х.  : ХИИКС, 1957. — 68 с.


fileadmin images images for publications UBA logo prozrachnoe

Web of science
Базові та розширені можливості платформи Web of science
Матеріали семінару 2.03.2017 р.  «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень...)».
Презентація "Можливості платформи Web of science для якісних наукових досліджень"

Вебінари дивись тут

Довідкова інформація
http://everum.org.ua/
http://wokinfo.com/

Scopus

Інструкція користувача Scopus

Керівництво користувача
Українські журнали в Scopus

Вебінари з пошуку та фільтрації результатів в Scopus

Відео лекція з пошуку авторів

з інтеграції профілю автора в Scopus и ORCID

 

Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології