1.    1Ф П-37    Платон и его эпоха: К 2400-летию со дня рождения : Сб. статей  , АН СССР, ИН-т философии, отв. ред. Ф.Х. Кессиди  . — М.  : Наука, 1979. — 318с. 
2.    06 С69    Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи [Текст] : IV Міжнародна науково-практична конференція 25-26 квітня 2013 р.    . — Харків  : ХДАДМ, 2013. — 316 с 
3.    101 Ф56    Філософія і сучасність. Вип. 4 [Текст] : науково-теоретичний і практичний журнал  / гол. ред. С. М. Пазиніч  . — Харків  : ХДАДМ, 2010. — 168 с 
4.    101 Ф56    Філософія і сучасність. Вип. 3 [Текст] : науково-теоретичний і практичний журнал  / за ред. С. М. Пазиніча  . — Харків  : Харків. дер. акад. дизайну і мистецтв, 2009. — 160 с 
5.    101 Ф56    Філософія і сучасність. Вип. 5 [Текст] : науково-теоретичний і практичний журнал  / за ред. С. М. Пазиніча  . — Харків  : ХДАМД, 2011. — 116 с 
6.    16(075) Л69    Логіка [Текст] : підр. для вищ. техн. навч. закл.  / В. Г. Кремень, С. М. Пазиніч , П. П. Резніков та ін.  . — Харків  : НТУ "ХПІ", 2004. — 636 с. 
7.    34(062) Д36    Держава і право. Випуск 82 [Текст] : збірник наукових праць    . — Київ  : Вид. «Юридична думка», 2018. — 346 с.— (Юридичні науки). 
8.    347.77/78(051) І-73    Інтелектуальна власність в Україні. № 1 [Текст] : наук.-практ. журн.  / Асоціація правників України  . — Київ  : ТОВ Аспект, 2019. — 76 с.– ISSN 1608-6422 
9.    [339.138:658.8](477)(051) М26    Маркетинг в Україні. № 5 (110) [Текст]   / засновник Всеукр. громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу"  . — Київ  : КНЕУ, 2018. — 72 с. – ISSN 1606-3732 
10.    101(051) Ф56    Філософська думка = Philosophical thought. № 6 [Текст] : укр. наук.-теорет. часоп.  / засновник НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди  . — Київ  : Відродження, 2018. — 130 с. – ISSN 2522-9338— (Академічна філософія). 
11.    378(051) В55    Вища школа. № 1 (174) [Текст] : наук.-пр. вид.  / засновник Міністерство освіти і науки України  . — Київ  : Знання, 2019. — 128 с. – ISSN 1682-2366 
12.    378(051) Н73    Новий колегіум. № 4 (94) [Текст] : наук. інформ. журн.  / Харківський нацональний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди  . — Харків  : ПФ "Колегіум", 2018. — 76 с. – ISSN 1562-529х 
13.    658.788(051) Л69    Логистика: проблемы и решения. № 5-6 (78-79) [Текст] : международный науч. практ. журн.    . — Киев  : НВФ "Студцентр", 2018. — 78 с. 
14.    [339.138:658.8:659](051) М26    Маркетинг и реклама. № 11-12 (254-255) [Текст] : междунар. проф. журн.  / учредитель НВФ "Студцентр"  . — Харьков  : Студцентр, 2017. — 74 с. 
15.    [339.138:658.8:659](051) М26    Маркетинг и реклама. № 10 (253) [Текст] : междунар. проф. журн.  / учредитель НВФ "Студцентр"  . — Харьков  : Студцентр, 2017. — 62 с. 
16.    [339.138:658.8:659](051) М26    Маркетинг и реклама. № 9 (252) [Текст] : междунар. проф. журн.  / учредитель НВФ "Студцентр"  . — Харьков  : Студцентр, 2017. — 62 с. 
17.    [339.138:658.8:659](051) М26    Маркетинг и реклама. № 7-8 (250-251) [Текст] : междунар. проф. журн.  / учредитель НВФ "Студцентр"  . — Харьков  : Студцентр, 2017. — 78 с. 
18.    [338.24:332](477)(062) Ф79    Формування ринкових відносин в Україні. Вип. 12 (211) [Текст] : зб. наук. праць  / гол. наук. ред. С. В. Захарін  . — Київ  : ДНДІІМЕ, 2018. — 165 с. 
19.    628.1(051) В62    Вода и водоочистные технологии. № 4 (90) [Текст] : науч.-практ. журн.  / учредитель ООО "Украинское общество специалистов в области очистки воды"  . — Киев  : Прайм-принт, 2018. — 64 с. 
20.    628.1(051) В62    Водопостачання та водовідведення. № 6 [Текст] : виробн.-практ. журн.    . — Київ  : Прайм-принт, 2018. — 56 с. – ISSN 2413-7472 
21.    69(477)(051) Б90    Будівництво України. № 6 [Текст] : наук.-виробн. журн.  / Мінрегіонбуд України [та ін.]  . — Київ  : [б. в.], 2018. — 48 с. — ISSN 0135-1699 
22.    [628.1:697](051) А29    Air Water AW Therm. № 6 [Текст] : журн    . — Киев  : [б. и.], 2018. — 80 с. 
23.    330(051) Ф59    Фінанси України = Finance of Ukraine. № 1 (278) [Текст] : наук.-теор. та інформ. практ.журн.  / Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"  . — Київ  : "Академія фінансового управління", 2019. — 128 с. – ISSN 2305-7645 
24.    33(051) А43    Актуальні проблеми економіки [Текст] = Actual problems of economics. № 1 (199) : наук.-екон. журн.  / засновник Національна академія управління  . — Київ  : НАУ, 2019. — 90 с. – ISSN 1993-6788 
25.    33(051) А43    Актуальні проблеми економіки [Текст] = Actual problems of economics. № 2 (200) : наук.-екон. журн.  / засновник Національна академія управління  . — Київ  : НАУ, 2018. — 128 с. – ISSN 1993-6788 
26.    351/354(062) А43    Актуальні проблеми державного управління. № 2 (54) [Текст] : збірник наукових праць  / [ред. кол.: Л. О. Бєлова, В. В. Корженко, В. Б. Дзюндзюк та ін.]  . — Харків  : ХарРІ НАДУ "Магістр", 2018. — 168 с 
27.    528(051) З-52    Землевпорядний вісник. № 2 [Текст] : наук.-виробн. журн    . — Київ  : Преса України, 2019. — 66 с. 
28.    621.3(051) Е50    Електротехніка і електромеханіка. № 1 [Текст] = Electrical Engineering & Electromechanics : наук.-практ. журн.  / засн. Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т"  . — Харків  : НТУ "ХПІ", 2019. — 74 с. — ISSN 2074-272Х 
29.    69(083.74)(051) Б90    Будівництво і стандартизація. № 1 [Текст] : інформаційно- аналітичний огляд  / ТК з стандартизації "Будтехнормування"  . — Київ  : [б. в.], 2019. — 48 с. 
30.    69(051) К20    Капстроительство. № 9-10 (177-178) [Текст] = Capital build : обозрение строительного бизнеса глазами профессионалов всеукраинский журнал о строительном бизнесе  / учредитель и изд. ООО "Медиа-Удача"  . — Киев  : Медиа-удача, 2018. — 60 с. 
31.    635(051) Н55    Нескучный сад. № 3-4 (144) [Текст] : укр. ежемес. практикум садовода  / учредитель С. Васюк  . — Киев  : НПП "ВИТ", 2019. — 52 с. 
32.    [004:681.5](051) П78    Проблемы управления и информатики. № 1 [Текст] : междунар. науч.-техн. журн.  / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова , Ин-т косм. исслед.  . — Киев  : [б. в.], 2019. — 160 с. — ISSN 0572-2691 
33.    7(051) А72    Антиквар. № 1 [Текст] : журн. про мистецтво та колекціонувння  / голов. ред. А. Шерман, ТОВ "Вид. дім "Антиквар"  . — Київ  : Антиквар, 2019. — 138 с. 
34.    [339.138:658.8](477)(051) М26    Маркетинг в Україні. № 6 (111) [Текст]   / засновник Всеукр. громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу"  . — Київ  : КНЕУ, 2018. — 72 с. – ISSN 1606-3732 
35.    628.9(051) С24    Светотехника. № 5 [Текст] : науч.-техн. журн.  / учредитель ООО "Ред. журн. "Светотехника"  . — Москва  : Агенство Море, 2018. — 96 с. – ISSN 0039–7067 
36.    628.9(051) С24    Светотехника. № 6 [Текст] : науч.-техн. журн.  / учредитель ООО "Ред. журн. "Светотехника"  . — Москва  : Агенство Море, 2018. — 96 с. – ISSN 0039–7067 
37.    537.8(051) Т38    Технічна електродинаміка. № 1 [Текст] : наук.- прикл. журн.  / НАНУ, Відділення фізико- технічних проблем енергетики  . — Київ  : [б. в.], 2019. — 92 с. – ISSN 1607–7970 | ISSN E-2218–1903 
38.    628.1(051) В62    Водопостачання та водовідведення. № 1 [Текст] : виробн.-практ. журн.    . — Київ  : Прайм-принт, 2019. — 58 с. – ISSN 2413-7472 
39.    630(051) Л63    Лісовий вісник. № 1-2 (87-88) [Текст] : всеукр. журн    . — Луцьк  : ТзОВ "Друкмаркет", 2019. — 52 с. 
40.    [656:658.788](051) Т65    Транспорт. № 2 (1043) [Текст] : произв.-практ. журн.  / учредитель изд. организ. АО "ПЛАСКЕ"  . — Киев  : ПЛАСКЕ, 2019. — 58 с. 
41.    691.32/34(051) Б54    Бетон и железобетон в Украине. № 3 [Текст] : науч.- техн. и произв. журн.  / учредитель СП Школяр  . — Полтава  : Школяр, 2018. — 40 с. 
42.    69(477)(051) Б90    Будівництво України. № 1 [Текст] : наук.-виробн. журн.  / Мінрегіонбуд України [та ін.]  . — Київ  : [б. в.], 2019. — 44 с. — ISSN 0135-1699 
43.    69(051) Б90    Будівельний журнал. № 5-6 (135-136) [Текст] : інформаційно-аналітичний журн. спецвипуск    . — Київ  : [б. в.], 2018. — 96 с. 
44.    [004:007](051) З-38    Захист інформації. № 4 [Текст] : наук.-техн. журн.  / засн. Нац. авіац. ун-т  . — Київ  : [б.в.], 2018. — 72 с. — ISSN 2221-5212 
45.    621.86/87(051) П45    Подъемные сооружения. Специальная техника. № 3 (198) [Текст] : науч.-техн., произв. журн.  / науч.-техн. ассоц. "Подъемные сооружения"  . — Одесса  : Крантест, 2019. — 30 с. — ISSN 1682-3095 
46.    378(051) В55    Вища школа. № 2 (175) [Текст] : наук.-пр. вид.  / засновник Міністерство освіти і науки України  . — Київ  : Знання, 2019. — 124 с. – ISSN 1682-2366 
47.    347.77/78(051) І-73    Інтелектуальна власність в Україні. № 2 [Текст] : наук.-практ. журн.  / Асоціація правників України  . — Київ  : ТОВ Аспект, 2019. — 80 с.– ISSN 1608-6422 
48.    34(477)(051) П68    Право України. № 12 [Текст] : юрид. журн.  / Нац. акад. правових наук України  . — Київ  : Видавничий Дім"Ін Юре", 2018. — 324 с. – ISSN 1026-9932 
49.    330(051) Ф59    Фінанси України = Finance of Ukraine. № 2 (279) [Текст] : наук.-теор. та інформ. практ.журн.  / Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"  . — Київ  : "Академія фінансового управління", 2019. — 128 с. – ISSN 2305-7645 
50.    [94:101:32] (062) Г47    Гілея = Hileya. Вип. 140 (1) Ч. 1. Історичні науки [Текст] : наук. вісник зб. наук. пр.  / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО Укр. акад. наук  . — Київ  : Видавництво "Гілея", 2019. — 116 с. – ISSN 2076-1554 
51.    [94:101:32] (062) Г47    Гілея = Hileya. Вип. 140 (1) Ч. 2. Філософські науки [Текст] : наук. вісник зб. наук. пр.  / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО Укр. акад. наук  . — Київ  : Видавництво "Гілея", 2019. — 118 с. – ISSN 2076-1554 
52.    015:061.1](477)(051) В53    Вісник Книжкової палати. № 11 (268) [Текст] : наук.-практ. журн.  / засн. Книжкова палата України, гол. ред. М. І. Сенченко  . — Київ  : Книжкова палата України, 2018. — 52 с . – ISSN 2076—9326 
53.    015:061.1](477)(051) В53    Вісник Книжкової палати. № 1 (270) [Текст] : наук.-практ. журн.  / засн. Книжкова палата України, гол. ред. М. І. Сенченко  . — Київ  : Книжкова палата України, 2019. — 52 с . – ISSN 2076—9326 
54.    330.322(051) І-58    Інвестиції: практика та досвід. № 2 [Текст] : наук.-практичн. журн.  / засновник Черноморський державний університет ім. Петра Могили, Інститут Державного Управління  . — Київ  : Тов "ДСК Центр", 2019. — 158 с. – ISSN 2306-6814 
55.    332(051) Р32    Регіональна економіка = Regional economy. № 4 (90) [Текст] : наук.-практ. журн.  / засн. Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України  . — Львів  : Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України, 2018. — 142 с. – ISSN 1562-0905 
56.    33(051) А43    Актуальні проблеми економіки [Текст] = Actual problems of economics. № 3 (201) : наук.-екон. журн.  / засновник Національна академія управління  . — Київ  : НАУ, 2018. — 108 с. – ISSN 1993-6788 
57.    330.1(051) Е45    Економічна теорія = Economic theory. № 4 [Текст] : наук. журн.  / Нац. акад. наук України, ДУ "Інститут економіки та прогнозування Нац. акад. наук України", ДВНЗ "Київ нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"  . — Київ  : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2018. — 120 с. — ISSN 1811-3141 
58.    [33:336:34](051) Е45    Економіка. Фінанси. Право. № 2 [Текст] : інформ. - анал. журн.  / засновник аудиторська фірма "Аналітик", Таврійський нац. ун-тет ім. В. І. Вернадського, Національна академія внутрішніх справ України  . — Київ  : "Аналітик", 2019. — 40 с. – ISSN 2409-1944 
59.    338.27(051) Е45    Економіка і прогнозування = Economy and Forecasting. № 4 [Текст] : наук. журн.  / Ін-т економіки та прогнозування, Нац. акад. наук України  . — Київ  : Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування", 2018. — 160 с. – ISSN 1605-7988 
60.    [007:517](051) К38    Кибернетика и системный анализ. № 2 [Текст] : междунар. науч.-теорет. журн.  / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України  . — Киев  : [б. в.], 2019. — 200 с. — ISSN 1019-5262 
61.    691.32/34(051) Б54    Бетон и железобетон в Украине. № 4 [Текст] : науч.- техн. и произв. журн.  / учредитель СП Школяр  . — Полтава  : Школяр, 2018. — 40 с. 
62.    502(051) Г94    Гуманитарный экологический журнал. Вып. 1 (68) [Текст]   / Киевский эколого-культурный центр  . — Киев  : Логос, 2018. — 68 с. 
63.    69(051) К20    Капстроительство. № 1 (179) [Текст] = Capital build : обозрение строительного бизнеса глазами профессионалов всеукраинский журнал о строительном бизнесе  / учредитель и изд. ООО "Медиа-Удача"  . — Киев  : Медиа-удача, 2019. — 56 с. 
64.    [338.488.2:640.4](051) О-82    Отельер&ресторатор. № 1 (63) [Текст] : the magazine for hotels&restaurants    . — Киев  , 2018. — 72 c. 
65.    [338.488.2:640.4](051) О-82    Отельер&ресторатор. № 6 (62) [Текст] : the magazine for hotels&restaurants    . — Киев  , 2017. — 72 c. 
66.    [338.488.2:640.4](051) О-82    Отельер&ресторатор. № 5 (61) [Текст] : the magazine for hotels&restaurants    . — Киев  , 2017. — 72 c. 
67.    101 Ф56    Філософія і сучасність. Вип. 7 [Текст] : науково-теоретичний і практичний журнал  / за ред. С. М. Пазиніча  . — Харків  : ХДАМД, 2012. — 140 с 
68.    94(477.54)(062) К90    Культурна спадщина Слобожанщини. Число 38. Охорона культурної спадщини і музейна справа. Історичне краєзнавство. Історія світових війн [Текст] : збірка наукових статей  / [гол. ред. Ю. І. Палкін, С. А. Бахтіна, В. Д. Путятін]  . — Харків  : Курсор, 2018. — 216 с. 
69.    [33:005](051) Б59    Бізнес-інформ. [Текст] № 12 : наук. журн.  / засновник Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, ХНЕУ ім. С. Кузнеця  . — Харків  : Видавець ФОП Лібуркіна Л. М., 2018. — 482 с. – ISSN 2222-4459 
70.    338.48 А46   Александрова, Світлана Анатоліївна. Детермінанти розвитку туризму [Текст] : колект. монографія  / С. А. Александрова, Н. М. Богдан, Л. А. Нохріна, за заг. ред. І. М. Писаревського  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. — 159 с 
71.    004(075) Б12   Бабічева, Ольга Федорівна. Автоматизоване проектування електромеханічних пристроїв, компонентів цифрових систем керування та діагностичних комплексів [Текст] : навч. посібник  / О. Ф. Бабічева, С. М. Єсаулова  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. — 355 с 
72.    351 Г24   Гбур, Зоряна Володимирівна. Державне управління економічною безпекою України: теорія та практика [Текст] : монографія  / З. В. Гбур  . — Кам'янець-Подільський  : Рута, 2018. — 408 с 
73.    65.9(2)30я7 Г-83   Григурко, І.О.. Організація та планування виробництва в курсових та практичних роботах : навч. посібник  / І.О.Григурко, М.Ф.Брендуля , С.М.Доценко  . — Львів  : Новий Світ-2000, 2007. — 232 с.— (Вища освіта в Україні). 
74.    39 Д36   Дерев'янко, Юрій Павлович. Естетичні ідеали культурної спадщини народу [Текст]   / Ю. П. Дерев'янко, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов  . — Харків  : Раритети України, 2012. — 268 с 
75.    У2 Ж41   Жванко, Любов Миколаївна. Намистини з Кракова [Текст] = Koraliki z Krakowa : збірка вибраних віршів  / Л. М. Жванко  . — Харків  : Золоті сторінки, 2017. — 112 с. 
76.    005 К56   Ковалев, Валерий Викторович. Методы оценки инвестиционных проектов [Текст]   , В. В. Ковалев  . — Москва  : Финансы и статистика, 2001. — 144 с. 
77.    712(075) К82   Крижановська, Неллі Яківна. Основи ландшафтної архітектури та дизайну [Текст] : підручник  / Н. Я. Крижановська, М. А. Вотінов, О. В. Смірнова  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. — 348 с. 
78.    53(075) Н24   Намитоков, Кемаль Кадырович. Конспект лекций по технической физике (том ІІІ. Оптика, атомная физика, светотехника) [Текст] : учеб. пособ. для высш. техн. учеб. завед.  / К. К. Намитоков  . — Харьков  : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2018. — 470 с 
79.    338.48 О-21   Оболонцева, Лариса Володимирівна. Домінанти розвитку туризму [Текст] : колект. монографія  / Л. В. Оболонцева, І. В. Писарева, М. М. Поколодна, за заг. ред. І. М. Писаревського  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. — 179 с 
80.    У2 О-39   Огурцов, Павел Андреевич. Конспект [Текст] : роман. Запорожье 1983-1992 гг.  / П. А. Огурцов  . — Харьков  : Права людини, 2010. — 512 с 
81.    101(075) П12   Пазиніч, Станіслав Миколайович. Глосарій з логіки та філософії [Текст] : навч. посібник  / С. М. Пазиніч  . — Харків  : НТУ "ХПИ", 2005. — 324 с 
82.    13 П12   Пазиніч, Станіслав Миколайович. Філософія художнього спілкування [Текст] : монографія  / С. М. Пазиніч, В. І. Ковтун  . — Харків  : Видавець Савчук О. О., 2016. — 368 с. 
83.    355 П52   Полторак, Степан Тимофійович. Механізми державного управління реформуванням Збройних Сил України: уніфікація та трансформація [Текст] : монографія  / С. Т. Полторак  . — Харків  : НУЦЗУ, 2017. — 344 с 
84.    338.48(075) П53   Полчанінова, Ірина Леонідівна. Рекреаційні комплекси світу [Текст] : навч. посібник  / І. Л. Полчанінова, М. М. Поколодна  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. — 107 с 
85.    65.9(2)26я7 С21   Сафонова, Людмила Дмитрівна. Бюджетний менеджмент [Текст] : навч.-метод. посібник  / Л. Д. Сафонова  . — Київ  : КНЕУ, 2001. — 186 с 
86.    712 Ф44   Фесенко, Галина Григорівна. Морфологія міських ландшафтів: культурфілософські інтерпретації [Текст] : монографія  / Г. Г. Фесенко  . — Харків  : Діса плюс, 2018. — 282 с

fileadmin images images for publications UBA logo prozrachnoe

Web of science
Базові та розширені можливості платформи Web of science
Матеріали семінару 2.03.2017 р.  «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень...)».
Презентація "Можливості платформи Web of science для якісних наукових досліджень"

Вебінари дивись тут

Довідкова інформація
http://everum.org.ua/
http://wokinfo.com/

Scopus

Інструкція користувача Scopus

Керівництво користувача
Українські журнали в Scopus

Вебінари з пошуку та фільтрації результатів в Scopus

Відео лекція з пошуку авторів

з інтеграції профілю автора в Scopus и ORCID

 

Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології