1.    908(477.54) З-80    Золочів [Текст] : збірник архівних документів і матеріалів  / [гол. ред. А. І. Епштейн]. — Харків  : Фоліо  , 1995. — 104 с. 
2.    628.3(075) В62    Водовідведення та очистка стічних вод міста. Курсове і дипломне проектування. Приклади та розрахунки [Текст] : навч. посібник  / О. А. Василенко, С. М. Епоян, Г. М. Смірнова [та ін.] ; Харків. нац. ун-т буд. та арх. [та ін.]. — Київ ; Харків  : [КНУБА, ХНУБА]  , 2012. — 540 с. 
3.    628.1(075) В62    Водопостачання та очистка природних вод [Текст] : навч. посібник  / С. М. Епоян, В. Д. Колотило, О. Г. Друшляк, Г. І. Сухоруков, Т. С. Айрапетян ; Харків. держ. техн. ун-т буд. та арх. — Харків  : [Фактор]  , 2010. — 192 с. 
4.    03 Б79    Большая советская энциклопедия. СССР   / гл. ред. Б. А. Введенский.. — М.  : Большая Советская энциклопедия  , 1957. — 764 с. 
5.    001(4) N52    New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries [Text] : мonograph  / [edit. by M. Bahorka]. — Riga, Latvia  : Baltiya Publishing  , 2019. — 528 p. 
6.    352/354 П69    Практичні аспекти публічного управління в контексті сталого розвитку [Текст] : монографія  / [М. М. Новікова та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : Друкарня Мадрид  , 2019. — 238 с. 
7.    728 А-87    Архитектурно-технологические проекты домов для малых городов РСФСР : технико-экономические показатели  / ЦНИИЭП жилища.. — М.  : ЦНИИЭП жилища  , 1989. — 8 с. 
8.    537.8(051) Т38    Технічна електродинаміка. № 6 [Текст] : наук.- прикл. журн.  / НАНУ, Відділення фізико- технічних проблем енергетики.. — Київ  : [б. в.]  , 2021. — 88 с. — ISSN 1607–7970, E-2218–1903 
9.    528(051) З-52    Землевпорядний вісник. № 11 [Текст] : наук.-виробн. журн.  . — Київ  : Преса України  , 2021. — 58 с. 
10.    502/504(051) Е45    Екологічний вісник. № 3 (127) [Текст] : наук.-попул. екол. журн.  / [засн. Всеукраїнська екологічна ліга ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації"].. — Київ  : Всеукр. екол. ліга  , 2021. — 34 с. 
11.    502/504(051) Е45    Екологічний вісник. № 4 (128) [Текст] : наук.-попул. екол. журн.  / [засн. Всеукраїнська екологічна ліга ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації"].. — Київ  : Всеукр. екол. ліга  , 2021. — 34 с. 
12.    519.8 Д48    Дисперсне компонування при фінішному обробленні детонувальними газовими сумішами [Текст] : [монографія]  / [Ю. Стоян, С. Планковський, Т. Романова та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова [та ін.]. — Київ  : Наукова думка  , 2021. — 171 с. 
13.    005 Т11    Теоретичні основи забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції [Текст] : монографія  / [М. М. Новікова, Н. О. Кондратенко, М. В. Боровик та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : Друкарня Мадрид  , 2020. — 335 с. 
14.    351(075) П88    Публічне управління та адміністрування [Текст] : навч. посібник  / А. О. Дєгтяр, О. А. Дєгтяр, Х. І. Калашнікова, М. К. Гнатенко ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ". — Харків  : [НАУ "ХАІ"]  , 2021. — 128 с. 
15.    94(477.54) Г61    Голодомор 1932-1933 років на Харківщині [Текст]   / [редкол. : В. В. Калиниченко та ін.]. — Харків  : Оригінал  , 2008. — 272 с. 
16.    930.25(477.54) Х21    Харківський архівіст. №2 [Текст] : [науково-інформаційний вісник]  / [редкол. : Л. М. Момот та ін.]. — Харків  : Держ. архів Харків. обл.  , 2007. — 104 с. 
17.    930.25(477.54) Х21    Харківський архівіст. №3 [Текст] : [науково-інформаційний вісник]  / [редкол. : Л. М. Момот та ін.]. — Харків  : Держ. архів Харків. обл.  , 2007. — 120 с. 
18.    930.25(477.54) Х21    Харківський архівіст. №1 [Текст]   / [відп. за вип. Л. М. Юдіна]. — Харків  : Дер. арх. Харків. обл.  , 2007. — 56 с. 
19.    930.25(477.54) Х21    Харківський архівіст. №1 [Текст] : [науково-інформаційний вісник]  / [редкол. : Л. М. Момот та ін.]. — Харків  : Держ. архів Харків. обл.  , 2008. — 112 с. 
20.    930.25(477.54) Х21    Харківський архівіст. Спеціальний випуск [Текст] : [науково-інформаційний вісник]  / [редкол. : Л. М. Момот та ін.]. — Харків  : Держ. архів Харків. обл.  , 2008. — 72 с. 
21.    69.059(075) Р36    Реконструкція цивільних та промислових будівель і споруд [Текст] : підручник  / [за ред. Е. А. Шишкіна, О. В. Завального] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2021. — 404 с. 
22.    94(477.54)(062) К90    Культурна спадщина Слобожанщини. Число 49. Охорона культурної спадщини і музейна справа. Культура і мистецтво. Історичне краєзнавство [Текст] : збірка наукових статей  / [редкол. : Ю. І. Палкін, С. А. Бахтіна, В. Д. Путятін]. — Харків  : Курсор  , 2021. — 216 с. 
23.    06 У58    Університетська бібліотека: історичний досвід та вектори розвитку [Текст] : присв. 100-чю Наук. бібл. Нац. фарм. ун-ту мат-али наук.-практ. інтерн.-конф., 24 верес. 2021 р.  / [редкол. : Н. Б. Гавриш, В. В. Каїді, С. В. Ярмак, В. І. Сегеда] ; Наук. бібл. Нац. фарм. ун-т. — Харків  : [НБ НФУ]  , 2021. — 144 с. 
24.    628.3 І-57    Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів [Текст]   / [Н. А. Мєшкова-Клименко, С. М. Епоян, М. Д. Гомеля та ін.] ; Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. — Київ  : [ІКХХВ ім. А. В. Думанського]  , 2013. — 242 с. 
25.    628.3(076) В42    Відведення та очищення стічних вод міста [Текст] : навч.-метод. посібник  / С. М. Епоян, Г. М. Смірнова, В. А. Сташук [та ін.] ; Харків. нац. ун-т буд. та арх. — Харків  : [ХНУБА]  , 2011. — 117 с. 
26.    628.1(075) Р12    Раціональне використання водних ресурсів [Текст] : навч. посібник  / С. М. Епоян, С. П. Пашкова, Т. С. Айрапетян, В. М. Волков ; Харків. нац. ун-т буд. та арх. — Харків  : [ХНУБА]  , 2016. — 176 с. 
27.    628.1(076) В62    Водозбірні споруди і насосна станція першого підйому [Текст] : навч.-метод. посібник  / С. М. Епоян, О. Г. Друшляк, В. А. Сташук [та ін.] ; Харків. нац. ун-т буд. та арх. — Харків  : [ХНУБА]  , 2012. — 67 с. 
28.    532.5(075) П32    Підземна гідравліка [Текст] : навч. посібник  / С. М. Епоян, В. М. Кузьменко, В. М. Волков [та ін.]. — Харків  : [О. А. Мірошниченко]  , 2021. — 114 с. 
29.    378.4(477.54) С47    Славетні жінки. Ректорки [Текст]   / [авт. проєкту П. В. Воловник]. — Харків  : Вид. буд. ЖВЛ ; Глобус  , 2021. — 400 с. 
30.    324(477) О-76    Остаточний звіт за результатами спостереження Громадянської мережі ОПОРА на місцевих виборах - 2020 [Текст]   / [О. Клюжев та ін.]. — Київ  : [ОПОРА]  , 2021. — 142 с. 
31.    324(477) F54    Final report on observation findings on the 2020 local elections by the Civil Network OPORA [Text]   / [О. Kliuzher i dr.]. — Кyiv  : [OPORA]  , 2021. — 142 s. 
32.    33(062) Н34    Науковий вісник Мукачівського державного університету. Вип. 1(11) [Текст] : збірник наукових праць  / [гол. ред. Т. В. Черничко] ; Мукачів. держ. ун-т. — Мукачево  : [МДУ]  , 2019. — 150 с. 
33.    33(062) Е45    Економічний форум. №2 [Текст] = Economic Forum : науковий журнал  / [гол. ред. І. М. Вахович] ; Луцьк. нац. техн. ун-т. — Луцьк  : [ЛНТУ]  , 2019. — 262 с. 
34.    621.314 P75   Pliuhin, Vladyslav.. Object-Orienter Design of Electromechanical Energy Converters [Text] : [мonograph]  / V. Pliuhin, M. Sukhonos, V. Shevetovsky. — [Germany]  : LAP LAMBERT  , 2019. — 80 p. 
35.    697.34 А46   Алексахін, Олександр Олексійович.. Теплові і гідравлічні режими мікрорайонних систем в умовах реформування централізованого теплопостачання [Текст] : монографія  / О. О. Алексахін, О. В. Бобловський ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2021. — 180 с. 
36.    912 Б24   Баранский, Николай Николаевич.. Экономическая картография [Текст] : учеб. пособие  / Н. Н. Баранский, А. И. Преображенский. — Москва  : Географгиз  , 1962. — 284 с. 
37.    334.72 Б38   Беекман, Бас.. Місто Стартапів [Текст] = Startup Citi : роль місцевої влади у побудові підприємницьких екосистем  / Б. Беекман, Р. Ньювенхауз.. — [Київ]  : Greencubator  , 2016. — 192 с. 
38.    005 Б90   Бубенко, Павло Трохимович.. Фінансова безпека інноваційного бізнесу як фактор економічного розвитку [Текст] : монографія  / П. Т. Бубенко, С. М. Глухарєв, О. В. Димченко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2021. — 164 с. 
39.    796(075) Г70   Горошко, Наталія Ігорівна.. Організація змагань із бадмінтону [Текст] : навч. посібник  / Н. І. Горошко, Д. О. Безкоровайний, І. Ю. Садовська ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2021. — 109 с. 
40.    У2 О-54   Олійник, Борис Ілліч.. Вибранi твори. У 2 т. Т.1. Вiршi; Поеми [Текст]   / Б. І. Олійник. — Київ  : Вид-во "Укр. енциклопедія" iм. М. П. Бажана  , 2005. — 608 с. 
41.    У2 О-54   Олійник, Борис Ілліч.. Вибранi твори. У 2 т. Т. 2. Переклади. Публіцистика [Текст]   / Б. І. Олійник. — Київ  : Вид-во "Укр. енциклопедія" iм. М. П. Бажана  , 2006. — 608 с. 
42.    У2 О-54   Олійник, Борис Ілліч.. У замкненому колі [Текст] : із окупаційного зошита поезії  / Б. І. Олійник. — Київ  : Оріяни  , 2007. — 128 с. 
43.    У2 О-54   Олійник, Борис Ілліч.. Основи [Текст] : поезії, поеми  / Б. І. Олійник. — Київ  : Дніпро  , 2005. — 696 с. 
44.    656.073 О-56   Ольхова, Марія Володимирівна.. Оцінювання заходів міської логістики: моделювання потоку вантажних транспортних засобів [Текст] : монографія  / М. В. Ольхова, Д. М. Рославцев ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2021. — 99 с. 
45.    621.33(075) П12   Павленко, Тетяна Павлівна.. Електропостачання транспорту [Текст] : навч. посібник  / Т. П. Павленко, Н. П. Лукашова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2021. — 216 с. 
46.    930.25(477.54) Р49   Ріяко, Є. І.. Перегортаючи сторінки історії... [Текст] : до 125-чя Держ. архіву Харків. обл.  / Є. І. Ріяко, Л. М. Юдіна. — Харьков  : Харьков. частный музей гор. усадьбы ; [Райдер]  , 2005. — 56 с. 
47.    712(092)Рубцов Р82   Рубцова, Олена Леонідівна.. Леонід Рубцов - видатний ландшафтний архітектор [Текст] : монографія  / О. Л. Рубцова, Н. В. Чувікіна ; Нац. бот. сад ім. М. М. Гришка. — Київ  : Фенікс  , 2021. — 224 с. 
48.    796(075) Т93   Тюрін, Олександр Юрійович.. Організація проведення змагань з футзалу [Текст] : навч. посібник  / О. Ю. Тюрін, Д. В. Кулаков, Д. О. Безкоровайний ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2021. — 90 с. 
49.    008(4)"18/19"(075) Ш36   Шейко, Василь Миколайович.. Історія художньої культури [Текст] : Західна Європа підручник  / В. М. Шейко, О. А. Гаврюшенко, О. В. Кравченко ; Харків. держ. акад. культ. — Харків  : ХДАК  , 2001. — 208 с. 
50.    628.1 Э72   Эпоян, Степан Михайлович.. Применение центробежных устройств при подготовке питьевой воды из поверхностных источников [Текст] : монография  / С. М. Эпоян, А. С. Карагяур, С. П. Бабенко ; Харьков. нац. ун-т стр. и архит. — Харьков  : [ХНУСА]  , 2016. — 168 с. 

Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології