НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ
за грудень 2015

1.    65.9(2)44 К63        Комунальне господарство міст. Випуск 122 [Текст]: науково-технічний збірник/ відп. ред. В. М. Бабаєв; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова .-Харків: ХНУМГ, 2015.- 60 с. Економічні науки
2.    65.9(2)44 К63        Комунальне господарство міст. Випуск 123 [Текст]: науково-технічний збірник/ відп. ред. В. М. Бабаєв; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова .-Харків: ХНУМГ, 2015.- 108 с. Технічні науки та архітектура
3.    66.3(4УКР) С83        Стратегічні пріоритети. №1 (34) [Текст]: науково-аналітичний щоквартальний збірник/ гол. ред. В. П. Горбулін; Нац. інст-т стратегічних досліджень .-Київ: НІСД, 2015.- 176 с. 
4.    711 М65        Містобудування та територіальне планування. Вип. 56 [Текст]: науково-технічний збірник/ відпов. ред. М. М. Осєтрін;  .-Київ : КНУБА, 2015.- 133 с. 
5.    711 М65        Містобудування та територіальне планування. Вип. 57 [Текст]: науково-технічний збірник/ відпов. ред. М. М. Осєтрін;  .-Київ : КНУБА, 2015.- 510 с. 
6.    06 М34        Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої міжнародному дню геоінформаційних систем [Текст]: Харків, 19 листопада 2015 р./ [редкол.: К. А. Мамонов; В. Д. Шипулін .-Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015.- 110 с 
7.    65.9(2)44я7 У-67        Управление объединениями совладельцев многоквартирного дома (кондоминимумами) [Текст]: учебное пособие / А. Е. Ачкасов; И. Н. Васильева .-Харьков: НТМТ, 2009.- 220 с. 
8.    65.050я7 Ф-59        Фiнансовий менеджмент : методичні вказівки для виконання контрольної роботи (№ 164): для студ. 5-6 курсів ден. і заоч. форми навч. спец. "ЕП"/ ; уклад.: Л. М. Шутенко  .-Харків: ХНАМГ, 2004.- 44 с. 
9.    656.6 М65        Міськелектротранспорт. Вип. 3 [Текст]: інформаційно-аналітичний збірник/ упоряд. Т. Л. Недашковська;  .-Київ: ДАЖКГ, 2004.- 96 с. 
10.    656.6 М65        Міськелектротранспорт. Вип. 4 [Текст]: інформаційно-аналітичний збірник/ упоряд. Т. Л. Недашковська;  .-Київ: ДАЖКГ, 2004.- 56 с. 
11.    63(092) В53        Георгій Миколайович Висоцький (до 150-річчя з дня народження) [Текст]: біобібліографічний покажчик / Харків. відділ. Тов. лісівників України;  .-Харків: Планета-Прінт, 2015.- 28 с. 
12.    63.3(4УКР) О-75        Основи сталого розвитку Харківської області до 2020 року [Текст]: у рамках програми Президента України В. Ф. Януковича "Україна - для людей"/ М. М. Добкін; С. І. Чернов .-Харків: Видав. Дім "ІНЖЕК", 2010.- 512 с. 
13.    63.3(4УКР) С83        Стратегія сталого розвитку Харківської області до 2020 року [Текст]: у рамках програми Президента України В. Ф. Януковича "Україна - для людей"/ М. М. Добкін; С. І. Чернов .-Харків: Видав. Дім "ІНЖЕК", 2010.- 112 с. 
14.    63.3 П79        Проект моделі організації територій Харківської області з урахуванням положень проекту Закону України "Про територіальний устрій України" [Текст]: розробки НТУ "ХПІ" по управлінню складними соціально-економічними системами/ ;  .-Харків: НТУ "ХПІ" , 2005.-  148 с. 
15.    65.04 Р32        Регіональні тенденції 1990-2001 [Текст]: / центр перспективних досліджень;  .-Київ: "Літопис-ХХ", 2003.- 142 с. 
16.    728.9 Н35        Национальный проект "Деревня будущего" [Текст]: / Харьк. регион. комит. эконом. реформ;  .-Харьков : ХРКЭР, .- 18 с. 
17.    63.3(4УКР) Г90        Группа DСH. Программа мероприятий по подготовке Харькова к ЕВРО-2012 [Текст]: / ;  .-Харьков : [Б. и.], .- 19 с. 
18.    63.3(4УКР) І-66        Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи [Текст] = Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы [Текст] = Innovations. Investments. Kharkiv initiatives [Теxt] : другий міжнародний економічний форум/ ;  .-Харьков : ГУЗЕЗМВ; "Індустріальний парк "Рогань", 2010.- 158 с. 
19.    4Р(075) Т38        Технология строительного производства [Текст]: учеб. пособ. по рус. яз. для иностр. студент. 2 курса дн. форм. обучен. направл. подготовки 6.060101 "Строительство"/ О. В. Хомякова; Л. Ф. Крутовая .-Харьков: ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2015.- 35 с. 
20.    4Р(075) Ч-80        Чтение текстов по специальности [Текст]: учеб. пособ. по рус. яз. для иностр. студент. 1 курса дн. форм. обучен. направл. подготовки: 6.060101 "Строительство", 6.060102 "Архитектура"/ Л. Ф. Крутовая; И. Н. Золотарева .-Харьков: ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2015.- 59 с. 
21.    67.3 А31        Адміністративна реформа в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи [Текст] : монографія/ за заг. ред. Н. Р. Нижник; Н. Т. Гончарук .-Дніпропетровськ: Моноліт, 2009.- 384 с. 
22.    65.04 Д36        Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети [Текст] : монографія/ за ред. З. С. Варналія;  .-Київ : НІСД, 2007.- 768 с. 
23.    66.03 П78        Проблеми трансформації територіальної організації влади [Текст] : збірник матеріалів та документів/ наук. ред. М. Пухтинський;  .-Київ : Атіка, 2005.- 852 с. 
24.    67.3 З-41        Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентовi України. В 6-ти ч. Вип.1. Ч.1. Державне управління та місцеве самоврядування [Текст] : / ; за ред. Г. І. Мостового  .-Х.: УАДУ (ХФ), 2001.- 130 с. 
25.    67.3 В38        Вестник государственного и муниципального управления. № 2 [Текст]: культ.-просвет. и образов. журн./ гл. ред. А. А. Лабейкин;  .-Орел: РАНХиГС, 2013.- 276 с. 
26.    65.050 М50        Менеджер. Вісник Донецького державного университету управління. Вип. 1(63)'2013 [Текст]: науковий журнал/ [редкол. ; гол. ред. О. С. Поважний] .-Донецьк: ДонДУУ, 2013.- 172 с. 
27.    06 С83        Стратегічні напрямки соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації [Текст] : збірн. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 18-20 квітня 2013 року)/ [відп. ред. В. П. Синчак] ;  .-Хмельницький: ХУУП, 2013.- 514 с. 
28.    06 П78        Проблеми і перспективи розвитку підприємництва [Текст] : збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 23 листопада 2012 року/ [редкол.: А. М. Туренко; В. О. Богомолов .-Харків: ХНАДУ, 2012.- 110 с. 
29.    06 П78        Проблеми і перспективи розвитку підприємництва [Текст] : збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22 листопада 2013 року/ [редкол.: А. М. Туренко; В. О. Богомолов .-Харків: ХНАДУ, 2013.- 118 с. 
30.    67.3 П68        Право та державне управління. №1 (10) [Текст] : збірник наукових праць/ [гол. ред. А. О. Монаєнко] ;  .-Запоріжжя: КПУ, 2013.- 190 с. 
31.    67.3 П68        Право та державне управління. №2 (11) [Текст] : збірник наукових праць/ [гол. ред. А. О. Монаєнко] ;  .-Запоріжжя: КПУ, 2013.- 168 с. 
32.    67.3 М34        Матеріали громадських обговорень проекту Закону України "Про територіальний устрій України" [Текст] : / ;  .-Київ: ТОВ "Легальний статус", 2005.- 56 с. 
33.    67.3 Е45        Економічний внесок індустрій, що базуються на авторському праві і суміжних правах, в Україні [Текст] : дослідження всесвітньої організації інтелектуальної власності/ дослід. колект. О. Саверченко; В. Чеботарьова .-Київ: ДДІВ, 2008.- 122 с. 
34.    65.9(2)240 К47        Класифікатор професій. ДК 003:2010 [Текст]: / ;  .-Київ: Соцінформ, 2010.- 746 с. 
35.    65.9(2)44 М65        Міськелектротранспорт. Вип. №1 [Текст]: інформаційно-аналітичний збірник/ упоряд. Т. Л. Недашковська;  .-Київ: ДАЖКГ, 2004.- 96 с. 
36.    65.9(2)44 П35        Питання теплопостачання. Вип. №1 [Текст]: інформаційно-аналітичний збірник/ упоряд. Т. Л. Недашковська;  .-Київ: ДАЖКГ, 2004.- 72 с. 
37.    74.58 Х23        Харьковский институт инженеров городского хозяйства [Текст] = Харківський інститут інженерів міського господарства [Текст] = The Kharkov institute of municipal economy [Теxt] : / ред. Н. В. Бархаева; И. О. Наумова .-Харьков: Облполиграфиздат, 1990.- 46 с. 
38.    65.9(2)44 Р58        Робоча зустріч вчених Харківської національної академії міського господарства з представниками Харківської міської ради [Текст]: червень 2006 року/ [Л. М. Шутенко; В. Т. Семенов .-Харків : ХНАМГ, 2006.- 138 с.  
39.    63.3(4УКР) А57        Альманах музею. №6. "Не віддавай забуттю...". Т. 1 [Текст]: історико-художній часопис/ [упоряд. Т. О. Лобинцева; О. М. Дудка .-Харків: ХНАМГ, 2005.- 86 с. 
40.    63.3(4УКР) А57        Альманах музея. Страницы истории коммунального хозяйства и образования в Украине [Текст]: как одолеть разруху/ [сост. Т. П. Елисеева; Т. П. Лобынцева .-Харьков: ХГАГХ, 2001.- 92 с. 
41.    696.6 И-72        Инструкция по проектированию силового и осветительного электрообрудования промышленных предприятий. СН 357-77: / Госстрой СССР;  .-М.: Стройиздат, 1977.- 94 с. 
42.    621.311(083) С-74        Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. Проектирование и расчет: / А. С. Овчаренко; М. Л. Рабинович .-К.: Техніка, 1985.- 279 с. с ил. 
43.    63.3(4Укр) І-90        Iсторія України: для дітец шкільного віку: / ;  .-К.: Т-во "Знання" України, 1992.- 224c. 
44.    621.3(075) Е50        Електротехніка у будівництві [Текст]: підручник/ А. Є. Ачкасов; В. А. Лушкін .-Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015.- 447 с. 
45.    624.13(075) М55        Механика грунтов, основания и фундаменты [Текст]: учебник/ Л. Н. Шутенко; А. Г. Рудь .-Харьков: ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2015.- 501 с. 
46.    67.9(4УКР)я7 Є74   Єрмолаєв В. М.     Історія вищих представницьких органів влади в Україні [Текст] : навчальний посібник/ В. М. Єрмолаєв;  .-Харків: Право, 2007.- 280 с. 
47.    65.04 Б39   Безверхнюк Т. М.     Ресурсне забезпечення регіонального управління: теоретико-методологічні засади [Текст] : монографія/ Т. М. Безверхнюк;  .-Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009.- 320 с. 
48.    628.4(075) Г70   Горох Н. П.     Технологии и оборудование промышленной переработки полимерных отходов [Текст]: учебное пособие/ Н. П. Горох; под общ. ред. И. В. Коринько .-Харьков: ХНАДУ, 2006.- 300 с. Экология и охрана окружающей природной среды
49.    67.3 Д 26   Дєгтяр А. О.    Державно-управлінськi рішення: iнформаційно-аналітичне та організацiйне забезпечення [Текст]: монографія/ Дєгтяр А. О.;  .-Харків: Вид-во ХарРI УАДУ "Магістр", 2004.- 224 с. 
50.    004(075) Д99   Дядюн С. В.    Методичні вказівки для лабораторних, практичних, самостійних та контрольних робіт з дисц. "Інформатика і комп'ютерна техніка" (№2410) [Текст]: для студ. 1 курсу ден. і заоч. форми навч. за напр. підг. 6.170201 "Цивільний захист" і 6.170202 "Охорона праці" ) / С. В. Дядюн; М. П. Пан .-Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015.- 113 с.  
51.    65.9(2)44я7 К-23   Карлова О.А.    Технології виробництва в міському господарстві: навчальний посібник/ О.А. Карлова; ХНАМГ .-Х.: ХНАМГ, 2005.- 156с. 
52.    63.3(4Укр)К-56   Коваленко Г.    Українська Iсторія:оповідання з історії Украіни від найдавніших до нових часів, з вступним словом про Всесвітню Історію: / ;  .-К.: Велес, 1993.- 176с. Iсторична серія "Наше минуле"
53.    67.5 К95   Кухар В. І.     Господарсько-правове забезпечення державної інвестиційної політики в Україні [Текст] : монографія/ В. І. Кухар;  .-Харків: Фактор, 2009.- 208 с. 
54.    712(083) Л-24   Лаптев  А. А.    Справочник работника зеленого строительства: / А. А. Лаптев ; В. А. Главачев  .-Киев: Будівельник, 1984.- 152 с. 
55.    4И(075) Л-98   Ляховицкий М. В.    Применение звукозаписи в обучении иностранным языкам: учеб. пособие/ М. В. Ляховицкий;  .-М.: Высшая школа, 1979.- 133 с. Б-ка преподователя
56.    4И(075) Л-98   Ляховицкий М. В.    Методика преподавания иностранных языков: учебное пособие для вузов/ М. В. Ляховицкий ;  .-М.: Высшая школа, 1981.- 159 с. 
57.    4И Л-98   Ляховицкий М. В.    Работа с магнитофоном при обучении иностранным языкам: пособие для учителей/ М. В. Ляховицкий;  .-М.: Просвещение, 1965.- 80 с. 
58.    621.9 Н24   Намитоков К. К.     Генераторы импульсов тока и регуляторы режима для прецизионной электроэрозионной обработки металлов [Текст]: статья/ К. К. Намитоков; В. Н. Бренер .-М.: [Б. и.], .- 18 с. 
59.    621.313 Н24   Намитоков К. К.     Применение электротензометрии на заводе ХЭМЗ. №2-64-1265/30 [Текст]: / К. К. Намитоков;  .-М.: ГОСИНТИ, 1964.- 18 с. Передовой научно-технический и производственный опыт 
60.    621.9 Н24   Намитоков К. К.     Краткая характеристика разновидностей электроэрозионной обработки материалов [Текст]: статья/ К. К. Намитоков;  .-[Б. м.]: [Б. и.], 1967.- 18 с. 
61.    621.316 Н24   Намитоков К. К.     Контакты вакуумных дугогасительных камер низкого напряджения [Текст]: обзорная информация/ К. К. Намитоков; Д. П. Солопихин .-М.: Информэлектро, 1976.- 84 с.  Серия ТС-7. Аппараты низкого напряжения
62.    65.9(2)248я7 С32   Сєріков Я. О.    Промислова безпека та соціальний захист працівників вибобничих підприємств, компаній і корпорацій (організація монтажу, ремонту і експлуатації виробничих об'ктів) [Текст]: навчальний посібник/ Я. О. Сєріков; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова .-Харків: ХНУМГ, 2015.- 248 с. 
63.    67.3 С29   Селіванов А. О.     Верховенство права в Конституційному правосудді [Текст] = The supreme of law in the constitutional judgement [Теxt] : аналіз конституційної юрисдикції / А. О. Селіванов;  .-Київ; Харків: Акад. прав. наук України, 2006.- 400 с. 
64.    621.38(075) С66   Сосков А. Г.     Промислова електроніка [Текст]: підручник/ А. Г. Сосков; Ю. П. Колонтаєвский .-Київ: Каравела, 2015.- 536 с.


fileadmin images images for publications UBA logo prozrachnoe

Web of science
Базові та розширені можливості платформи Web of science
Матеріали семінару 2.03.2017 р.  «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень...)».
Презентація "Можливості платформи Web of science для якісних наукових досліджень"

Вебінари дивись тут

Довідкова інформація
http://everum.org.ua/
http://wokinfo.com/

Scopus

Інструкція користувача Scopus

Керівництво користувача
Українські журнали в Scopus

Вебінари з пошуку та фільтрації результатів в Scopus

Відео лекція з пошуку авторів

з інтеграції профілю автора в Scopus и ORCID

 

Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології

schedule

Графік роботи

Цифровий репозиторій

Електронний каталог

Перейти на сайт ХНУМГ


Дистанційне навчання

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить