1.    51 М34    Математика. Памятка поступающему в ВУЗ   . — М.    , 1991. — 32 с. 
2.    7(074) М89    Музей російського мистецтва в Києві [Текст] = Музей русского искусства в Киеве [Текст] = Museum of Russian Art in Kiev : альбом  / [упоряд. : О. Т. Кнюх, М. Д. Факторович]. — Київ  : Мистецтво  , 1979. — 216 с. 
3.    67.9(4Укр) С23    Сборник нормативных актов о предпринимательской деятельности на Украине Вып. 1. [Текст]   / сост. Ч. Н. Азимов. — Харьков  : РИО облполиграфиздат  , 1991. — 138 с. 
4.    67.9(4Укр) С55    Собрание малороссийских прав 1807 г. [Текст]   / АН Украины, Ин-т еосударства и права, сост. К. А. Вислобоков.. — Киев  : Наук. думка  , 1992. — 368с. 
5.    621.56 С40    Системно-структурный анализ парокомпрессорных термотрансформаторов [Текст] : монография  / Ю. М. Мацевитый, Э. Г. Братута, Д. Х. Харлампиди, В. А. Тарасова, под общ. ред. Ю. М. Мацевитого. — Харьков  : ИПМ им. А. Н. Подгорного  , 2014. — 269 с. 
6.    80 В53    Вісник Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля № 1(5) [Текст] : наук. журн.  / [гол. ред. Б. І. Холод].. — Дніпропетровськ  : ДУ ім. А. Нобеля  , 2013. — 260 с. 
7.    80 В53    Вісник Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля № 2(10) [Текст] : наук. журн.  / [гол. ред. Б. І. Холод].. — Дніпропетровськ  : ДУ ім. А. Нобеля  , 2015. — 156 с. 
8.    80 В53    Вісник Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля № 2(4) [Текст] : наук. журн.  / [гол. ред. Б. І. Холод].. — Дніпропетровськ  : ДУ ім. А. Нобеля  , 2012. — 240 с. 
9.    811.111(075) Е56    English for Economists [Text] : tutorial  / [S. A. Buchkovska, O. L. Ilienko, Ye. S. Moshtagh, O. M. Tarabanovska, L. Ya. Zhuk] ; O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv. — Kharkiv  : О. М. Beketov NUUE  , 2018. — 142 p. 
10.    016 Д86    Станіслав Станіславович Душкін (до 85-річчя від дня народження) [Текст] : біобібліогр. покажчик  / [ уклад.: В. О. Статкус, Н. Б. Давидова, А. В. Панасенко] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2020. — 94 с. 
11.    005 С83    Стратегічний моніторинг та антикорупційний аудит в системі фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб'єктів господарювання [Текст] : колектив. монографія  / за заг. ред. Т. В. Момот ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : Вид-во Іванченка І. С.  , 2019. — 402 с. 
12.    316.46(051) Л55    Лідер. Еліта. Суспільство. 1'2020 [Текст] = Leader. Elite. Society 1'2020 : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія щоквартальний науково-практичний журнал  / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", Ін-т інформ. технол. та засобів навчання, Нац. акад. пед. наук України, Хар. нац. ун-т міськ. гос-ва ім. О. М. Бекетова; голов. ред. О. Г. Романовський. — Харків  : НТУ "ХПІ"  , 2020. — 98 с. 
13.    91(С) Л-45    Ленинград. : Путеводитель  / сост. В. А. Витязева, Б. М. Кириков. — Ленинград  : Лениздат  , 1986. — 366 с 
14.    7(051) С88    Студії мистецтвознавчі. № 1-2 (69-70) [Текст] : журн.  / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, голов. ред. Г. А. Скрипник [та ін.].. — Київ  : ІМФЕ  , 2020. — 136 с. — ISSN 1728-6875 
15.    67.7 У45    Закон Украины „О нотариате“ и Декрет „О государственной пошлине“ [Текст]   . — Киев  : Издательско-культторологический центр «София»  , 1994. — 72с. 
16.    67.629.4 К82    Криминалистика [ Текст]   / под ред. И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова. — М.  : Юридическая литература  , 1984. — 544 с. 
17.    67.9(4Укр) К65    Конституція України — основа реформування суспільства [Текст]   . — Харків  : Вид. «Право»  , 1996. — 96с. 
18.    67.9(4Укр) Б98    Правові джерела України № 1 [Текст] : бюлетень законодавства і юридичної практики України  . — Київ  : Ред. “Бюлетеня законодавства і юридичної практики України”  , 1994. — 192 с. 
19.    711 C69    Социальные предпосылки формирования города будущего. Ч. 2. Город и его элементы : обзор  / А. В. Иконников, А. Ф. Крашенников, З. Н. Яргина. — Москва  : ЦНИИП градостроительства  , 1967. — 82 с. 
20.    67.9(4Укр) С 69    Соціальне законодавство. Вип. 1 [Текст] : збірник законів і науково-практичний коментар  . — Київ  : Текст  , 1992. — 127 с. 
21.    67.9(4Укр) С23    Сборник нормативных актов о предпринимательской деятельности в Украине (биржевое законодательство с комментариями и образцами документов) [Текст]   / ком. Ч. Н. Азимов, И. Е. Красько. — Харьков  : РИП «Оригинал»  , 1992. — 94 с. 
22.    67.91 Б43    Белая книга: Новые факты, свидетельства, документы [Текст]   . — Москва  : Юридическая литература  , 1985. — 304 с. 
23.    666(075) В53    Високоміцні склокомпозиційні матеріали спеціального призначення: бронестійкі ситали [Текст] : навч. посібник  / О. В. Саввова, Г. К. Воронов, О. І. Фесенко, Ю .О. Смирнова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2021. — 162 с. 
24.    666(075) Б63    Біоактивні матеріали для регенерації кісткової тканини [Текст] : навч. посібник  / О. В. Саввова, Г. К. Воронов, О. І. Фесенко, Ю .О. Смирнова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2021. — 142 с. 
25.    004 І-74    Інформаційні системи і технології в міському просторі [Текст] : моногрфія  / [М. В. Новожилова, А. Л. Литвинов, В. Є. Зайцев та ін.] ; за заг. ред. М. В. Новожилової ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2020. — 292 с. 
26.    502/504(051) Е45    Екологічний вісник. № 1 (119) [Текст] : наук.-попул. екол. журн.  / [засн. Всеукраїнська екологічна ліга ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації"].. — Київ  : Всеукр. екол. ліга  , 2020. — 34 с. 
27.    502/504(051) Е45    Екологічний вісник. № 2 (120) [Текст] : наук.-попул. екол. журн.  / [засн. Всеукраїнська екологічна ліга ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації"].. — Київ  : Всеукр. екол. ліга  , 2020. — 34 с. 
28.    502/504(051) Е45    Екологічний вісник. № 3 (121) [Текст] : наук.-попул. екол. журн.  / [засн. Всеукраїнська екологічна ліга ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації"].. — Київ  : Всеукр. екол. ліга  , 2020. — 34 с. 
29.    620.925(051) Б63    Біоенергетика. № 1 (115) [Текст] = Bioenergy : журн. виробників біоенергет. культур та біопалива  / засн. Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків НААН України.. — Київ  : ТОВ "Наш формат"  , 2020. — 40 с. 
30.    630(051) Л63    Лісовий вісник. № 2-3 (96-97) [Текст] : всеукр. журн  . — Луцьк  : ТзОВ "Друкмаркет"  , 2020. — 36 с. 
31.    502(051) Г94    Гуманитарный экологический журнал. Спецвыпуск. Охрана леса от рубок. Вып. 2 (73) [Текст]   / Киевский эколого-культурный центр. — Киев    , 2020. — 76 с. 
32.    327(477) Н35    Національна безпека України у викликах новітньої історії [Текст] : монографія  / [авт.-уклад. В. І. Шпак ; кер. авт. кол. С. І. Табачніков] ; ГО "Нац. акад. наук вищ. осв. України". — Київ  : ДП "Експрес-об'ява"  , 2020. — 464 с. 
33.    316.46(051) Л55    Лідер. Еліта. Суспільство. 2'2019 [Текст] = Leader. Elite. Society 2'2019 : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія щоквартальний науково-практичний журнал  / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", Ін-т інформ. технол. та засобів навчання, Нац. акад. пед. наук України, Хар. нац. ун-т міськ. гос-ва ім. О. М. Бекетова; голов. ред. О. Г. Романовський. — Харків  : НТУ "ХПІ"  , 2019. — 118 с. 
34.    792(059) А57    Альманах прем'єр. 2016 [Ізоматеріал] : 100 років першій сцені України  / Нац. акад. драм. театр ім. І. Франка ; [авт. ідеї М. Захаревич, від. за вип. А. Коржова]. — Київ  : ТОВ "Вид. дім "Антиквар"  , 2019. — 72 с. 
35.    792(059) А57    Альманах прем'єр. 2017 [Ізоматеріал] : 100 років першій сцені України  / Нац. акад. драм. театр ім. І. Франка ; [авт. ідеї М. Захаревич, від. за вип. А. Коржова]. — Київ  : ТОВ "Вид. дім "Антиквар"  , 2019. — 72 с. 
36.    792(059) А57    Альманах прем'єр. 2018 [Ізоматеріал] : 100 років першій сцені України  / Нац. акад. драм. театр ім. І. Франка ; [авт. ідеї М. Захаревич, від. за вип. А. Коржова]. — Київ  : ТОВ "Вид. дім "Антиквар"  , 2019. — 72 с. 
37.    792(059) А57    Альманах прем'єр. 2019 [Ізоматеріал] : 100 років першій сцені України  / Нац. акад. драм. театр ім. І. Франка ; [авт. ідеї М. Захаревич, від. за вип. А. Коржова]. — Київ  : ТОВ "Вид. дім "Антиквар"  , 2019. — 72 с. 
38.    792(477) С92    Сценографія. Пошуки власної естетики. 1920-2020 [Текст] : [альбом]  / Нац. акад. драм. театр ім. І. Франка ; [упоряд. : А. І. Александрович-Дочевський та ін.; текст О. В. Ковальчук]. — Київ  : ВД «Антиквар»  , 2019. — 304 с. 
39.    792(477) М29    Віктор Марущенко. Франківці. Миттєвості [Текст]   / Нац. акад. драм. театр ім. І. Франка ; [упоряд. : А. Коржова]. — Київ  : ВД «Антиквар»  , 2019. — 112 с. 
40.    614.8(075) Е50    Електробезпека: Практикум [Текст] : навч. посіб.  / [В. А. Айвазов, О. І. Запорожець та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, Хар. нац. ун-т радіоел-ки. — Харків  : ХНУРЕ ; ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2016. — 152 с. 
41.    305 П78    Про гендер цікаво: експозиціями Музею історії жіноцтва, історії жіночого та гендерного руху [Текст]   . — Харків  : Gendermuseum  , 2010. — 48 с. 
42.    7 І-42    Іконопис XIII - початку XX століття та давньоруське декоративно-прикладне мистецтво [Текст] = Иконопись XIII - начала XX века и древнерусское декоративно-прикладное искусство = Icon painting of the 13th - earlv 20th centuries and old russian decorative and applied arts : каталог  / Нац. музей ''Київ. картин. галерея'' ; [авт. вступ. ст. і кат. : С. Левченко, Г. Алавердова]. — Київ  : Антиквар  , 2020. — 344 с. 
43.    75(092)(477-25) К38    Київські адреси Михайла Врубеля [Текст] : до 165-річчя від дня народження художника  / Нац. музей ''Київ. картин. галерея'' ; [Н. Агеєва, О. Друг]. — Київ  : ВД "Антиквар"  , 2020. — 120 с. 
44.    94(47+57) Ч75    Чорна книга [Текст] : про злочинне повсюдне знищення євреїв німецько-фашистськими загарбниками в тимчасово окупованих районах Радянського Союзу та таборах знищення в Польщі під час війни 1941–1945 років  / пер. з рос. М. Лаюк, укл. за ред. В. Гроссмана, І. Еренбурга. — Київ  : Дух і Літера  , 2020. — 520 с. 
45.    75(477) Н35    Національний музей "Київська картинна галерея". Путівник [Текст]   / Нац. музей "Київ. картин. галерея" ; [упоряд. Ю. Вакуленко]. — Київ  : ВД "Антиквар"  , 2020. — 269 с. 
46.    628.31 О-95    Очищення стічних вод молокопереробних підприємств [Текст] : монографія  / [А. О. Шевченко і ін.]. — Луцьк  : Вежа-Друк  , 2019. — 224 с. 
47.    74 С81    Сто рецептов выходного [Текст]   / сост. Л. Курин. — Москва  : Молодая гвардия  , 1988. — 174с. 
48.    811.161.2(075) Д46    Ділове спілкування: усна і писемна форми [Текст] : навч. посіб.  / О. О. Тєлєжкіна, Н. О. Лисенко, О. О. Кушнір та ін.. — Харків  : [Смугаста типографія]  , 2015. — 384 с. 
49.    06 К68    Короленківські читання 2018. «Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості». У 2 ч. Ч. 1 [Текст] : матеріали ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2018 р.  / [редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.] ; Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. — Харків  : [Б.в.]  , 2019. — 224 с. 
50.    06 К68    Короленківські читання 2018. «Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості». У 2 ч. Ч. 2 [Текст] : матеріали ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2018 р.  / [редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.] ; Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. — Харків  : [Б. в.]  , 2019. — 276 с. 
51.    06 Т66    Тренди та тенденції розвитку будівельної галузі [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 18-19 листопада 2020 р.  / [редкол.: К. А. Мамонов, С. В. Шаповал, О. О. Петрова] ; Харків. нац. ун-т міськ. гос-ва ім. О. М. Бекетова, Нац. ун-т "Львів. політ." та ін. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2020. — 148 с. 
52.    908(477.54-25)(091) Х23    Харьков и время. В статьях и медальонах [Текст]   / [авт. кол. В. П. Аксак и др.] ; Харьков. обл. орг. Нац. Союза архитекторов Украины. — Харьков  : [ПромАрт]  , 2019. — 159 с. 
53.    782 О-60    Оперные либретто [Текст] : краткое изложение содержание опер  / [сост. и ред. Б. Кремнев, авт. кол. М. Карманова и др.]. — Москва  : Гос. муз-ное изд-во  , 1954. — 638 с. 
54.    7 P26    Park of the Future [Текст] : 75 Years Gerrit Rietveld Academie International AIAS Student Seminar  . — Amsterdam  : Gerrit Rietveld Academie  , 1999. — 159 p. 
55.    72(092) Ч44    Віктор Чепелик: архітектор, дослідник, педагог [Текст]   / за ред. О. С. Слєпцова, упоряд. О. С. Слєпцов, Т. І. Антощук. — Київ  : А+С  , 2019. — 448 с. 
56.    621.165 Н34    Науково-технічні основи моделювання і проектування проточних частин енергетичних турбоустановок [Текст] : [монографія]  / А. В. Русанов, В. І. Гнесін, О. М. Хорєв та ін., за заг. ред. А. В. Русанова ;Ін-т проблем машин-ня ім. А. М. Підгорного НАН України. — Харків  : [ІПМ ім. А. М. Підгорного]  , 2019. — 386 с. 
57.    621.438 Т35    Термогазодинаміка фізико-енергетичних процесів в альтернативних технологіях. В 3-х т. Т. 1. Термогазодинаміка фізико-енергетичних процесів в водневих технологіях [Текст]   / А. В. Русанов, В. В. Соловей та ін., за заг. ред. А. В. Русанова ; НАН України, Ін-т проблем машин-ня ім. А. М. Підгорного. — Харків  : [Технологічний центр]  , 2018. — 336 с. 
58.    7 A81    Art and its Histories: A Reader [Text]   / edit. S. Edwards at The Open University. — New Haven and London  : Yale University Press  , 1999. — 336 s. 
59.    621.5 И66    Инновационные системы термотрансформации. Анализ. Синтез. Оптимизация [Текст] : монография  / Ю. М. Мацевитый, Д. Х. Харлампиди, В. А. Тарасова, М. А. Кузнецов, под общ. ред. Ю. М. Мацевитого ; Ін-т проблем машин-ня ім. А. М. Підгорного ; НАН України. — Харьков  : [Технологический Центр]  , 2018. — 192 с. 
60.    06 Г35    Геоінформаційне забезпечення земельного адміністрування: стан та перспективи розвитку [Текст] : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 2 квітня 2020 р.  / [редкол. : М. К. Сухонос, С. Г. Нестеренко, Ю. Б. Радзінська] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2020. — 104 с. 
61.    06 К21    Каразінські читання (історичні науки) [Текст] : програма 72-ї Міжнародної конференції молодих вчених, 26 квітня 2019 р.  / Харків. нау. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Студ рада, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, Харків. нац. педагог. ун-т Г. С. Сковороди. — Харків  : ХНУ ім. В. Н. Каразіна  , 2019. — 24 с. 
62.    351(062) У59    Університетські наукові записки. №4(72) [Текст] = University scientific notes : наук. часоп. виходить чотири рази на рік  / Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т законодавства Верховної Ради України. — Хмельницький  : ХУУП ім. Л. Юзькова  , 2019. — 231 с. 
63.    338.48 П79    Проект "Зміцнення стійкості регіону шляхом організації зеленого приватного бізнесу". 5 модулів. Модуль І. Функціональне забезпечення бізнесу [Текст] : інформ. матеріали для проведення семінарів, тренінгів та консультацій [навч.-метод. посіб.]  / Н. О. Телюра. — Харків  : "Константа"  , 2006. — 36 с. 
64.    338.48 П79    Проект "Зміцнення стійкості регіону шляхом організації зеленого приватного бізнесу". 5 модулів. Модуль ІІ. Бізнес-лланування [Текст] : інформ. матеріали для проведення семінарів, тренінгів та консультацій [навч.-метод. посіб.]  / І. І. Малишева. — Харків  : "Константа"  , 2006. — 36 с. 
65.    338.48 П79    Проект "Зміцнення стійкості регіону шляхом організації зеленого приватного бізнесу". 5 модулів. Модуль ІІІ. Реєстрація власної справи [Текст] : інформ. матеріали для проведення семінарів, тренінгів та консультацій [навч.-метод. посіб.]  / О. С. Джураєва. — Харків  : "Константа"  , 2006. — 40 с. 
66.    338.48 П79    Проект "Зміцнення стійкості регіону шляхом організації зеленого приватного бізнесу". 5 модулів. Модуль ІV. Зелений бізнес в сфері туризму [Текст] : інформ. матеріали для проведення семінарів, тренінгів та консультацій [навч.-метод. посіб.]  / М. М. Поколодна. — Харків  : "Константа"  , 2006. — 56 с. 
67.    338.48 П79    Проект "Зміцнення стійкості регіону шляхом організації зеленого приватного бізнесу". 5 модулів. Модуль V. Демонстраційно-інформаційні матеріали впровадження зеленого бізнесу [Текст] : інформ. матеріали для проведення семінарів, тренінгів та консультацій [навч.-метод. посіб.]  / О. С. Джураєва, Н. О. Телюра, І. І. Малишева, М. М. Поколодна. — Харків  : "Константа"  , 2006. — 28 с. 
68.    929 Н40   Hawrylyshyn, Bohdan. . Identity in a Globalized World. The story of my life [Text]   / B. Hawrylyshyn. — Lviv  : Old Lion Publishing House  , 2016. — 298 p. 
69.    811.111(075) I-54   Ilienko, Olena Lvivna.. English for Geodesy and Land Management Students [Text] : tutorial  / O.L. Ilienko, A. M. Krokhmal, Y. S. Moshtagh ; O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv. — Kharkiv  : О. М. Beketov NUUE  , 2019. — 160 p. 
70.    811.111(075) I-54   Ilienko, Olena Lvivna.. Professional English for the Students of Economics [Text] : Textbook  / O.L. Ilienko, Yе. S. Moshtagh ; O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv. — Kharkiv  : Publishing House I. Ivanchenka  , 2020. — 374 p. 
71.    811.111(075) І-54   Ilienko, Olena Lvivna.. English Lexicology [Текст] : tutorial  / O. L. Ilienko, I. A. Kamienieva, Ye. S. Moshtagh ; O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv. — Kharkiv  : O. M. Beketov NUUE  , 2020. — 218 p. 
72.    94(477)"1939/1945" Z13   Zabarko, Boris. . Life in the Shadow of Death. Recent memories about the Holocaust in Ukraine. Vol. II [Текст] : testimonies and documents.  / B. Zabarko ; ed. B. Zabarko ; translated from russian by: M. Guba, V. Matveyev. — Melitopol  : Publishing house of Melitopol city printing house  , 2019. — 532 p. 
73.    908(477.54) А65   Андреев, Феликс Михайлович.. Харьковская научная школа защиты импульсных РЛС от маскирующих пассивных помех [Текст] : монография  / Ф. М. Андреев. — Харьков  : [ДИСА ПЛЮС]  , 2019. — 179 с. 
74.    378.4(477.54)ХНУ А65   Андрєєв, Фелікс Михайлович.. Героїчні особистості Харківського університету : (до 212-х роковин Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна) [Текст] : біографічний довідник  / Ф. М. Андрєєв, С. В. Добринін. — Харків  : ХНУ ім. В. Н. Каразіна  , 2017. — 144 с. 
75.    77(477-54) Б51   Бернар-Ковальчук, Надія.. Харківська школа фотографії : гра проти апарату [Текст]   / Н. Бернар-Ковальчук. — [Харків]  : [MOKSOP]  , 2020. — 368 с. 
76.    378.4 Б83   Боровик, М. В.. Управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням сталого розвитку закладів вищої освіти на засадах економіки знань: теорія та методологія [Текст] : монографія  / М. В. Боровик ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : Друкарня Мадрид  , 2019. — 440 с. 
77.    7.01 В15   Валицкая, Алиса Петровна. Русская эстетика XVIII века   / Валицкая Алиса Петровна.. — М.  : Искусство  , 1983 
78.    792(477) В38   Веселовська, Ганна Іванівна.. Більше ніж театр [Текст] : Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. 2001-2012  / Нац. акад. драм. театр ім. І. Франка ; [від. ред. О. Богомазова]. — Київ  : ВД «Антиквар»  , 2019. — 328 с. 
79.    94(100) Д42   Джонс, Адам.. Геноцид. Вступ до глобальної історії [Текст] = Genocide. A Comprehensive Introduction   / А. Джонс, пер. укр. К. Диси. — Київ  : Дух і Літера  , 2019. — 696 с. 
80.    67.91 Д42   Джурович, Р.. Руководство по заключению внешнеторговых контрактов [Текст] : пер. с серб.-хорват.  / Р. Джурович. — Москва  : "Российское право"  , 1992. — 416 с. 
81.    67.91 Д53   Дмитриева, Галина Кирилловна.. Мораль и международное право [Текст] : монография  / Г. К. Дмитриева. — Москва  : "Международные отношения"  , 1991. — 168 с. 
82.    94(477)"1914/1918" Ж41   Жванко, Любов Миколаївна.. Біженство першої світової війни в Україні. Документи і матеріали (1914-1918) [Текст] : монографія  / Л. М. Жванко ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Харків  : ХНАМГ  , 2010. — 360 с. 
83.    94(477)"1914/1918" Ж41   Жванко, Любов Миколаївна. . Біженці першої світової війни: український вимір (1914-1918 рр.) [Текст] = Refugees of The First World War: The Ukrainian Reality : [монографія]  / Л. М. Жванко. — Харків  : [Апостроф]  , 2012. — 568 с. 
84.    67.91 Ж42   Жданов, Н. В.. Исламская концепция миропорядка [Текст] : международно-правовые, экономические и гуманитарные аспекты  / Н. В. Жданов. — Москва  : "Международные отношения"  , 1991. — 216 с. 
85.    621.314 Ж53   Жемеров, Георгій Георгійович.. Компенсовані керовані випрямлячі в розподілених системах електропостачання [Текст] : монографія  / Г. Г. Жемеров, Д. С. Крилов, Д. В. Тугай ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О .М. Бекетова  , 2020. — 258 с. 
86.    351 І-49   Ільяшенко, Вікторія Анатоліївна.. Державне регулювання продовольчого забезпечення [Текст] : монографія  / В. А. Ільяшенко ; Національна академія держ. управління при Президентові України, Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя  : [КПУ]  , 2007. — 200 с. 
87.    67.91 К29   Катона, Геза.. По следам преступления (Очерки из истории криминалистики) [Текст] : пер. с венг.  / Г. Катона, И. Кертес. — Москва  : "Юридическая литература"  , 1982. — 192 с. 
88.    67.7 К63   Комаров, В. В.. Международный коммерческий арбитраж [Текст]   / В. В. Комаров. — Харьков  : Основа  , 1995. — 304 с. 
89.    67.623 Л-17   Лазарев, Леонид Васильевич.. Иностранные граждане: правовое положение [Текст]   / Л. В. Лазарев, Н. И. Марышева, И. В. Пантелеева. — Москва  : Российское право  , 1992. — 320 с. 
90.    7.01 Л-84   Лукин, Юрий Андреевич. В. И. Ленин и современная эстетика   / Ю. А. Лукин.. — М  : Знание  , 1980. — 112с. 
91.    7.01 М-76   Молчанова, Альбина Степановна. На вкус, на цвет... : теоретический очерк об эстетическом вкусе  / А. С. Молчанова. — Москва  : Искусство  , 1966. — 199 с. 
92.    510(076) П30   Петрова, Олена Олександрівна.. Дослідження роботи машини Тюрінга [Текст] : навч.-метод. посібник  / О. О. Петрова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2021. — 75 с. 
93.    621.313 П40   Плюгин, Владислав Евгеньевич. Теоретические основы объектно-ориентированного проектирования электромеханических устройств [Текст] : монография  / В. Е. Плюгин ; Дон. го-ный техн. ун-т. — Алчевск  : ДонГТУ  , 2014. — 180 с. 
94.    338.48(477)(075) П48   Поколодна, Марія Миколаївна.. Туристські ресурси України [Текст] : підручник  / М. М. Поколодна, Т. В. Гордієнко, І. Л. Полчанінова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2019. — 222 с. 
95.    7.03(09) Р-93   Рыбаков, Борис Александрович. Русское прикладное искусство X-XIII веков : альбом  / Б. А. Рыбаков. — Ленинград  : Аврора  , 1970. — 128 с. 
96.    331.4(075) С32   Сєріков, Яків Олександрович.. Промислова безпека та соціальний захист працівників виробничих підприємств, компаній і корпорацій (організація монтажу, ремонту і експлуатації виробничих об'єктів) [Текст] : навч. посібник  / Я. О. Сєріков, Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ  , 2015. — 248 с. 
97.    331.4(075) С32   Сєріков, Яків Олександрович.. Безпека життєдіяльності-секюритологія [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закладів  / Я. О. Сєріков, Л. Ф. Коженевські.. — Харків ; Краків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова ; ЄАС  , 2014. — 348 с. 
98.    94(477)(083) С41   Січова, Оксана Василівна.. [Пам'ять про Голокост] [Текст] : каталог пам'ятників жертвам геноциду на території України [каталог-довідник]  / О. В. Січова. — Київ  : Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр"  , 2019. — 256 с. 
99.    74 С44   Скороходова, Ольга Ивановна.. Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир [Текст]   / О. И. Скороходова. — Москва  : Педагогика  , 1990. — 416с. 
100.    74 С44   Скороходова, Ольга Ивановна.. Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир [Текст]   / О. И. Скороходова. — Москва  : Педагогика  , 1972. — 448с. 
101.    94(4) С53   Снайдер, Тімоті.. Чорна земля. Голокост як історія і застереження [Текст] = Black Earth. The Holocaust as History and Warning   / Т. Снайдер ; [пер. П. Білак, О. Камишникова, Т. Родіонова]. — Київ  : Медуза  , 2017. — 400 с. 
102.    636 С65   Сорокопуд, Наталия Аркадиевна.. Мама, хочу собачку! Как порадовать ребенка и избежать проблем [Текст]   / Н. А. Сорокопуд. — Харьков  : Изд-во Иванченко И. С.  , 2016. — 48 с. 
103.    621.165 Т19   Тарелин, Анатолий Алексеевич.. Теплоэлектрические процессы в паровых турбинах [Текст] : монография  / А. А. Тарелин. — Харьков  : Изд-во Иванченко И. С.  , 2020. — 184 с. 
104.    74 Т61   Торре, Ада Делла.. Ошибки родителей [Текст]   / А. Д. Торре, пер. с итал. Г. Г. Молочковской. — Москва  : "Прогресс"  , 1984. — 136с. 
105.    624.19 Т98   Тютькін, Олексій Леонідович.. Теоретичні основи комплексного аналізу тунельних конструкцій [Текст] : монографія  / О. Л. Тютькін ; Дніпр. нац. ун-т зал. тран-ту ім. академ. В. Лазаряна. — Дніпро  : Журфонд  , 2020. — 260 с. 
106.    67.91я2 У18   Уваров, Валерий Дмитриевич.. Международные туристические организации [Текст] : справочник  / В. Д. Уваров, К. Г. Борисов. — Москва  : Междунар. отношения  , 1990. — 288 с. 
107.    94(492)"1940/1945" Ф75   Фолман, Арі.. Щоденник Анни Франк. Графічна адаптація [Текст]   / А. Фолман, Д. Полонський, пер. Г. Шпак. — Київ  : "Видавництво"  , 2020. — 152 с. 
108.    378.4(477.54) НФаУ Ч49   Черных, Валентин Петрович.. С любовью к тебе, Alma mater! [Текст]   / В. П. Черных. — Харьков  : Изд-во НФаУ "Золотые страницы"  , 2005. — 624 с. 
109.    94(100) Ш83   Шпіґельман, Арт.. Маус. Сповідь уцілілого. І. Батько кривавить історією. ІІ. І тут мій клопіт починається [Текст]   / Арт Шпіґельман, пер. з англ. Я. Стріхи. — Київ  : "Видавництво"  , 2020. — 296 с. 
110.    008 Я76   Яровой, Александр Владимирович.. Анатомия цивилизации [Текст]   / А. В. Яровой. — Харьков  : Раритеты Украины  , 2020. — 284 с. 

Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології

schedule

Графік роботи

Цифровий репозиторій

Електронний каталог

Перейти на сайт ХНУМГ


Дистанційне навчання

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

fileadmin images images for publications UBA logo prozrachnoe

Сохранить