1.    [628.1:697](051) А29    Air Water AW Therm. № 1 [Текст] : журн    . — Киев  : [б. и.], 2019. — 80 с. 
2.    001.32(477)НАНУ(051) В53    Вісник Національної академії наук України. № 4 [Текст] : загальнонаук. журн.  / засн. НАУ України  . — Київ  : Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, 2019. — 104 с. — ISSN 1027-3239 
3.    656(051) П27    Перевізник. № 2 (69) [Текст] : інформ.-аналіт. вісн. органів держ. влади, держ. підприємств автомоб. галузі та АсМАП України    . — Київ  , 2019. — 80 с. 
4.    001.32(477)НАНУ(051) В53    Вісник Національної академії наук України. № 3 [Текст] : загальнонаук. журн.  / засн. НАУ України  . — Київ  : Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, 2019. — 102 с. — ISSN 1027-3239 
5.    502/504(051) Э40    Экология и промышленность. № 1 (58) [Текст] = Екологія і промисловість = Ecology and Industry : науч.-произв. журн.  / [глав. ред. Д. В. Сталинский]  . — Харьков  : ГП "УкрНТЦ "Энергосталь", 2019. — 110 с. — ISSN 2311-584X 
6.    621.86/87(051) П45    Подъемные сооружения. Специальная техника. № 4 (199) [Текст] : науч.-техн., произв. журн.  / науч.-техн. ассоц. "Подъемные сооружения"  . — Одесса  : Крантест, 2019. — 30 с. — ISSN 1682-3095 
7.    621.798(051) М63    Мир упаковки. № 1 [Текст] : бизнес- организатор для производителей и потребителей упаковки информационно- аналитическое издание    . — Киев  : ТОВ "Софія-А", 2019. — 54 с. 
8.    502/504(051) Е45    Екологічний вісник. № 5 (111) [Текст] : наук.-попул. екол. журн.  / [засн. Всеукраїнська екологічна ліга ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації"]  . — Київ  : Всеукр. екол. ліга, 2018. — 34 с. 
9.    502/504(051) Е45    Екологічний вісник. № 6 (112) [Текст] : наук.-попул. екол. журн.  / [засн. Всеукраїнська екологічна ліга ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації"]  . — Київ  : Всеукр. екол. ліга, 2018. — 34 с. 
10.    620.9(051) Э65    Энерготехнологии и ресурсосбережение. № 1 [Текст] : науч.-техн. журн.  / Нац. акад. наук Украины, Ин-т газа НАН Украины, Ин-т угольных энерготехнологий НАН Украины  . — Киев  : Ин-т газа НАН Украины, 2019. — 72 с. — ISSN 2413-7723 
11.    635.9(051) К32    Квіти України. № 2 (168) [Текст] : двоміс. попул. іл. журн.    . — Київ  : КП "Редакція журналу "Дім, сад, город", 2019. — 32 с. — ISSN 1814-5043 
12.    528(051) З-52    Землевпорядний вісник. № 3 [Текст] : наук.-виробн. журн    . — Київ  : Преса України, 2019. — 66 с. 
13.    [656:658.788](051) Т65    Транспорт. № 3 (1047) [Текст] : произв.-практ. журн.  / учредитель изд. организ. АО "ПЛАСКЕ"  . — Киев  : ПЛАСКЕ, 2019. — 68 с. 
14.    [624:69](051) П81    Промислове будівництво та інженерні споруди. № 1 [Текст] : наук.-виробн. журн.  / засн. Держ. корпорація "Укрмонтажспецбуд", ТОВ "Укр. ін-т сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського"  . — Київ  : [б. в.], 2019. — 50 с. 
15.    75(051) О-23    Образотворче мистецтво. № 1 [Текст] : журн.  / Нац. спілка худож. України  . — Київ  : "Софія-А", 2019. — 120 с. 
16.    537.8(051) Т38    Технічна електродинаміка. № 2 [Текст] : наук.- прикл. журн.  / НАНУ, Відділення фізико- технічних проблем енергетики  . — Київ  : [б. в.], 2019. — 92 с. — ISSN 1607-7970. | ISSN E-2218-1903 
17.    620.9(051) В42    Відновлювальна енергетика. № 3 (54) [Текст] : науково- прикладний журн.  / Інститут відновлюваної енергетики, Відділення фіз.-техн. проблем НАН України, голов. ред. С. О. Кудря  . — Київ  : ІВЕ НАН України, 2018. — 100 с. — ISSN 1819-8058 
18.    620.9(051) В42    Відновлювальна енергетика. № 4 (55) [Текст] : науково- прикладний журн.  / Інститут відновлюваної енергетики, Відділення фіз.-техн. проблем НАН України, голов. ред. С. О. Кудря  . — Київ  : ІВЕ НАН України, 2018. — 100 с. — ISSN 1819-8058 
19.    7(051) С88    Студії мистецтвознавчі. № 3 [Текст] : журн  / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, голов. ред. Г. А. Скрипник [та ін.]  . — Київ  : ІМФЕ, 2018. — 138 с. — ISSN 1728-6875 
20.    005.95/96(051) У67    Управление персоналом. [Текст] № 4 : ежемес. практ. журн.  / учредитель ООО "Медиа-Про"  . — Киев  : ООО "Медиа-Про", 2019. — 80 с. 
21.    [338.488.2:640.45](051) Р44    Ресторатор. № 4 [Текст] : производст. - практич. журн.  / учред. ООО "Ресторатор Украина"  . — Киев  : ООО "Ресторатор Украина", 2019. — 68 с. 
22.    658.788(051) Л69    Логистика: проблемы и решения. № 1 (80) [Текст] : международный науч. практ. журн.    . — Киев  : НВФ "Студцентр", 2019. — 58 с. 
23.    352(051) М65    Місцеве самоврядування. № 4 (112) [Текст] : інформ.-аналіт. вид. з питань місц. самоврядування  / Виданичий будинок "Фактор"  . — Харків  : "Фактор", 2019. — 80 с. 
24.    [339.138:658.8](477)(051) М26    Маркетинг в Україні. № 1 (112) [Текст]   / засновник Всеукр. громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу"  . — Київ  : КНЕУ, 2019. — 72 с. – ISSN 1606-3732 
25.    [33:005](051) Б59    Бізнес-інформ. [Текст] № 1 : наук. журн.  / засновник Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, ХНЕУ ім. С. Кузнеця  . — Харків  : Видавець ФОП Лібуркіна Л. М., 2019. — 448 с. – ISSN 2222-4459 
26.    34(051) П88    Публічне право [Текст] = Public Law. № 4 (32) : наук.-практ. юрид. журн.  / засновник Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни", Ужгородський національний університет  . — Київ  : б. в., 2018. — 244 с. – ISSN 2306-9082 
27.    331(477)(051) У45    Україна : аспекти праці. № 1 [Текст] : наук.-екон. та сусп.-політ. журн.  / НДІ праці і зайнятості населення, ТОВ "Інформ.- консультац. фірма "Праця", Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"  . — Київ  : ПрАТ "ВІПОЛ", 2019. — 52 с. – ISSN 2411-6912 01 
28.    621.798(051) М63    Мир упаковки. № 2 [Текст] : бизнес- организатор для производителей и потребителей упаковки информационно- аналитическое издание    . — Киев  : ТОВ "Софія-А", 2019. — 54 с. 
29.    712(051) Л22    Ландшафт и архитектура. № 2 [Текст] = Landscape and architecture ( L& A) : журн. о ландшафтной архитектуре и дизайне  / засн. О. Камолікова  . — Київ  : Прайм Принт, 2019. — 98 с. 
30.    004(051) С40    Системні дослідження та інформаційні технології. № 1 [Текст] = System research & information technologies : міжнар. наук.-техн. журн.  / Нац. акад. наук України, Навч.-наук. комплекс "Ін-т приклад. систем. аналізу" НТУУ "КПІ"  . — Київ  : ННК "ІПСА" КПІ ім. Ігоря Сікорского, 2019. — 150 с. — ISSN 1681-6048, ISSN 2308-8893. 
31.    621.3(051) Е50    Електротехніка і електромеханіка. № 2 [Текст] = Electrical Engineering & Electromechanics : наук.-практ. журн.  / засн. Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т"  . — Харків  : НТУ "ХПІ", 2019. — 74 с. — ISSN 2074-272Х 
32.    015:061.1](477)(051) В53    Вісник Книжкової палати. № 3 (272) [Текст] : наук.-практ. журн.  / засн. Книжкова палата України, гол. ред. М. І. Сенченко  . — Київ  : Книжкова палата України, 2018. — 52 с . – ISSN 2076—9326 
33.    015:061.1](477)(051) В53    Вісник Книжкової палати. № 2 (271) [Текст] : наук.-практ. журн.  / засн. Книжкова палата України, гол. ред. М. І. Сенченко  . — Київ  : Книжкова палата України, 2019. — 52 с . – ISSN 2076—9326 
34.    015:061.1](477)(051) В53    Вісник Книжкової палати. № 12 (269) [Текст] : наук.-практ. журн.  / засн. Книжкова палата України, гол. ред. М. І. Сенченко  . — Київ  : Книжкова палата України, 2018. — 52 с . – ISSN 2076—9326 
35.    02(051) Б59    Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. № 2 (16) [Текст] : наук., інформ. щокварт. журн.  / засн. ФОб Башун Олена Володимирівна, голов. ред. О. Башун  . — Київ  : ФОб Башун Олена Володимирівна, 2019. — 64 с. — ISSN 2518—7341 
36.    528(051) З-52    Землевпорядний вісник. № 4 [Текст] : наук.-виробн. журн    . — Київ  : Преса України, 2019. — 66 с. 
37.    628.1(051) В62    Водопостачання та водовідведення. № 2 [Текст] : виробн.-практ. журн.    . — Київ  : Прайм-принт, 2019. — 72 с. – ISSN 2413-7472 
38.    69(477)(051) Б90    Будівництво України. № 2 [Текст] : наук.-виробн. журн.  / Мінрегіонбуд України [та ін.]  . — Київ  : [б. в.], 2019. — 44 с. — ISSN 0135-1699 
39.    34(062) Д36    Держава і право. Випуск 83 [Текст] : збірник наукових праць    . — Київ  : Вид. «Юридична думка», 2019. — 368 с.— (Юридичні науки). 
40.    657.6(477)(051) А93    Аудитор України. № 4 (281) [Текст] : фахове видання  / засновник АП «Асоціація консалтингових фірм»  . — Київ  : ТОВ «Видавничий дім «Аудитор України», 2019. — 80 с. 
41.    34(477)(051) П68    Право України. № 2 [Текст] : юрид. журн.  / Нац. акад. правових наук України  . — Київ  : Видавничий Дім"Ін Юре", 2019. — 296 с. – ISSN 1026-9932 
42.    101(051) Ф56    Філософська думка = Philosophical thought. № 1 [Текст] : укр. наук.-теорет. часоп.  / засновник НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди  . — Київ  : Відродження, 2019. — 130 с. – ISSN 2522-9338— (Філософія у публічному просторі).


fileadmin images images for publications UBA logo prozrachnoe

Web of science
Базові та розширені можливості платформи Web of science
Матеріали семінару 2.03.2017 р.  «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень...)».
Презентація "Можливості платформи Web of science для якісних наукових досліджень"

Вебінари дивись тут

Довідкова інформація
http://everum.org.ua/
http://wokinfo.com/

Scopus

Інструкція користувача Scopus

Керівництво користувача
Українські журнали в Scopus

Вебінари з пошуку та фільтрації результатів в Scopus

Відео лекція з пошуку авторів

з інтеграції профілю автора в Scopus и ORCID

 

Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології

schedule

Графік роботи

Цифровий репозиторій

Електронний каталог

Перейти на сайт ХНУМГ


Дистанційне навчання

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить