1.    517(07) І-60    Індивідуальні завдання з вищої математики. Ч. 2 (№698) : для студ. акад. усіх спец.  / уклад.: Ю. Є. Печеніжський, С. О. Станішевський , М. П. Данилевський та ін. , Харків. нац. акад. міськ. госп-ва  . — Харків  : ХНАМГ, 2007. — 76 с. 
2.    02(051) Б59    Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. № 1 (15) [Текст] : наук., інформ. щокварт. журн.  / засн. ФОб Башун Олена Володимирівна, голов. ред. О. Башун  . — Київ  : ФОб Башун Олена Володимирівна, 2019. — 64 с. — ISSN 2518—7341 
3.    [66.013.2/6:620.9](051) І-73    Інтегровані технології та енергозбереження. № 1 [Текст] : щокв. наук.-практ. журн.  / засн. Харків. держав. політехн. ун-т  . — Харків  : НТУ "ХПІ", 2019. — 88 с. — ISSN 2078-5364 
4.    528(051) Г35    Геоінформатика. № 1 (69) [Текст] : наук. журн.  / Нац. акад. наук України, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України  . — Київ  : Карбон ЛТД, 2019. — 108 с. — ISSN 1684-2189 
5.    379.85(051) М58    Міжнародний туризм. № 2 (146) [Текст] : журнал про мандрівки та відпочинок  / засновник ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм"  . — Київ  : Рема-Принт, 2019. — 136 с. 
6.    [94:101:32] (062) Г47    Гілея = Hileya. Вип. 141 (2) Ч. 1. Історичні науки [Текст] : наук. вісник зб. наук. пр.  / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО Укр. акад. наук  . — Київ  : Видавництво "Гілея", 2019. — 178 с. – ISSN 2076-1554 
7.    [94:101:32] (062) Г47    Гілея = Hileya. Вип. 141 (2) Ч. 3. Політичні науки [Текст] : наук. вісник зб. наук. пр.  / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО Укр. акад. наук  . — Київ  : Видавництво "Гілея", 2019. — 96 с. – ISSN 2076-1554 
8.    [94:101:32] (062) Г47    Гілея = Hileya. Вип. 141 (2) Ч. 2. Філософські науки [Текст] : наук. вісник зб. наук. пр.  / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО Укр. акад. наук  . — Київ  : Видавництво "Гілея", 2019. — 176 с. – ISSN 2076-1554 
9.    55(051) Г36    Геологічний журнал. № 1 (366) [Текст] = Geological journal : наук. журн.  / Нац. акад. наук України, Ін-т геолог. наук  . — Київ  : Ін-т геолог. наук НАН України, 2019. — 122 с. — ISSN 1025-6814 
10.    34(477)(051) П68    Право України. № 1 [Текст] : юрид. журн.  / Нац. акад. правових наук України  . — Київ  : Видавничий Дім"Ін Юре", 2019. — 342 с. – ISSN 1026-9932 
11.    [37:159.9](051) П24    Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology. № 1 (102) [Текст] : наук.-теоретич. та інформ. вісник НАПН України  / засновник Національна академія педагогічних наук України  . — Київ  : Педагогічна преса, 2019. — 96 с. – ISSN 2304-06294 
12.    338.48(477)(051) У45    Український туризм. № 2 [Текст] : Всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу  / ТОВ "Видавництво "Дзеркало світу"  . — Київ  : ТОВ "Дзеркало світу", 2019. — 76 с. 
13.    378(477)(051)В55    Вища освіта України. № 1 (72) [Текст] : теоретичн. та наук.-метод. часопис  / засновник МОН України  . — Київ  : Педагогічна преса, 2019. — 96 с.– ISSN 2078-1016 
14.    378.147(051) І-67    Іноземні мови. № 1 (97) [Текст] : наук.-метод. журн.  / Київ. нац. лінгвіст. ун-т  . — Київ  : КНЛУ, 2019. — 64 с. – ISSN 1817-8510 
15.    94(477)(051) У 45    Український історичний журнал. № 1 (544) [Текст] : наук. журн.  / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса.  . — Київ  : НАН України, 2019. — 240 с. – ISSN 0130-5247 
16.    691.32/34(051) Б54    Бетон и железобетон в Украине. № 5 (105) [Текст] : науч.- техн. и произв. журн.  / учредитель СП Школяр  . — Полтава  : Школяр, 2018. — 40 с. 
17.    691.32/34(051) Б54    Бетон и железобетон в Украине. № 6 (106) [Текст] : науч.- техн. и произв. журн.  / учредитель СП Школяр  . — Полтава  : Школяр, 2018. — 40 с. 
18.    316(051) С69    Соціологія: теорія, методи, маркетинг. № 1 [Текст] : наук.-теоретич. часопис  / засн. Інститут соціології НАН України  . — Київ  : Інститут соціології НАН України, 2019. — 220 c. — ISSN1563-3713 
19.    311(477)(051) С78    Статистика України [Текст] = Statistics of Ukraine. № 4 (83) : щокварт. наук.-інформ. журн.  / засновник Держ. служба статистики України, Київ (НАСОА), Національна академія державного управління (НАДУ) при Президентові України  . — Київ  : Київ, 2018. — 148 с. – ISSN 2519-1853 
20.    657.6(477)(051) А93    Аудитор України. № 3 (280) [Текст] : фахове видання  / засновник АП «Асоціація консалтингових фірм»  . — Київ  : ТОВ «Видавничий дім «Аудитор України», 2019. — 80 с. 
21.    338.48(051) Т85    Travel. № 1 (66) [Текст] : professional magazine  / учред. ООО "Юримекс"  . — Киев  : ООО "Арт Студия Друку", 2019. — 124 с. 
22.    332 (051) Е45    Економіка і регіон = Экономика и регион = Economics and region. № 3 (70) [Текст] : наук. вісник Полтавського нац. тех. ун-ту ім. Юрія Кондратюка  / Полтавський нац. тех. ун-т ім. Юрія Кондратюка  . — Полтава  : ПолтНТУ, 2018. — 94 с.– ISSN 2218-1199 
23.    [33+37+316](051)    Вісник національної академії державного управління при Президентові України. Серія : "Державне управління" [Текст] = Bulletin of the National Academy of Pablic Administration under the President of Ukraine. Series "Public administration". № 4 (91) : наук. журн.  / засновникзасновник Нац. акад. держ. упр. при Президентові України  . — Київ  : НАДУ, 2018. — 172 с. – ISSN 2310-2837 
24.    332 (051) Е45    Економіка і регіон = Экономика и регион = Economics and region. № 4 (71) [Текст] : наук. вісник Полтавського нац. тех. ун-ту ім. Юрія Кондратюка  / Полтавський нац. тех. ун-т ім. Юрія Кондратюка  . — Полтава  : ПолтНТУ, 2018. — 91 с. – ISSN 2218-1199 
25.    005.95/96(051) У67    Управление персоналом. [Текст] № 1 : ежемес. практ. журн.  / учредитель ООО "Медиа-Про"  . — Киев  : ООО "Медиа-Про", 2019. — 80 с. 
26.    005.95/96(051) У67    Управление персоналом. [Текст] № 2 : ежемес. практ. журн.  / учредитель ООО "Медиа-Про"  . — Киев  : ООО "Медиа-Про", 2019. — 80 с. 
27.    005.95/96(051) У67    Управление персоналом. [Текст] № 3 : ежемес. практ. журн.  / учредитель ООО "Медиа-Про"  . — Киев  : ООО "Медиа-Про", 2019. — 80 с. 
28.    338.48(051) М63    Мир туризма. [Текст] № 1   / учредитель ЧП "Ред. журн. "Мир туризма"  . — Киев  : ЧП "Ред. журн. "Мир туризма", 2019. — 92 с. 
29.    [332.14:339.92](4)(051)Ж91    Журнал європейської економіки. Т. 17 № 4 (67) [Текст] : наук. екон. журн.  / засновник Тернопільський національний економічний ун-т  . — Тернопіль  : Тернопільський національний економічний ун-т, 2018. — 363-478с. – ISSN 1684-906Х 
30.    338.48(477)(051) У45    Український туризм. № 1 [Текст] : Всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу  / ТОВ "Видавництво "Дзеркало світу"  . — Київ  : ТОВ "Дзеркало світу", 2019. — 76 с. 
31.    330(051) Ф59    Фінанси України = Finance of Ukraine. № 3 (280) [Текст] : наук.-теор. та інформ. практ.журн.  / Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"  . — Київ  : "Академія фінансового управління", 2019. — 128 с. – ISSN 2305-7645 
32.    [338.24:332](477)(062) Ф79    Формування ринкових відносин в Україні. Вип. 1 (212) [Текст] : зб. наук. праць  / гол. наук. ред. С. В. Захарін  . — Київ  : ДНДІІМЕ, 2019. — 156 с. 
33.    001(051) Н34    Наука та наукознавство [Текст] = Наука и науковедение = Science and science of science. № 1 (103) : міжнар. наук. журн.  / засновник Нац. акад. наук України, Нац. акад. наук України, Інститут досліджень наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва  . — Київ  : Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, 2019. — 158 с. – ISSN 0374-3896 
34.    330(051) Ф59    Фінанси України [Текст] = Finance of Ukraine. № 3 (280) : наук.-теор. та інформ. практ.журн.  / Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"  . — Київ  : "Академія фінансового управління", 2019. — 128 с. – ISSN 2305-7645 
35.    33(051) А43    Актуальні проблеми економіки [Текст] = Actual problems of economics. № 4 (202) : наук.-екон. журн.  / засновник Національна академія управління  . — Київ  : НАУ, 2018. — 88 с. – ISSN 1993-6788 
36.    378(051) Н73    Новий колегіум. № 1 (95) [Текст] : наук. інформ. журн.  / Харківський нацональний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди  . — Харків  : ПФ "Колегіум", 2019. — 100 с. – ISSN 1562-529х 
37.    347.77/78(051) І-73    Інтелектуальна власність в Україні. № 3 [Текст] : наук.-практ. журн.  / Асоціація правників України  . — Київ  : ТОВ Аспект, 2019. — 72 с.– ISSN 1608-6422 
38.    711 Б-81   Бондаренко, Борис Андреевич. Проектирование населенных мест : учебно-методическое пособие к курсовому и дипломному проектированию  / Б. А. Бондаренко  . — Х.  : ХИИКС, 1957. — 68 с. 
39.    811.161.1(075) П39   Плотникова, Татьяна Алексеевна. Готовимся к экзамену: сборник тестовых заданий и контрольных работ по курсу "Русский язык" [Текст] : для иностранных студ. подг. факульт. инж.-техн., инж.-экон., охраны здоровья, биолог., физкул., сельскохоз. и гуманит. спец.  / Т. А. Плотникова, Г. П. Соколова  . — Харьков  : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2019. — 82 с

fileadmin images images for publications UBA logo prozrachnoe

Web of science
Базові та розширені можливості платформи Web of science
Матеріали семінару 2.03.2017 р.  «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень...)».
Презентація "Можливості платформи Web of science для якісних наукових досліджень"

Вебінари дивись тут

Довідкова інформація
http://everum.org.ua/
http://wokinfo.com/

Scopus

Інструкція користувача Scopus

Керівництво користувача
Українські журнали в Scopus

Вебінари з пошуку та фільтрації результатів в Scopus

Відео лекція з пошуку авторів

з інтеграції профілю автора в Scopus и ORCID

 

Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології

schedule

Графік роботи

Цифровий репозиторій

Електронний каталог

Перейти на сайт ХНУМГ


Дистанційне навчання

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить