1.    42 Ч-80    Чтение поможет вам повторить английский     . — СПб  : ТОО"Петрополь", 1992. — 87с. 
2.    [630:639.1](051) Л63    Лісовий і мисливський журнал. № 3 (134) [Текст] = Forest and hunting magazine : громадсько-публіцистичний часопис  / М-во лісового госп-ва України  . — Київ  : ТОВ Видавничій дім Еко-інформ, 2019. — 48 с. 
3.    502/504(051) Е45    Екологічний вісник. № 2 (114) [Текст] : наук.-попул. екол. журн.  / [засн. Всеукраїнська екологічна ліга ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації"]  . — Київ  : Всеукр. екол. ліга, 2019. — 34 с. 
4.    630(051) Л63    Лісовий вісник. № 2 (89) [Текст] : всеукр. журн    . — Луцьк  : ТзОВ "Друкмаркет", 2019. — 62 с. 
5.    630(051) Л63    Лісовий вісник. № 3 (90) [Текст] : всеукр. журн    . — Луцьк  : ТзОВ "Друкмаркет", 2019. — 38 с. 
6.    330(477)(051) Е45    Економіка України = Economy of Ukraine. № 4 (689) [Текст] : наук. журн.  / НАУ України  . — Київ  : "Редакція журналу "Економіка України", 2019. — 96 с. – ISSN 2522-9303 
7.    330(477)(051) Е45    Економіка України = Economy of Ukraine. № 5 (690) [Текст] : наук. журн.  / НАУ України  . — Київ  : "Редакція журналу "Економіка України", 2019. — 96 с. – ISSN 2522-9303 
8.    330(477)(051) Е45    Економіка України = Economy of Ukraine. № 6 (691) [Текст] : наук. журн.  / НАУ України  . — Київ  : "Редакція журналу "Економіка України", 2019. — 96 с. – ISSN 2522-9303 
9.    502/504(051) Е45    Екологічний вісник. № 3 (115) [Текст] : наук.-попул. екол. журн.  / [засн. Всеукраїнська екологічна ліга ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації"]  . — Київ  : Всеукр. екол. ліга, 2019. — 34 с. 
10.    528(051) З-52    Землевпорядний вісник. № 5 [Текст] : наук.-виробн. журн    . — Київ  : Преса України, 2019. — 66 с. 
11.    528(051) З-52    Землевпорядний вісник. № 6 [Текст] : наук.-виробн. журн    . — Київ  : Преса України, 2019. — 66 с. 
12.    628.1(051) В62    Водопостачання та водовідведення. № 3 [Текст] : виробн.-практ. журн.    . — Київ  : Прайм-принт, 2019. — 72 с. — ISSN 2413-7472 
13.    34(051) П88    Публічне право [Текст] = Public Law. № 2 (34) : наук.-практ. юрид. журн.  / засновник Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни", Ужгородський національний університет  . — Київ  : б. в., 2019. — 168 с. – ISSN 2306-9082 
14.    015:061.1](477)(051) В53    Вісник Книжкової палати. № 5 (274) [Текст] : наук.-практ. журн.  / засн. Книжкова палата України, гол. ред. М. І. Сенченко  . — Київ  : Книжкова палата України, 2019. — 52 с . – ISSN 2076—9326 
15.    338.48(051) М63    Мир туризма. [Текст] № 3   / учредитель ЧП "Ред. журн. "Мир туризма"  . — Киев  : ЧП "Ред. журн. "Мир туризма", 2019. — 92 с. 
16.    621.798(051) М63    Мир упаковки. № 3 [Текст] : бизнес- организатор для производителей и потребителей упаковки информационно- аналитическое издание    . — Киев  : ТОВ "Софія-А", 2019. — 54 с. 
17.    [656:658.788](051) Т65    Транспорт. № 5 (1055) [Текст] : произв.-практ. журн.  / учредитель изд. организ. АО "ПЛАСКЕ"  . — Киев  : ПЛАСКЕ, 2019. — 72 с. 
18.    [656:658.788](051) Т65    Транспорт. № 6 (1059) [Текст] : произв.-практ. журн.  / учредитель изд. организ. АО "ПЛАСКЕ"  . — Киев  : ПЛАСКЕ, 2019. — 66 с. 
19.    81(051) М74    Мовознавство. № 1 (304) [Текст] : наук.-теорет. журн. Ін-ту мовознавства ім. О. О. Потебні та Укр. мов.-інформ. фонду НАН України  / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Укр. мов.-інформ. фонд НАН України  . — Київ  : Академперіодика, 2019. — 82 с. — ISSN 0027-2833 
20.    81(051) М74    Мовознавство. № 2 (305) [Текст] : наук.-теорет. журн. Ін-ту мовознавства ім. О. О. Потебні та Укр. мов.-інформ. фонду НАН України  / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Укр. мов.-інформ. фонд НАН України  . — Київ  : Академперіодика, 2019. — 82 с. — ISSN 0027-2833 
21.    81(051) М74    Мовознавство. № 3 (306) [Текст] : наук.-теорет. журн. Ін-ту мовознавства ім. О. О. Потебні та Укр. мов.-інформ. фонду НАН України  / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Укр. мов.-інформ. фонд НАН України  . — Київ  : Академперіодика, 2019. — 82 с. — ISSN 0027-2833 
22.    69(477)(051) Б90    Будівництво України. № 3 [Текст] : наук.-виробн. журн.  / Мінрегіонбуд України [та ін.]  . — Київ  : [б. в.], 2019. — 40 с. — ISSN 0135-1699 
23.    628.9(051) С24    Светотехника. № 2 [Текст] : науч.-техн. журн.  / учредитель ООО "Ред. журн. "Светотехника"  . — Москва  : Агенство Море, 2019. — 96 с. — ISSN 0039-7067 
24.    [332.14:339.92](4)(051)Ж91    Журнал європейської економіки. Т. 18 № 1 (68) [Текст] : наук. екон. журн.  / засновник Тернопільський національний економічний ун-т  . — Тернопіль  : Тернопільський національний економічний ун-т, 2019. — 114с. – ISSN 1684-906Х 
25.    628.9(051) С24    Светотехника. № 3 [Текст] : науч.-техн. журн.  / учредитель ООО "Ред. журн. "Светотехника"  . — Москва  : Агенство Море, 2019. — 96 с. — ISSN 0039-7067 
26.    347.77/78(051) І-58    Інтелектуальна власність в Україні. № 6 [Текст] : наук.-практ. журн.  / Асоціація правників України  . — Київ  : ТОВ Аспект, 2019. — 68 с.– ISSN 1608-6422 
27.    331(477)(051) У45    Україна : аспекти праці. № 2 [Текст] : наук.-екон. та сусп.-політ. журн.  / НДІ праці і зайнятості населення, ТОВ "Інформ.- консультац. фірма "Праця", Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"  . — Київ  : ПрАТ "ВІПОЛ", 2019. — 52 с. – ISSN 2411-6912 01 
28.    658.788(051) Л69    Логистика: проблемы и решения. № 3 (82) [Текст] : международный науч. практ. журн.    . — Киев  : НВФ "Студцентр", 2019. — 58 с. 
29.    65.9(2)248я7 Б40    Безопасность жизнедеятельности. В 2- х ч. Ч.II : учеб. пособие  , под ред. Арустамова Э.А.  . — М.  : Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1998. — 244 с. 
30.    908(477.54) Г34    Генералы. Т. 1 [Teкст] : Харьков. биогр. словарь  / авт.-сост.: А. В. Меляков, Е. В. Поступная  . — Харьков  : Точка, 2013. — 500 с.— (Generalis). 
31.    [339.138:658.8](477)(051) М26    Маркетинг в Україні. № 2 (113) [Текст]   / засновник Всеукр. громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу"  . — Київ  : КНЕУ, 2019. — 72 с. – ISSN 1606-3732 
32.    [339.138:658.8](477)(051) М26    Маркетинг в Україні. № 3 (114) [Текст]   / засновник Всеукр. громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу"  . — Київ  : КНЕУ, 2019. — 72 с. – ISSN 1606-3732 
33.    [338.24:332](477)(062) Ф79    Формування ринкових відносин в Україні. Вип. 5 (216) [Текст] : зб. наук. праць  / гол. наук. ред. С. В. Захарін  . — Київ  : ДНДІІМЕ, 2019. — 122 с. 
34.    69(051) К20    Капстроительство. № 4 (182) [Текст] = Capital build : обозрение строительного бизнеса глазами профессионалов всеукраинский журнал о строительном бизнесе  / учредитель и изд. ООО "Медиа-Удача"  . — Киев  : Медиа-удача, 2019. — 56 с. 
35.    7(051) С88    Студії мистецтвознавчі. № 1 (65) [Текст] : журн.  / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, голов. ред. Г. А. Скрипник [та ін.]  . — Київ  : ІМФЕ, 2019. — 120 с. — ISSN 1728-6875 
36.    [332.3:502](051) З-41    Збалансоване природокористування. № 1 [Текст] : наук.-практ. журн.  / засн. Ін-т. агроекології і природокористування НААН, ТОВ "Екоінвестком"  . — Київ  : Екоінвестком, 2019. — 132 с. – ISSN 2310–4678 
37.    711(07) Б39   Безлюбченко, Олена Степанівна. Планування міста : методичні вказівки до практичних занять, курсової та самостійної робіт з дисципліни "Планування міст і транспорт" (№1151) : для студ. 2 курсу ден. і 3 курсу заоч. форм навч. за напр. "Будівництво"  / уклад.: О. С. Безлюбченко, Т. В. Жидкова , Харків. нац. акад. міськ. госп-ва  . — Харків  : ХНАМГ, 2008. — 47 с. 
38.    621(083) М-99   Мягков, В.Д.. Допуски и посадки : справочник  / Мягков В.Д.  . — М.-Л.  : Машиностроение, 1966. — 771с. 
39.    327 Х72   Холліс, Мартін. Пояснення і розуміння міжнародних відносин [Текст] = Explanibg and Understanding International Relations   / М. Холліс, С. Сміт  . — Харків  : РА-Каравела, 2002. — 216 с 
40.    811.161.2(075) Ш37   Шевчук, Світлана Володимирівна. Українське ділове мовлення [Текст] : навч. посібник  / С. В. Шевчук  . — Київ  : Алерта, 2018. — 302 с

fileadmin images images for publications UBA logo prozrachnoe

Web of science
Базові та розширені можливості платформи Web of science
Матеріали семінару 2.03.2017 р.  «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень...)».
Презентація "Можливості платформи Web of science для якісних наукових досліджень"

Вебінари дивись тут

Довідкова інформація
http://everum.org.ua/
http://wokinfo.com/

Scopus

Інструкція користувача Scopus

Керівництво користувача
Українські журнали в Scopus

Вебінари з пошуку та фільтрації результатів в Scopus

Відео лекція з пошуку авторів

з інтеграції профілю автора в Scopus и ORCID

 

Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології

schedule

Графік роботи

Цифровий репозиторій

Електронний каталог

Перейти на сайт ХНУМГ


Дистанційне навчання

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить