1.    712(051) Л22    Ландшафт и архитектура. № 1 [Текст] = Landscape and architecture ( L& A) : журн. о ландшафтной архитектуре и дизайне  / засн. О. Камолікова.. — Київ:  : Прайм Принт  , 2020. — 144 с.
2.    015:061.1](477)(051) В53    Вісник Книжкової палати. № 11 (280) [Текст] : наук.-практ. журн.  / засн. Книжкова палата України, гол. ред. М. І. Сенченко.. — Київ  : Книжкова палата України  , 2019. — 52 с . – ISSN 2076—9326
3.    015:061.1](477)(051) В53    Вісник Книжкової палати. № 10 (279) [Текст] : наук.-практ. журн.  / засн. Книжкова палата України, гол. ред. М. І. Сенченко.. — Київ  : Книжкова палата України  , 2019. — 52 с . – ISSN 2076—9326
4.    015:061.1](477)(051) В53    Вісник Книжкової палати. № 6 (275) [Текст] : наук.-практ. журн.  / засн. Книжкова палата України, гол. ред. М. І. Сенченко.. — Київ  : Книжкова палата України  , 2019. — 52 с . – ISSN 2076—9326
5.    7(051) С88    Студії мистецтвознавчі. № 2 (66) [Текст] : журн.  / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, голов. ред. Г. А. Скрипник [та ін.]. — Київ  : ІМФЕ  , 2019. — 128 с. — ISSN 1728-6875
6.    02(051) Б59    Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. № 1 (19) [Текст] : наук., інформ. щокварт. журн.  / засн. ФОб Башун Олена Володимирівна, голов. ред. О. Башун.. — Київ  : ФОб Башун Олена Володимирівна  , 2020. — 64 с. — ISSN 2518—7341
7.    537.8(051) Т38    Технічна електродинаміка. № 1 [Текст] : наук.- прикл. журн.  / НАНУ, Відділення фізико- технічних проблем енергетики. — Київ  : [б. в.]  , 2020. — 88 с. — ISSN 1607–7970, E-2218–1903
8.    015:061.1](477)(051) В53    Вісник Книжкової палати. № 12 (281) [Текст] : наук.-практ. журн.  / засн. Книжкова палата України, гол. ред. М. І. Сенченко.. — Київ  : Книжкова палата України  , 2020. — 52 с . – ISSN 2076—9326
9.    711(075) П79    Проектування міських територій. Ч. 2 [Текст] : підручник  / [за ред. І. Е. Линник, О. В. Завального] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2019. — 544 с.
10.    621.313(083) П68    Правила безпечної експлуатації електроустановок [Текст] : ДНАОП 1.1.10-1.01-97  / [редком.: І. Д. Сорокін, Л. О. Мельничук, С. А. Андрєєв та ін.]. — Київ  : Форт  , 2000. — 144 с.
11.    621.1(083) П68    Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07МПа (0,7 кГс/см.кв.) водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 градусів Цельсія : Держ. нормативний акт про охорону праці ДНАОП 0.00-1.26-96  . — Київ  : Держ. комітет України по нагляду за охороною праці  , 1998. — 126 с.
12.    811.111 Т67    TOEFL IBT. Интенсивная программа [Текст]   / the edit. Pamela J. Sharpe, Ph. D.. — Москва  : Дельта Паблишинг  , 2009. — 576 с.
13.    7(477.54) М89    Музейний комплекс ХНУМГ ім. О. М. Бекетова [листівки] = The Museum Complex of О. М. Beketov NUUE in Kharkiv   / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2017. — 25 кольорових листівок
14.    330.1(075) Н35    Національна економіка [Текст] : підручник  / за ред. П. В. Круша; Нац. техн. ун-т Укр. "Київ. політ. ін-т ім. І. Сікорського". — Київ  : Каравела  , 2018. — 536 с.
15.    657(075) О-17    Облік у бюджетних установах [Текст] : навч. посібник  / за заг. ред. В. С. Леня; Чернігів. нац. техн. ун-т. — Київ  : Каравела  , 2017. — 564 с.
16.    657(057) О-17    Облік у зарубіжних країнах [Текст] : навч. посібник  / Л. А. Янковська та ін.; Львів. ун-т бізнесу та права. — Львів  : Магнолія 2006  , 2013. — 384 с.
17.    34(075) П68    Правознавство [Текст] : підручник  / [авт. кол. Л. Л. Богачова, В. В. Жернаков, С. М. Прилипко та ін.]. — Харків  : Фоліо  , 2014. — 635 с
18.    340(075) И90    История государства и права зарубежных стран. В 2 т. Т. 1. Древний мир и Средние века [Текст] : учебник  / ред.: Н. А. Крашенинникова, О. А. Жидков. — Москва  : Норма  , 2011. — 720 с.
19.    630(051) Л63    Лісовий вісник. № 1 (94-95) [Текст] : всеукр. журн  . — Луцьк  : ТзОВ "Друкмаркет"  , 2020. — 36 с.
20.    502(051) Г94    Гуманитарный экологический журнал. Антиохотничий спецвыпуск. Вып. 1 (72) [Текст]   / Киевский эколого-культурный центр. — Киев    , 2020. — 50 с.
21.    528(051) З-52    Землевпорядний вісник. № 1 [Текст] : наук.-виробн. журн.  . — Київ  : Преса України  , 2020. — 66 с.
22.    34(038) Ю70    Юридический научно-практический словарь-справочник [Текст] : основные термины и понятия  / [О. Ф. Скакун, Д. А. Бондаренко]. — Харьков  : Эспада  , 2007. — 488 с.
23.    528(051) З-52    Землевпорядний вісник. № 2 [Текст] : наук.-виробн. журн.  . — Київ  : Преса України  , 2020. — 66 с.
24.    342 К65    Конституція та державні символи України [Текст] : збірка нормативних документів  . — Київ  : КМ-БУКС  , 2018. — 112 с.
25.    635.9(051) К32    Квіти України. № 1 (173) [Текст] : двоміс. попул. іл. журн.  . — Київ  : КП "Редакція журналу "Дім, сад, город"  , 2020. — 32 с. — ISSN 1814-5043
26.    338.48(075) А16   Абрамов, Валерій Володимирович.. Діяльність туристської самодіяльної організації [Текст] : підручник  / В. В. Абрамов ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2020. — 301 с.
27.    336.5(075) А86   Артамонова, Н. С.. Управління витратами [Текст] : навч. посібник  / Н. С. Артамонова, М. О. Акулюшина; Одес. нац. політех. ун-т. — Київ  : Центр учбової літератури  , 2018. — 116 с.
28.    811.161.1(076) В16   Вальченко, Инна Викторовна.. Читаем и слушаем тексты [Текст] : учеб. пособие по чтению и аудир. для иностр. студ. подгот. отдел.  / И. В. Вальченко, Я. Н. Прилуцкая ; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. — Харьков  : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова  , 2019. — 64 с.
29.    346(075) В19   Васильєв, Сергій Володимирович. Судочинство в господарських судах [Текст] : підручник  / С. В. Васильєв. — Харків  : Еспада  , 2013. — 320 с.
30.    159.9 В29   Венар, Чарльз. Психопатология развития детского и подросткового возраста [Текст] = Developmental Psychopathology   / Ч. Венар, П. Кериг. — Санкт-Петербург; Москва  : Прайм-Еврознак; Олма-Пресс  , 2004. — 384 с.
31.    005 В58   Власов, П. К.. Замысел и организационная реальность. Структура смыслопроизводства в организациях [Текст]   / П. К. Власов, А. А. Киселева. — Харьков  : Гуманитарный Центр  , 2012. — 300 с.
32.    811.161.1(038) Г19   Ганич, Дмитрий Иванович. Русско-украинский и украинско-русский словарь [Текст] = Російсько-український і українсько-російський словник   / Д. И. Ганич, И. С. Олейник. — Киев  : Рад. школа  , 1989. — 463 с.
33.    621.3 Ж53   Жемеров, Георгій Георгійович. Перетворення координат узагальнених векторів напруг і струмів трифазної системи електропостачання [Текст] = Coordinates Transformation of Generaliz Vectors of Voltages and Currents for a Three-phase Power Supply System : монографія  / Г. Г. Жемеров, Д. В. Тугай, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2020. — 200 с.
34.    346(075)(477) З-15   Задихайло, Д. В.. Основи господарського права України [Текст] : навч. посібник  / Д. В. Задихайло, В. М. Пашков. — Харків  : Юрайт  , 2012. — 328 с.
35.    67.3я7 І-23   Івасішина, Наталія Володимирівна. Методичні вказівки до практичних і семінарських занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни "Інтелектуальна власність" (№1988) : для студ. ден. і заоч. форми навч. усіх спец. Академії  / Н. В. Івасішина, І. І. Килимник, ХНАМГ.. — Х.  : ХНАМГ  , 2010. — 24 с.
36.    159.9 К96   Карре, Кристоф. 50 упражнений для развития навыков манипуляции [Текст]   / К. Карре. — Москва  : Эксмо  , 2013. — 128 с.
37.    621.311(075) К61   Колонтаєвський, Юрій Павлович. Фотоенергетика [Текст] : навч. посібник  / Ю. П. Колонтаєвский, Д. В. Тугай, С. В. Котелевець, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2019. — 160 с.
38.    159.9 К96   Кушнір, Роман. Історії і притчі для особистісного зростання [Текст]   / Р. Кушнір. — Дрогобич  : Коло  , 2013. — 224 с.
39.    159.9 Л94   Люк, Хельмут Е.. История психологии. Течения. Школы. Пути развития [Текст] = Geschichte der Psychologie   / Хельмут Е. Люк, пер. с нем. 4-го изд. М. В. Волковой. — Москва  : Научный мир  , 2012. — 272 с.
40.    657 П16   Пантелєєв, Віталій Павлович. Фінансові операції з цінними паперами: здійснення та облік [Текст] : монографія  / В. П. Пантелєєв; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків  : ХНУ ім. В. Н. Каразіна  , 2010. — 334 с.
41.    330.32(075) С50   Смітюх, А. В.. Правові основи інвестиційної діяльності [Текст] : навч. посібник  / А. В. Смітюх; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Київ  : Істина  , 2013. — 420 с.
42.    811.161.1(038) С59   Соколова, Галина Павловна.. Русско-англо-французско-турецкий словарь по физике, математике и черчению [Текст] : для иностр. студ. подгот. отдел. инженерно-технических, инженерно-экономических, охраны здоровья, биологических, физкультурных и сельскохозяйственных специальностей  / Г. П. Соколова, Т. А. Плотникова ; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. — Харьков  : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова  , 2019. — 59 с.
43.    005 С88   Стюарт-Котце, Робин. Результативность [Текст] = Performance : секреты эффективного поведения  / Р. Стюард-Котце, пер. с англ. Л. И. Байсара, под ред. В. П. Мушинского. — Днепропетровск  : Баланс. Бизнес. Букс  , 2007. — 288 с.
44.    621.396(083) Т-35   Терещук, Ромуальд Михайлович. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства : Справочник радиолюбителя  / Р.М.Терещук, К.М.Терещук, С.А.Седов.. — К.  : Наукова думка  , 1988. — 799с., ил.
45.    65.9(2)44я7 Ф44   Фесенко, Тетяна Григорівна. Менеджмент в експлуатації будівель : методичні рекомендації з підготовки до практичних занять (№932) : для студ. 5 курсу ден. і заоч. форм навч. спец. "МБтаГ", спеціаліз. "ТОРтаРБ"  / уклад. Т. Г. Фесенко, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва.. — Харків  : ХНАМГ  , 2008. — 27 с.
46.    339(075) Ю-75   Юрко, Ігор Вікторович. Торговельне підприємництво [Текст] : навч. посібник  / І. В. Юрко; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економ. і торг.". — Київ  : Центр учбової літератури  , 2017. — 232 с.
47.    159.9(075) Я31   Ягупов, Василь Васильович. Військова психологія [Текст] : підручник  / В. В. Ягупов. — Київ  : Тандем  , 2004. — 656 с.
48.    005(075) Я47   Яковлєв, Юрій Прокопович. Контролінг на базі інформаційних технологій [Текст] : навч. посібник  / Ю. П. Яковлєв; Херсон. економ.-правов. ін-т. — Київ  : Центр навчальної літератури  , 2006. — 318 с.

Web of science
Базові та розширені можливості платформи Web of science
Матеріали семінару 2.03.2017 р.  «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень...)».
Презентація "Можливості платформи Web of science для якісних наукових досліджень"

Вебінари дивись тут

Довідкова інформація
http://everum.org.ua/
http://wokinfo.com/

Scopus

Інструкція користувача Scopus

Керівництво користувача
Українські журнали в Scopus

Вебінари з пошуку та фільтрації результатів в Scopus

Відео лекція з пошуку авторів

з інтеграції профілю автора в Scopus и ORCID

 

Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології

schedule

Графік роботи

Цифровий репозиторій

Електронний каталог

Springer eBooks 2017

Перейти на сайт ХНУМГ


Дистанційне навчання

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

fileadmin images images for publications UBA logo prozrachnoe