1.    004(075) I-74    Iнформатика. Iнформаційнi технології в будівництвi. Системи автоматизованого проектування [Текст] : підручник  / В. А. Баженов, Е. З. Криксунов, А. В. Перельмутер , О. В. Шишов  . — Київ  : Каравела, 2004. — 360 с.— (Вища освіта в Україні). 
2.    378(477)(051)В55    Вища освіта України. № 2 (73) [Текст] : теоретичн. та наук.-метод. часопис  / засновник МОН України  . — Київ  : Педагогічна преса, 2019. — 96 с.– ISSN 2078-1016 
3.    [37:159.9](051) П24    Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology. № 2 (103) [Текст] : наук.-теоретич. та інформ. вісник НАПН України  / засновник Національна академія педагогічних наук України  . — Київ  : Педагогічна преса, 2019. — 96 с. – ISSN 2304-06294 
4.    34(477)(051) П68    Право України. № 4 [Текст] : юрид. журн.  / Нац. акад. правових наук України  . — Київ  : Видавничий Дім"Ін Юре", 2019. — 226 с. – ISSN 1026-9932 
5.    378.147(051) І-67    Іноземні мови. № 2 (98) [Текст] : наук.-метод. журн.  / Київ. нац. лінгвіст. ун-т  . — Київ  : КНЛУ, 2019. — 64 с. – ISSN 1817-8510 
6.    [339.5:33:336:34](051) З-78    Зовнішня торгівля : економіка, фінанси, право [Текст] = Foreign trade: economics, finance, law . № 3 (104) : наук. журн  / засновник Київський національний торговельно-економічний університет  . — Київ  : КНТЕУ, 2019. — 150 с. – ISSN 2616-6100— (Економічні науки). 
7.    [33:005](051) Б59    Бізнес-інформ. [Текст] № 5 : наук. журн.  / засновник Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, ХНЕУ ім. С. Кузнеця  . — Харків  : Видавець ФОП Лібуркіна Л. М., 2019. — 252 с. – ISSN 2222-4459 
8.    [33:005](051) Б59    Бізнес-інформ. [Текст] № 4 : наук. журн.  / засновник Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, ХНЕУ ім. С. Кузнеця  . — Харків  : Видавець ФОП Лібуркіна Л. М., 2019. — 378 с. – ISSN 2222-4459 
9.    66.5 Е88    Етнос і соціум   / АН України, Ін-т філософії, Б. В. Попов  . — Київ  : Наукова думка, 1993. — 172 с. 
10.    330(051) Ф59    Фінанси України = Finance of Ukraine. № 6 (283) [Текст] : наук.-теор. та інформ. практ.журн.  / Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"  . — Київ  : "Академія фінансового управління", 2019. — 128 с. – ISSN 2305-7645 
11.    378(051) В55    Вища школа. № 6 (179) [Текст] : наук.-пр. вид.  / засновник Міністерство освіти і науки України  . — Київ  : Знання, 2019. — 128 с. – ISSN 1682-2366 
12.    34(051) П88    Публічне право [Текст] = Public Law. № 1 (33) : наук.-практ. юрид. журн.  / засновник Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни", Ужгородський національний університет  . — Київ  : б. в., 2019. — 198 с. – ISSN 2306-9082 
13.    34(477)(051) П68    Право України. № 5 [Текст] : юрид. журн.  / Нац. акад. правових наук України  . — Київ  : Видавничий Дім"Ін Юре", 2019. — 208 с. – ISSN 1026-9932 
14.    7(051) С88    Студії мистецтвознавчі. № 4 [Текст] : журн  / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, голов. ред. Г. А. Скрипник [та ін.]  . — Київ  : ІМФЕ, 2018. — 120 с. — ISSN 1728-6875 
15.    620.9(051) В42    Відновлювальна енергетика. № 1 (56) [Текст] : науково- прикладний журн.  / Інститут відновлюваної енергетики, Відділення фіз.-техн. проблем НАН України, голов. ред. С. О. Кудря  . — Київ  : ІВЕ НАН України, 2019. — 100 с. — ISSN 1819-8058 
16.    528(051) Г35    Геоінформатика. № 2 (70) [Текст] : наук. журн.  / Нац. акад. наук України, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України  . — Київ  : Карбон ЛТД, 2019. — 90 с. — ISSN 1684-2189 
17.    712(051) Л22    Ландшафт и архитектура. № 3 [Текст] = Landscape and architecture ( L& A) : журн. о ландшафтной архитектуре и дизайне  / засн. О. Камолікова  . — Київ  : Прайм Принт, 2019. — 98 с. 
18.    338.48(477)(051) У45    Український туризм. № 4 [Текст] : Всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу  / ТОВ "Видавництво "Дзеркало світу"  . — Київ  : ТОВ "Дзеркало світу", 2019. — 76 с. 
19.    640.4(051) A38    Академия гостеприимства. № 3 (50) [Текст] : Журнал для владельцев ресторанного и гостиничного бизнеса  / основатель ООО "ПРЕСС АЛЬЯНС"  . — Киев  : ООО "ПРЕСС АЛЬЯНС", 2019. — 84 с. 
20.    378(051) Н73    Новий колегіум. № 2 (96) [Текст] : наук. інформ. журн.  / Харківський нацональний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди  . — Харків  : ПФ "Колегіум", 2019. — 102 с. – ISSN 1562-529х 
21.    66(477)(051) Н34    Нафтогазова галузь України. № 2 (38) [Текст] = Oil & gas industry of Ukraine : наук.-виробн. журн.  / співзасновники НАК "Нафтогаз України", Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу  . — Київ  : Нафтогаз України, 2019. — 42 с. — ISSN 2409-7500 
22.    75(051) О-23    Образотворче мистецтво. № 2 [Текст] : журн.  / Нац. спілка худож. України  . — Київ  : "Софія-А", 2019. — 120 с. 
23.    004(051) С40    Системні дослідження та інформаційні технології. № 1 [Текст] = System research & information technologies : міжнар. наук.-техн. журн.  / Нац. акад. наук України, Навч.-наук. комплекс "Ін-т приклад. систем. аналізу" НТУУ "КПІ"  . — Київ  : ННК "ІПСА" КПІ ім. Ігоря Сікорского, 2019. — 150 с. — ISSN 1681-6048, ISSN 2308-8893. 
24.    620.19(051) Т38    Техническая диагностика и неразрушающий контроль. № 2 [Текст] : междунар. науч.-техн. и произв. журн  / засн. Нац. акад. наук Украины, Ин-т электросварки им. Е. О. Патона  . — Киев  : Сварка, 2019. — 60 с. — ISSN 0235-3474 
25.    91(051) У45    Український географічний журнал. № 2 (106) [Текст] = Ukrainian geographical journal : наук.-теорет. журн.  / Нац. акад. наук України, Ін-т географії, Укр. географ. т-во  . — Київ  : "Академперіодика" НАН України, 2019. — 72 с. — ISSN 1561-4980 
26.    620.9(051) Э65    Энерготехнологии и ресурсосбережение. № 2 [Текст] : науч.-техн. журн.  / Нац. акад. наук Украины, Ин-т газа НАН Украины, Ин-т угольных энерготехнологий НАН Украины  . — Киев  : Ин-т газа НАН Украины, 2019. — 72 с. — ISSN 2413-7723 
27.    [33:336:34](051) Е45    Економіка. Фінанси. Право. № 6 [Текст] : інформ. - анал. журн.  / засновник аудиторська фірма "Аналітик", Таврійський нац. ун-тет ім. В. І. Вернадського, Національна академія внутрішніх справ України  . — Київ  : "Аналітик", 2019. — 40 с. – ISSN 2409-1944 
28.    351/354(051) А90    Аспекти публічного управління. т. 7. № 3 [Текст] = Public administration aspects : наук. журн.  / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України  . — Дніпро  : ГранІ, 2019. — 66 с. – ISSN 2311-6420 
29.    351/354(051) А90    Аспекти публічного управління. т. 7. № 4 [Текст] = Public administration aspects : наук. журн.  / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України  . — Дніпро  : ГранІ, 2019. — 62 с. – ISSN 2311-6420 
30.    330(051) Е45    Економіка та держава. [Текст] № 6 : наук.- практ. журн.  / засновник Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ `Редакція журналу `Економіка та держава`  . — Київ  : ТОВ `Редакція журналу `Економіка та держава`, 2019. — 82 с. – ISSN 2306-6806 
31.    330.322(051) І-58    Інвестиції: практика та досвід. № 11 [Текст] : наук.-практичн. журн.  / засновник Черноморський державний університет ім. Петра Могили, Інститут Державного Управління  . — Київ  : Тов "ДСК Центр", 2019. — 132 с. – ISSN 2306-6814 
32.    330.322(051) І-58    Інвестиції: практика та досвід. № 12 [Текст] : наук.-практичн. журн.  / засновник Черноморський державний університет ім. Петра Могили, Інститут Державного Управління  . — Київ  : Тов "ДСК Центр", 2019. — 136 с. – ISSN 2306-6814 
33.    [33+37+316](051)    Вісник національної академії державного управління при Президентові України [Текст] = Bulletin of the National Academy of Pablic Administration under the President of Ukraine. № 1 (92) : наук. журн.  / засновник Національна академія державного управління при Президентові України  . — Київ  : Національна академія державного управління при Президентові України, 2019. — 76 с. – ISSN 2310-2837— (Державне управління). 
34.    [33+37+316](051) В53    Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. [Текст] = Herald of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine. Series "Public administration". № 2 (93) : наук. журн.  / засновник Нац. акад. держ. упр. при Президентові України  . — НАДУ  : Київ, 2019. — 210 с. – ISSN 2310-2837— (Державне управління). 
35.    316(051) С69    Соціологія: теорія, методи, маркетинг. № 2 [Текст] : наук.-теоретич. часопис  / засн. Інститут соціології НАН України  . — Київ  : Інститут соціології НАН України, 2019. — 210 c. — ISSN1563-3713 
36.    34(062) Д36    Держава і право. Випуск 84 [Текст] : збірник наукових праць    . — Київ  : Вид. «Юридична думка», 2019. — 188 с.— (Юридичні науки). 
37.    331.101(075) П70   Прасол, Валентина Михайлівна. Економіка працi та соціально-трудовi відносини [Текст] : навч. посібник  / В. М. Прасол  . — Харків  : ХНАМГ, 2007. — 264 с

fileadmin images images for publications UBA logo prozrachnoe

Web of science
Базові та розширені можливості платформи Web of science
Матеріали семінару 2.03.2017 р.  «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень...)».
Презентація "Можливості платформи Web of science для якісних наукових досліджень"

Вебінари дивись тут

Довідкова інформація
http://everum.org.ua/
http://wokinfo.com/

Scopus

Інструкція користувача Scopus

Керівництво користувача
Українські журнали в Scopus

Вебінари з пошуку та фільтрації результатів в Scopus

Відео лекція з пошуку авторів

з інтеграції профілю автора в Scopus и ORCID

 

Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології

schedule

Графік роботи

Цифровий репозиторій

Електронний каталог

Перейти на сайт ХНУМГ


Дистанційне навчання

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить