1.    34(062) Д36    Держава і право. Випуск 82 [Текст] : збірник наукових праць    . — Київ  : Вид. «Юридична думка», 2018. — 346 с.— (Юридичні науки). 
2.    347.77/78(051) І-73    Інтелектуальна власність в Україні. № 1 [Текст] : наук.-практ. журн.  / Асоціація правників України  . — Київ  : ТОВ Аспект, 2019. — 76 с.– ISSN 1608-6422 
3.    [339.138:658.8](477)(051) М26    Маркетинг в Україні. № 5 (110) [Текст]   / засновник Всеукр. громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу"  . — Київ  : КНЕУ, 2018. — 72 с. – ISSN 1606-3732 
4.    101(051) Ф56    Філософська думка = Philosophical thought. № 6 [Текст] : укр. наук.-теорет. часоп.  / засновник НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди  . — Київ  : Відродження, 2018. — 130 с. – ISSN 2522-9338— (Академічна філософія). 
5.    [33:336:34](051) Е45    Економіка. Фінанси. Право. № 1 [Текст] : інформ. - анал. журн.  / засновник аудиторська фірма "Аналітик", Таврійський нац. ун-тет ім. В. І. Вернадського, Національна академія внутрішніх справ України  . — Київ  : "Аналітик", 2019. — 44 с. – ISSN 2409-1944 
6.    378(051) В55    Вища школа. № 1 (174) [Текст] : наук.-пр. вид.  / засновник Міністерство освіти і науки України  . — Київ  : Знання, 2019. — 128 с. – ISSN 1682-2366 
7.    378(051) Н73    Новий колегіум. № 4 (94) [Текст] : наук. інформ. журн.  / Харківський нацональний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди  . — Харків  : ПФ "Колегіум", 2018. — 76 с. – ISSN 1562-529х 
8.    658.788(051) Л69    Логистика: проблемы и решения. № 5-6 (78-79) [Текст] : международный науч. практ. журн.    . — Киев  : НВФ "Студцентр", 2018. — 78 с. 
9.    [339.138:658.8:659](051) М26    Маркетинг и реклама. № 11-12 (254-255) [Текст] : междунар. проф. журн.  / учредитель НВФ "Студцентр"  . — Харьков  : Студцентр, 2017. — 74 с. 
10.    [339.138:658.8:659](051) М26    Маркетинг и реклама. № 10 (253) [Текст] : междунар. проф. журн.  / учредитель НВФ "Студцентр"  . — Харьков  : Студцентр, 2017. — 62 с. 
11.    [339.138:658.8:659](051) М26    Маркетинг и реклама. № 9 (252) [Текст] : междунар. проф. журн.  / учредитель НВФ "Студцентр"  . — Харьков  : Студцентр, 2017. — 62 с. 
12.    [339.138:658.8:659](051) М26    Маркетинг и реклама. № 7-8 (250-251) [Текст] : междунар. проф. журн.  / учредитель НВФ "Студцентр"  . — Харьков  : Студцентр, 2017. — 78 с. 
13.    [338.24:332](477)(062) Ф79    Формування ринкових відносин в Україні. Вип. 12 (211) [Текст] : зб. наук. праць  / гол. наук. ред. С. В. Захарін  . — Київ  : ДНДІІМЕ, 2018. — 165 с. 
14.    628.1(051) В62    Вода и водоочистные технологии. № 4 (90) [Текст] : науч.-практ. журн.  / учредитель ООО "Украинское общество специалистов в области очистки воды"  . — Киев  : Прайм-принт, 2018. — 64 с. 
15.    628.1(051) В62    Водопостачання та водовідведення. № 6 [Текст] : виробн.-практ. журн.    . — Київ  : Прайм-принт, 2018. — 56 с. – ISSN 2413-7472 
16.    69(477)(051) Б90    Будівництво України. № 6 [Текст] : наук.-виробн. журн.  / Мінрегіонбуд України [та ін.]  . — Київ  : [б. в.], 2018. — 48 с. — ISSN 0135-1699 
17.    [628.1:697](051) А29    Air Water AW Therm. № 6 [Текст] : журн    . — Киев  : [б. и.], 2018. — 80 с. 
18.    657.6(477)(051) А93    Аудитор України. № 1-2 (278-279) [Текст] : фахове видання  / засновник АП «Асоціація консалтингових фірм»  . — Київ  : ТОВ «Видавничий дім «Аудитор України», 2019. — 120 с. 
19.    330(051) Ф59    Фінанси України = Finance of Ukraine. № 1 (278) [Текст] : наук.-теор. та інформ. практ.журн.  / Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"  . — Київ  : "Академія фінансового управління", 2019. — 128 с. – ISSN 2305-7645 
20.    33(051) А43    Актуальні проблеми економіки [Текст] = Actual problems of economics. № 1 (199) : наук.-екон. журн.  / засновник Національна академія управління  . — Київ  : НАУ, 2019. — 90 с. – ISSN 1993-6788 
21.    33(051) А43    Актуальні проблеми економіки [Текст] = Actual problems of economics. № 2 (200) : наук.-екон. журн.  / засновник Національна академія управління  . — Київ  : НАУ, 2018. — 128 с. – ISSN 1993-6788 
22.    351/354(062) А43    Актуальні проблеми державного управління. № 2 (54) [Текст] : збірник наукових праць  / [ред. кол.: Л. О. Бєлова, В. В. Корженко, В. Б. Дзюндзюк та ін.]  . — Харків  : ХарРІ НАДУ "Магістр", 2018. — 168 с 
23.    528(051) З-52    Землевпорядний вісник. № 1 [Текст] : наук.-виробн. журн    . — Київ  : Преса України, 2019. — 66 с. 
24.    528(051) З-52    Землевпорядний вісник. № 2 [Текст] : наук.-виробн. журн    . — Київ  : Преса України, 2019. — 66 с. 
25.    621.3(051) Е50    Електротехніка і електромеханіка. № 1 [Текст] = Electrical Engineering & Electromechanics : наук.-практ. журн.  / засн. Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т"  . — Харків  : НТУ "ХПІ", 2019. — 74 с. — ISSN 2074-272Х 
26.    69(083.74)(051) Б90    Будівництво і стандартизація. № 1 [Текст] : інформаційно- аналітичний огляд  / ТК з стандартизації "Будтехнормування"  . — Київ  : [б. в.], 2019. — 48 с. 
27.    69(051) К20    Капстроительство. № 9-10 (177-178) [Текст] = Capital build : обозрение строительного бизнеса глазами профессионалов всеукраинский журнал о строительном бизнесе  / учредитель и изд. ООО "Медиа-Удача"  . — Киев  : Медиа-удача, 2018. — 60 с. 
28.    635(051) Н55    Нескучный сад. № 3-4 (144) [Текст] : укр. ежемес. практикум садовода  / учредитель С. Васюк  . — Киев  : НПП "ВИТ", 2019. — 52 с. 
29.    [004:681.5](051) П78    Проблемы управления и информатики. № 1 [Текст] : междунар. науч.-техн. журн.  / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова , Ин-т косм. исслед.  . — Киев  : [б. в.], 2019. — 160 с. — ISSN 0572-2691 
30.    528(051) З-52    Землевпорядний вісник. № 12 [Текст] : наук.-виробн. журн    . — Київ  : Преса України, 2018. — 66 с. 
31.    7(051) А72    Антиквар. № 1 [Текст] : журн. про мистецтво та колекціонувння  / голов. ред. А. Шерман, ТОВ "Вид. дім "Антиквар"  . — Київ  : Антиквар, 2019. — 138 с. 
32.    [339.138:658.8](477)(051) М26    Маркетинг в Україні. № 6 (111) [Текст]   / засновник Всеукр. громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу"  . — Київ  : КНЕУ, 2018. — 72 с. – ISSN 1606-3732 
33.    001.32(477)НАНУ(051) В53    Вісник Національної академії наук України. № 11 [Текст] : загальнонаук. журн.  / засн. НАУ України  . — Київ  : Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, 2018. — 98 с. — ISSN 1027-3239 
34.    001.32(477)НАНУ(051) В53    Вісник Національної академії наук України. № 12 [Текст] : загальнонаук. журн.  / засн. НАУ України  . — Київ  : Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, 2018. — 102 с. — ISSN 1027-3239 
35.    001.32(477)НАНУ(051) В53    Вісник Національної академії наук України. № 1 [Текст] : загальнонаук. журн.  / засн. НАУ України  . — Київ  : Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, 2019. — 108 с. — ISSN 1027-3239 
36.    001.32(477)НАНУ(051) В53    Вісник Національної академії наук України. № 2 [Текст] : загальнонаук. журн.  / засн. НАУ України  . — Київ  : Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, 2019. — 106 с. — ISSN 1027-3239 
37.    628.9(051) С24    Светотехника. № 5 [Текст] : науч.-техн. журн.  / учредитель ООО "Ред. журн. "Светотехника"  . — Москва  : Агенство Море, 2018. — 96 с. – ISSN 0039–7067 
38.    628.9(051) С24    Светотехника. № 6 [Текст] : науч.-техн. журн.  / учредитель ООО "Ред. журн. "Светотехника"  . — Москва  : Агенство Море, 2018. — 96 с. – ISSN 0039–7067 
39.    005 К56   Ковалев, Валерий Викторович. Методы оценки инвестиционных проектов [Текст]   , В. В. Ковалев  . — Москва  : Финансы и статистика, 2001. — 144 с. 
40.    65.9(2)26я7 С21   Сафонова, Людмила Дмитрівна. Бюджетний менеджмент [Текст] : навч.-метод. посібник  / Л. Д. Сафонова  . — Київ  : КНЕУ, 2001. — 186 с

fileadmin images images for publications UBA logo prozrachnoe

Web of science
Базові та розширені можливості платформи Web of science
Матеріали семінару 2.03.2017 р.  «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень...)».
Презентація "Можливості платформи Web of science для якісних наукових досліджень"

Вебінари дивись тут

Довідкова інформація
http://everum.org.ua/
http://wokinfo.com/

Scopus

Інструкція користувача Scopus

Керівництво користувача
Українські журнали в Scopus

Вебінари з пошуку та фільтрації результатів в Scopus

Відео лекція з пошуку авторів

з інтеграції профілю автора в Scopus и ORCID

 

Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології

schedule

Графік роботи

Цифровий репозиторій

Електронний каталог

Перейти на сайт ХНУМГ


Дистанційне навчання

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить