1.    908(477.54) З-80    Золочів [Текст] : збірник архівних документів і матеріалів  / [гол. ред. А. І. Епштейн]. — Харків  : Фоліо  , 1995. — 104 с. 
2.    628.3(075) В62    Водовідведення та очистка стічних вод міста. Курсове і дипломне проектування. Приклади та розрахунки [Текст] : навч. посібник  / О. А. Василенко, С. М. Епоян, Г. М. Смірнова [та ін.] ; Харків. нац. ун-т буд. та арх. [та ін.]. — Київ ; Харків  : [КНУБА, ХНУБА]  , 2012. — 540 с. 
3.    628.1(075) В62    Водопостачання та очистка природних вод [Текст] : навч. посібник  / С. М. Епоян, В. Д. Колотило, О. Г. Друшляк, Г. І. Сухоруков, Т. С. Айрапетян ; Харків. держ. техн. ун-т буд. та арх. — Харків  : [Фактор]  , 2010. — 192 с. 
4.    03 Б79    Большая советская энциклопедия. СССР   / гл. ред. Б. А. Введенский.. — М.  : Большая Советская энциклопедия  , 1957. — 764 с. 
5.    001(4) N52    New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries [Text] : мonograph  / [edit. by M. Bahorka]. — Riga, Latvia  : Baltiya Publishing  , 2019. — 528 p. 
6.    352/354 П69    Практичні аспекти публічного управління в контексті сталого розвитку [Текст] : монографія  / [М. М. Новікова та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : Друкарня Мадрид  , 2019. — 238 с. 
7.    728 А-87    Архитектурно-технологические проекты домов для малых городов РСФСР : технико-экономические показатели  / ЦНИИЭП жилища.. — М.  : ЦНИИЭП жилища  , 1989. — 8 с. 
8.    537.8(051) Т38    Технічна електродинаміка. № 6 [Текст] : наук.- прикл. журн.  / НАНУ, Відділення фізико- технічних проблем енергетики.. — Київ  : [б. в.]  , 2021. — 88 с. — ISSN 1607–7970, E-2218–1903 
9.    528(051) З-52    Землевпорядний вісник. № 11 [Текст] : наук.-виробн. журн.  . — Київ  : Преса України  , 2021. — 58 с. 
10.    502/504(051) Е45    Екологічний вісник. № 3 (127) [Текст] : наук.-попул. екол. журн.  / [засн. Всеукраїнська екологічна ліга ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації"].. — Київ  : Всеукр. екол. ліга  , 2021. — 34 с. 
11.    502/504(051) Е45    Екологічний вісник. № 4 (128) [Текст] : наук.-попул. екол. журн.  / [засн. Всеукраїнська екологічна ліга ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації"].. — Київ  : Всеукр. екол. ліга  , 2021. — 34 с. 
12.    519.8 Д48    Дисперсне компонування при фінішному обробленні детонувальними газовими сумішами [Текст] : [монографія]  / [Ю. Стоян, С. Планковський, Т. Романова та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова [та ін.]. — Київ  : Наукова думка  , 2021. — 171 с. 
13.    005 Т11    Теоретичні основи забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції [Текст] : монографія  / [М. М. Новікова, Н. О. Кондратенко, М. В. Боровик та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : Друкарня Мадрид  , 2020. — 335 с. 
14.    351(075) П88    Публічне управління та адміністрування [Текст] : навч. посібник  / А. О. Дєгтяр, О. А. Дєгтяр, Х. І. Калашнікова, М. К. Гнатенко ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ". — Харків  : [НАУ "ХАІ"]  , 2021. — 128 с. 
15.    94(477.54) Г61    Голодомор 1932-1933 років на Харківщині [Текст]   / [редкол. : В. В. Калиниченко та ін.]. — Харків  : Оригінал  , 2008. — 272 с. 
16.    930.25(477.54) Х21    Харківський архівіст. №2 [Текст] : [науково-інформаційний вісник]  / [редкол. : Л. М. Момот та ін.]. — Харків  : Держ. архів Харків. обл.  , 2007. — 104 с. 
17.    930.25(477.54) Х21    Харківський архівіст. №3 [Текст] : [науково-інформаційний вісник]  / [редкол. : Л. М. Момот та ін.]. — Харків  : Держ. архів Харків. обл.  , 2007. — 120 с. 
18.    930.25(477.54) Х21    Харківський архівіст. №1 [Текст]   / [відп. за вип. Л. М. Юдіна]. — Харків  : Дер. арх. Харків. обл.  , 2007. — 56 с. 
19.    930.25(477.54) Х21    Харківський архівіст. №1 [Текст] : [науково-інформаційний вісник]  / [редкол. : Л. М. Момот та ін.]. — Харків  : Держ. архів Харків. обл.  , 2008. — 112 с. 
20.    930.25(477.54) Х21    Харківський архівіст. Спеціальний випуск [Текст] : [науково-інформаційний вісник]  / [редкол. : Л. М. Момот та ін.]. — Харків  : Держ. архів Харків. обл.  , 2008. — 72 с. 
21.    69.059(075) Р36    Реконструкція цивільних та промислових будівель і споруд [Текст] : підручник  / [за ред. Е. А. Шишкіна, О. В. Завального] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2021. — 404 с. 
22.    94(477.54)(062) К90    Культурна спадщина Слобожанщини. Число 49. Охорона культурної спадщини і музейна справа. Культура і мистецтво. Історичне краєзнавство [Текст] : збірка наукових статей  / [редкол. : Ю. І. Палкін, С. А. Бахтіна, В. Д. Путятін]. — Харків  : Курсор  , 2021. — 216 с. 
23.    06 У58    Університетська бібліотека: історичний досвід та вектори розвитку [Текст] : присв. 100-чю Наук. бібл. Нац. фарм. ун-ту мат-али наук.-практ. інтерн.-конф., 24 верес. 2021 р.  / [редкол. : Н. Б. Гавриш, В. В. Каїді, С. В. Ярмак, В. І. Сегеда] ; Наук. бібл. Нац. фарм. ун-т. — Харків  : [НБ НФУ]  , 2021. — 144 с. 
24.    628.3 І-57    Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів [Текст]   / [Н. А. Мєшкова-Клименко, С. М. Епоян, М. Д. Гомеля та ін.] ; Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. — Київ  : [ІКХХВ ім. А. В. Думанського]  , 2013. — 242 с. 
25.    628.3(076) В42    Відведення та очищення стічних вод міста [Текст] : навч.-метод. посібник  / С. М. Епоян, Г. М. Смірнова, В. А. Сташук [та ін.] ; Харків. нац. ун-т буд. та арх. — Харків  : [ХНУБА]  , 2011. — 117 с. 
26.    628.1(075) Р12    Раціональне використання водних ресурсів [Текст] : навч. посібник  / С. М. Епоян, С. П. Пашкова, Т. С. Айрапетян, В. М. Волков ; Харків. нац. ун-т буд. та арх. — Харків  : [ХНУБА]  , 2016. — 176 с. 
27.    628.1(076) В62    Водозбірні споруди і насосна станція першого підйому [Текст] : навч.-метод. посібник  / С. М. Епоян, О. Г. Друшляк, В. А. Сташук [та ін.] ; Харків. нац. ун-т буд. та арх. — Харків  : [ХНУБА]  , 2012. — 67 с. 
28.    532.5(075) П32    Підземна гідравліка [Текст] : навч. посібник  / С. М. Епоян, В. М. Кузьменко, В. М. Волков [та ін.]. — Харків  : [О. А. Мірошниченко]  , 2021. — 114 с. 
29.    378.4(477.54) С47    Славетні жінки. Ректорки [Текст]   / [авт. проєкту П. В. Воловник]. — Харків  : Вид. буд. ЖВЛ ; Глобус  , 2021. — 400 с. 
30.    324(477) О-76    Остаточний звіт за результатами спостереження Громадянської мережі ОПОРА на місцевих виборах - 2020 [Текст]   / [О. Клюжев та ін.]. — Київ  : [ОПОРА]  , 2021. — 142 с. 
31.    324(477) F54    Final report on observation findings on the 2020 local elections by the Civil Network OPORA [Text]   / [О. Kliuzher i dr.]. — Кyiv  : [OPORA]  , 2021. — 142 s. 
32.    33(062) Н34    Науковий вісник Мукачівського державного університету. Вип. 1(11) [Текст] : збірник наукових праць  / [гол. ред. Т. В. Черничко] ; Мукачів. держ. ун-т. — Мукачево  : [МДУ]  , 2019. — 150 с. 
33.    33(062) Е45    Економічний форум. №2 [Текст] = Economic Forum : науковий журнал  / [гол. ред. І. М. Вахович] ; Луцьк. нац. техн. ун-т. — Луцьк  : [ЛНТУ]  , 2019. — 262 с. 
34.    621.314 P75   Pliuhin, Vladyslav.. Object-Orienter Design of Electromechanical Energy Converters [Text] : [мonograph]  / V. Pliuhin, M. Sukhonos, V. Shevetovsky. — [Germany]  : LAP LAMBERT  , 2019. — 80 p. 
35.    697.34 А46   Алексахін, Олександр Олексійович.. Теплові і гідравлічні режими мікрорайонних систем в умовах реформування централізованого теплопостачання [Текст] : монографія  / О. О. Алексахін, О. В. Бобловський ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2021. — 180 с. 
36.    912 Б24   Баранский, Николай Николаевич.. Экономическая картография [Текст] : учеб. пособие  / Н. Н. Баранский, А. И. Преображенский. — Москва  : Географгиз  , 1962. — 284 с. 
37.    334.72 Б38   Беекман, Бас.. Місто Стартапів [Текст] = Startup Citi : роль місцевої влади у побудові підприємницьких екосистем  / Б. Беекман, Р. Ньювенхауз.. — [Київ]  : Greencubator  , 2016. — 192 с. 
38.    005 Б90   Бубенко, Павло Трохимович.. Фінансова безпека інноваційного бізнесу як фактор економічного розвитку [Текст] : монографія  / П. Т. Бубенко, С. М. Глухарєв, О. В. Димченко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2021. — 164 с. 
39.    796(075) Г70   Горошко, Наталія Ігорівна.. Організація змагань із бадмінтону [Текст] : навч. посібник  / Н. І. Горошко, Д. О. Безкоровайний, І. Ю. Садовська ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2021. — 109 с. 
40.    У2 О-54   Олійник, Борис Ілліч.. Вибранi твори. У 2 т. Т.1. Вiршi; Поеми [Текст]   / Б. І. Олійник. — Київ  : Вид-во "Укр. енциклопедія" iм. М. П. Бажана  , 2005. — 608 с. 
41.    У2 О-54   Олійник, Борис Ілліч.. Вибранi твори. У 2 т. Т. 2. Переклади. Публіцистика [Текст]   / Б. І. Олійник. — Київ  : Вид-во "Укр. енциклопедія" iм. М. П. Бажана  , 2006. — 608 с. 
42.    У2 О-54   Олійник, Борис Ілліч.. У замкненому колі [Текст] : із окупаційного зошита поезії  / Б. І. Олійник. — Київ  : Оріяни  , 2007. — 128 с. 
43.    У2 О-54   Олійник, Борис Ілліч.. Основи [Текст] : поезії, поеми  / Б. І. Олійник. — Київ  : Дніпро  , 2005. — 696 с. 
44.    656.073 О-56   Ольхова, Марія Володимирівна.. Оцінювання заходів міської логістики: моделювання потоку вантажних транспортних засобів [Текст] : монографія  / М. В. Ольхова, Д. М. Рославцев ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2021. — 99 с. 
45.    621.33(075) П12   Павленко, Тетяна Павлівна.. Електропостачання транспорту [Текст] : навч. посібник  / Т. П. Павленко, Н. П. Лукашова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2021. — 216 с. 
46.    930.25(477.54) Р49   Ріяко, Є. І.. Перегортаючи сторінки історії... [Текст] : до 125-чя Держ. архіву Харків. обл.  / Є. І. Ріяко, Л. М. Юдіна. — Харьков  : Харьков. частный музей гор. усадьбы ; [Райдер]  , 2005. — 56 с. 
47.    712(092)Рубцов Р82   Рубцова, Олена Леонідівна.. Леонід Рубцов - видатний ландшафтний архітектор [Текст] : монографія  / О. Л. Рубцова, Н. В. Чувікіна ; Нац. бот. сад ім. М. М. Гришка. — Київ  : Фенікс  , 2021. — 224 с. 
48.    796(075) Т93   Тюрін, Олександр Юрійович.. Організація проведення змагань з футзалу [Текст] : навч. посібник  / О. Ю. Тюрін, Д. В. Кулаков, Д. О. Безкоровайний ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2021. — 90 с. 
49.    008(4)"18/19"(075) Ш36   Шейко, Василь Миколайович.. Історія художньої культури [Текст] : Західна Європа підручник  / В. М. Шейко, О. А. Гаврюшенко, О. В. Кравченко ; Харків. держ. акад. культ. — Харків  : ХДАК  , 2001. — 208 с. 
50.    628.1 Э72   Эпоян, Степан Михайлович.. Применение центробежных устройств при подготовке питьевой воды из поверхностных источников [Текст] : монография  / С. М. Эпоян, А. С. Карагяур, С. П. Бабенко ; Харьков. нац. ун-т стр. и архит. — Харьков  : [ХНУСА]  , 2016. — 168 с. 

Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології

schedule

Графік роботи

Цифровий репозиторій

Електронний каталог

Перейти на сайт ХНУМГ


Дистанційне навчання

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

fileadmin images images for publications UBA logo prozrachnoe

Сохранить